1 Jɔ̀ɔ́n 2

1Mì biò nà, mà dè jàkùn wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ ná dè mi wóó. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve nǎ sɛlɛ siìn nɛ̀. Kɛ́ na sún gbǐn nà nɛ̀ má sɛlɛ siìn, wòlù dè e dí wɔ́ ka Ŋgàla wɔ̀ì fɛlɛ̀ì nà ŋwùnù. Wòlu dɔ̀ɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ dè telembo nyɔɔ́ɔ̀. 2Ŋwɔnɔ̀ Kolàì wɔ bulu bulúì wɔ ŋwùnù Ŋgàla ka nà sɛlɛ siìn nù tǔn te. Ŋgàla wɔ̀ɔ ka nɔɔ̀ nà kɔlɛ̀n nà sɛlɛ siíìn nù tǔn te, wɔ̀ kà tàode nu nyɔɔ́ò pɛ́ wo sɛlɛ siíìn nu tǔn te. 3À kìi má Ŋgàla wɔ kaɤáì eu jìjà a nɛ̀ wɔ̀lɔ́ é tɛmùì, dɔ̀ɔ̀ gbɛ̀ ve e siyàì sì wɔ̀. 4Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ɔ ka Ŋgàla wɔ kaɤáì eu kìi wɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ sì Ŋgàla, wòlu dɔɔ towóè wɔ̀ dè duuli nyɔ̀ɔ̀. Wɔ wòíì èì ŋgàma dè. 5Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka Ŋgàla wɔ wòíì eu jìjà kìi, Ŋgàla ka è nɛ̀ jàva tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ si wɔ kulúì nù. Yèlé à ka è sì à nɛ̀ à Ŋgàla wò jòò à dè nù kɔlɛ̀n. 6Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nɛ̀ ve nɛ̀ Ŋgàla sɔn wò dè nù kɔlɛ̀n, dɔɔ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ yá wɔ tàodéè nɛ̀ mùnɛ̀ jɛ́ Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ nɛdí wɔníì. 7Mì bàde kàíò, kaɤa wɔ̀lɔ́ má dè jàkúìn sàadanù na bò e kàìn, èì kaɤa dèèlè dè. Kɛ́ è dè kaɤa laà, ŋwɔnɔ̀ è nɔɔ̀ è dedí nà jɔ̀ɔ̀ e ku nyɔɔ sepáà nù. Kaɤa laáà èè dè tedí wɔ̀lɔ́ wɔ́ bidí e na se e ku nyɔɔ sepáà nù. 8Kɛ́ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè nyɔìŋ, wòi wɔ̀lɔ́ má dè e sàadanù na bò, è dè kaɤa dèèlè ŋwɔnɔ̀ wòlù ka e ŋgàmáà sa nà nùù e gbì Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kpindíì dè naà de tìnù, ŋwɔnɔ̀ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì è ja. 9Kɛ́ wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛ̀ wɔ̀ dè dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù ŋwɔnɔ̀ wɔ jɛ wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀, kɛní wɔ̀ dè nɛnɛ̀ kpindíì nù fáálíìn bɛ́ɛ́lɛ́. 10Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jàvàì wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nù. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ sún gbǐn èì e nɛ̀ì gbɛ̀ wɔ mɛni wɔ faàn sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù. 11Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ jàvà, wɔ̀ dè kpindíì nù. Wɔ̀ dè kpindíì nu namàìnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kpindíì è wɔ sǐìn fulá ya, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì naà si feé wɔ́ bɛ̀àì ve. 12Mì kìo nà, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla wɔ̀ na sɛlɛ siíìn nu tǔn te ya Kolàì wɔ sɛlɛ ŋwùnù. 13Nàí ná dè wòlu laíò mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dedí Ŋgàla wɔi fandɛ̀ wɔ kìyá tàodéè nyàŋgè. Na nyáŋgbáò, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na faàn è màluŋ nde siin nyɔɔ́ɔ̀ wɔu tì ya. 14Mì kìo nà, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sì Tedé Ŋgàla. Na wóó kɔ̀mà téò, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dedí Ŋgàla wɔi fandɛ̀ wɔ kìyá tàodéè nyàŋgè. Nyáŋgbáò, mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na kulu kálí kálìì dè. Ŋgàla wɔ wòíì dè na kulúì nù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ è nɛ ya na kelì màluŋ nde siin nyɔɔ́ɔ̀. 15Nàa jàvà tàodéè kpedeó na kève lɛ́ì jàvà é dè tàodéè nù. Nà jàvà má tàode wɔ̀lɔ́, kɛní nà dè e siyànù nà nɛ̀ nàì Tedé Ŋgàla jàvà. 16Lɛ wòló é dè tàodéè wɔ̀lɔ́ bèè èì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wolo. Lɛi dòò dè lɛ soo bi siìn, lɛ́ɛ̀ gbǐn wòlù ka è sa è jàvà sɛ̀lɛ̀, nɛ̀ mùndí tàode lɛíì ei jòŋga seli sɛ̀lɛ̀. Lɛi wòló wolo tàode wɔ̀lɔ́ nù. 17Tàode wɔ̀lɔ́ e kanàì dè lɛ́ì gbǐn é dè è nù wòlù ka e soò bàlà è dè ve naà de tì sɛlɛ̀ bu. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nɛ̀ ve wɔ tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ́ jàvàì, wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè ve wɔ bèè. 18Mì kìo nà, tàode wɔ̀lɔ́ e de kala dúwáì dè ve dàìnù! Wò dí nà sɛlɛ̀ se ya e kàn Kolàì wɔ kɔ̀ɔ̀n towɔ́ɔ̀ jì sɛ̀lɛ́ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ Kolàì wɔ kɔ̀ɔ̀n towóò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò dè naà e dí wo dè jòwò. Dɔɔ ŋwùnù à sì naà è à nɛ̀ tàodéè dè ve naà de kala sɛ̀lɛ̀ bu. 19Wòlu wòló wòó nà kagbóè nu wòlù dè, dɔɔ ŋwɔnɔ̀ wò woloó nà tidì. Èe deo má wò dè nà kagbóè nu wòlù kɛní wòo sìɤàìo nà tidì. Wò woloó nà tidì dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlù gbǐn sà èì ndè wò nɛ̀ wòì nà kagbóè nù dè. 20Kɛ́ Ŋgàla kwalió wɔi Nyináà nà jaindè Kolàì wɔ̀ faàìn nù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na sì sɛlɛ ŋgàmáà é kàìn wɔ̀. 21Jàkun wɔ̀lɔ́ má dè e sàadanù na bò èì de nàì sɛlɛ ŋgàmáà sì. Kɛ́ mà dè na kpiìnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sì è nà nɛ̀ duuli tɛmu nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ŋgàma nyɔɔ́ɔ̀ sɔn wo wòì èe dè nù kɔlɛ̀n. 22Wòo de naà duuli tɛmu nyɔɔ́ɔ̀ yɛ? Duuli tɛmu nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ tɛmùì wɔ̀ nɛ̀ èì dí Jisɛ̀ dè Ŋgàla wɔ́ jì wɔ̀ì faàn kàlà. Wòlu dɔɔ towóè dè Kolàì wɔ kɔ̀ɔ̀n towò. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ Tedé Ŋgàla jàdè faàìn sa ya nɛ̀ wɔ Jííjíɔ̀ sɔn. 23Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ sa ve Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ jàdè faàìn, kɛní wɔ̀ Ŋgàla wɔ bulúì pɛ́ jàdè faàìn sa ya. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dùmà ve Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ jàdè faàìn wɔ̀ Tedé Ŋgàla pɛ́ jàdè faàìn dùmà ya. 24Tedíì wó sedí è nà e ku nyɔɔ sepáà nù, nà nyàŋgè e funai bulu kàí fɔ́ɔ́n na kulúì nù. Nà nyàŋgè má tedí dɔɔ funai na kulúì nù, nà Tedé Ŋgàla nɛ̀ wɔ Jííjíɔ̀ jòò nà dè ve nu kɔlɛ̀n wɔ́. 25Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ bulu bulúì Kolàì wɔ́ nɛdí wɔ̀ nì ve è nà ku, èè dè wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 26Mà dè wòíì wòló sàadanù na bò e kàn wòló wó dè de kewunù wò gbǐlàì nà. 27Kɛ́ sɛlɛ̀ kànàì má nà, Ŋgàla wɔ̀ dí wɔi Nyináà nà jaindè kwali ya Kolàì wɔ saala nù. Ŋwɔnɔ̀ è dè má Ŋgàla Wɔi Nyináà dè nɔɔ̀ nà jaindè wɔ́, ě ŋwùwà ye wòlù jì mùndí wɔ gbì na sɛlɛ siyàì. Ŋgàla Wɔi Nyináà ka nà sɛlɛ̀ siya e kàn sɛlɛ̀ì gbǐn. Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ́ì gbǐn wɔ́ ka è wòlù siya è dè ŋgàma, wɔ̀ɔ siya duulì sɛ̀lɛ̀. Nà ŋwànì Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ sɛlɛ siyáà bu, nà Kolàì wò jòò nà sìɤàì nu kɔlɛn dèéè nù. 28Mì kìo nà, nà Kolàì wò jòò nà sìɤàì nu kɔlɛn dèéè nù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve fe tòóè wɔ́ jì ve nà wúlú dè ve jìjà a dè wɔ bo bɛ̀, ǎ tɛ̀ɛ̀mì nɛ̀ wɔ bo bɛ ŋwùnù. 29Nà sì è nà nɛ̀ Kolàì wɔ̀ wò ka tan telembo nyɔɔ́ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà dè wòlù mu na sì è nà nɛ̀ telembo nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ jí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\