1 Jɔ̀ɔ́n 3

1Nà sà nɛ̀mu jɛ́ Tedé Ŋgàla wɔ́ jàvàì nà dí tìti. Ŋgàla jàvà nà dí tìti dɔɔ ŋwùnù wò ka nà jívàì wɔ wóó. Ŋwɔnɔ̀ ŋgàmáà bulu bulúì nù à dè wɔ wóó. Tàode wɔ̀lɔ́ nù nyɔɔ́ò wòì sì wó nɛ̀ à dè Ŋgàla wɔ wóó èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì dí Tedé Ŋgàla sì. 2Mì bàdè kàíò, à dè naà Ŋgàla wɔ wóó, kɛ́ àì nɛnɛ̀ è sì jɛ́ á dè de jìnù. Kɛ́ à sì è à nɛ̀ Kolàì jì má jèè, à dè ve nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ dè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à sà ve wɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ dè. 3Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn kului kàla wɔ̀lɔ́ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ e kàn Kolàì, wɔ́ funàì Kolàì wɔ̀ ka wɔ faàìn sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ gbǐn nù sa, wɔ nɛ̀ wɔ tàodéè mùnɛ̀ jɛ́ Kolàì nɛdí wɔníì. 4Wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ ka sɛlɛ siìn nɛ̀ wɔ̀ dè kaɤa nyùmà nyɔ̀ɔ̀ Ŋgàla jɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ dè kaɤa nyùmà. 5Na bulúì nà sì è nà nɛ̀ Kolàì jidí wɔ̀ sa wòlíì gbǐn sɛlɛ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ na bulúì nà sì è nà nɛ̀ sɛlɛ siìn èì dí wɔ̀ì dè. 6Dɔɔ ŋwùnù wòlù nɛ̀ má nɛ̀ Kolàì sɔn wò dè nù kɔlɛ̀n, wɔ̀ɔ ka sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì kándàì ye. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè sɛlɛ siin nɛ̀nù nɔɔ̀ kéléŋ wɔ̀ì nɛ̀ Kolàì sa kpedeó wɔ kève wɔ si. 7Mì kìo nà, nàa nɛ̀ì wòlù èe gbǐlàì nà. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ kpɛn ve sɛlɛ ŋgàma nɛ̀, e nyɔɔ́ɔ̀ dè telembo nyɔ̀ɔ̀, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Kolàì wɔ bulúì wɔ́ dè telembo nyɔ̀ɔ̀. 8Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ kándàì ve sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì, wɔ̀ dè nyina siíòn kadáà bèè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nyina siíòn kadáà nɛdí sɛlɛ siìn tàodéè tɔide dùmàíì. Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ jidí tàode wɔ̀lɔ́ nù wɔ̀ nyùmà nyina siíòn kadáà jòwò faáìn nù. 9Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè naà Ŋgàla wɔ jí wɔ̀ɔ ka sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì kándàì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ bulúì wɔ̀ dè wɔ̀ jaindè. Wɔ̀ì sɛlɛ siin nɛ̀ sɛlɛ ei kándai kídí bi èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè wɔ Téɔ̀. 10Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ ve è a sì Ŋgàla wɔ wóó nɛ̀ nyina siin kadáà wɔ wóó kɔya sɔn tidì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ kándai ve sɛlɛ siin nɛ̀ì, wɔ jɛ mùndí wɔ̀ bàde wòlù fuyɔ́ɔ̀ kɛní wɔ̀ì Ŋgàla wɔ jí dè. 11E tɔide dùmàíì tedíì wó sedí è nà èè dè nà yá yiì jàvà. 12Àa na dè mùnɛ̀ Kiìn. Wɔ̀ dedí màlùŋ nde siin nyɔɔ́ɔ̀ bèè, wɔ java wɔ jèèkaláà Ebɛ̀. De ŋwùnù Kiìn javadí Ebɛ̀? Kiìn javadí Ebɛ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Kiìn wɔ nɛ̀lɛ́ì dedí siìn, kɛ́ Ebɛ̀ dedí telembo nyɔ̀ɔ̀. 13Dɔɔ ŋwùnù mì biò nà, tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò jɛ má nà e dè na kului sǔlà sɛ̀lɛ̀. 14À sì naà è à nɛ̀ à falan jɔ̀ɔ̀ wolo ya a jì lɔ̀ɔn fɔŋwu bò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à jàvà bíò. Wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì ve wòlù jàvà wɔ̀ sìɤàì ve falan jɔ̀ɔ̀. 15Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jɛ ve wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè wòlu java nyɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ na bulúì nà sì è nà nɛ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì èì wòlu java nyɔɔ ŋwùnù dè. 16Yèlé à gbɛ̀ wɔ̀lɔ́ sìì wó taìn jàvà, dɔ̀ɔ̀ èè dè Kolàì sadí wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu nà ŋwùnù. Dɔɔ ŋwùnù nà pɛ́ à yá nà lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu sa nà bàde wòlu fuyíì ŋwùnù. 17Wòlù gbǐn lɛ̀ dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ sà wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ de bùlù bùlù, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bàde dɔ̀ɔ̀ wɔi màa soò èì wɔ kulúì nù jì biyo bɛ́ɛ́lɛ́, jɛ naà wɔ̀ gbɛ̀ ve taìn jàvà dè wɔ kulúì nù Ŋgàla ŋwùnù? 18Mì kìo nà, àa na jàvà nɔɔ̀ nà bàdéò nà nùu wòíì nù. À nà jàvà wò bulu bulu nù, à siya wo jàvà sɛ̀lɛ́ɛ̀ nà kùlà kùláì nù. 19Nà kùlà kùlai wòló èè nɛ̀ ve è, a sì è à nɛ̀ à dè ŋgàmáà bèè, ŋwɔnɔ̀ à káli ve kulu à bɛ̀ má Ŋgàla kudè. 20Nà kulúì sa má nà nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ, à sì è à nɛ̀ Ŋgàla wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì nà kulúì eu, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ sìì sɛlɛ́ì gbǐn. 21Mì bàde kàíò, nà kulúì èì má nà nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ sa, à káli ve kulu Ŋgàla sǐn ku. 22Ŋwɔnɔ̀ à bídè má wɔ̀ lɛ̀ gbǐn ŋwùnù wɔ̀ nì ve è nà ku èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à dè wɔ wòi nyìnìnù, a dè wɔ kului sɛ̀lɛ́ì gbǐn nɛ̀. 23Sɛlɛ́ɛ̀ Ŋgàla wɔ́ jàvá á nɛ̀ è èè dè à funàì wɔ Jííjíɔ̀, Jisɛ̀ Kolàì nɛ̀ mùndí à jàvà yiì mùnɛ̀ jɛ́ Kolàì wɔ bulúì wɔ́ sedí è nà. 24Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ kìi ve Ŋgàla wɔ kaɤáì eu, wɔ̀ dè ve e nyɔɔ́ɔ̀ jaindè e nyɔɔ́ɔ̀ dè wɔ̀ jaindè. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ á ka èì nde sa à nɛ̀ Ŋgàla dè nà jaindè? À ka è sì wɔi Nyináà saala nù wɔ́ kwalidí wɔ̀ nà jaindè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\