1 Jɔ̀ɔ́n 4

1Mì bàde kàíò, nàa funàì wòlúò gbǐn wó dè tanù Ŋgàla Wɔi Nyináà dè wò jaindè. Kɛ́ nà sɛ wòì ndè nà sà è è dè má nyináà wɔ́ dè wò jaindè wɔ̀ wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, duuli kèlì nyɔ̀ɔ̀ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò ŋwàla ya wo dè siìn tàodéè nù. 2Yèlé nà sì ve Ŋgàla Wɔi Nyináà. Wɔ̀ wɔ̀ dè nyináà wɔ́ ka nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì jidí wòlu fuyó jɛ́ɛ̀ nù. 3Nyina wɔ̀lɔ́ wɔ̀ì ve Jisɛ̀ wɔ sɛlɛ kaja, wɔ̀ì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wolo. Nyina wɔ̀lɔ́ dè Kolàì wɔ kɔ̀ɔ̀n towóɔ̀ ná nyìnìdí wɔ ji fǔn èì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè naà tàvi wɔ̀lɔ́ nù. 4Kɛ́ mì kìo nà, nà dè Ŋgàla wɔ wóó ŋwɔnɔ̀ na faàn è duuli kèlì nyɔɔ́ò wou tì ya èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Nyináà wɔ́ dè nà jaindè, wɔ faain nù kewu tì wɔ̀lɔ́ wɔu wɔ́ dè tàodéè nù. 5Wò dè tàodéè bèè, wò ka sɛlɛ tɛmu e kàn tàode lɛíì, ŋwɔnɔ̀ tàodéè nu nyɔɔ́ò ka nɔidè tuwa wou. 6À dè Ŋgàla wɔ bèè. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ sì Ŋgàla wɔ̀ ka nɔidè tuwa nàu. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì Ŋgàla wɔ bèè dè wɔ̌ nɔidè tuwa nàu. Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ à ka ŋgàma wɔi Nyináà nɛ̀ duuli nyináà kɔya sɔn tidì sì. 7Mì bàde kàíò, à nà kewu dè à jàvà yiì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ jàvà sɛ̀lɛ̀ wolodí. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvà wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ jí nɛ̀ mùndí wɔ̀ sì Ŋgàla. 8Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ jàvà wɔ̀ì Ŋgàla sì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla dè wòlu jàva Ŋgàla. 9Ŋgàla siyadí è wɔ̀ jàvà nà dí tìti èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ tiyadí wɔ Jííjì kɔlɛ́ɔ̀n tàode wɔ̀lɔ́ nù wɔ sa nà sɛlɛ̀ nù wɔ faláàn saala nù. 10Wɔ̀lɔ́ èè nɛ̀ ve è à sì wɔ̀lɔ́ wó taìn jàvà. Wòì tan nà sepá à jàvàdí Ŋgàla, kɛ́ Ŋgàla wɔ bulúì wɔ̀ jàvàdí nà dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ tiyadí wɔ Jííjíɔ̀ wɔ falan nà sɛlɛ siíìn ŋwùnù. 11Mì bàde kàíò, nyɔìŋ Ŋgàla jàvàì nà, dɔɔ ŋwùnù nà pɛ́ à yá yiì jàvà. 12Wòlu sún gbǐn èì nɛ̀ Ŋgàla wɔu sǐn gbǐlà tàodè. Kɛ́ à jàvàì má yiì kɛní Ŋgàla dè nà jaindè, ŋwɔnɔ̀ wɔ jàváà é dè nà jaindè è dè ve mùnɛ̀ jɛ́ é ŋwùnwà é dè. 13Yèlé à ka è sì à nɛ̀ Ŋgàla dè nà jaindè nà pɛ́ a dè wɔ̀ jaindè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ wɔi Nyináà nà jɔ̀ɔ̀ tù ya. 14Ŋwɔnɔ̀ à dí e dí sà ya, a se mùndí è wòlíì téŋ à nɛ̀ Tedé Ŋgàla tiyadí wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ dè tàode nu nyɔɔ́ò gbǐn wo Sɛlɛ nu Sa Nyɔ̀ɔ̀. 15Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ tɛmu ve è gbani nù wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ̀ Jííjíɔ̀ kɛní Ŋgàla dè wɔ̀ jaindè, wɔ̀ pɛ́ wɔ dè Ŋgàla jaindè. 16À sì è, a funàì jàváà é dè Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ nà ŋwùnù. Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ jàvà, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè wɔ tàodéè nɛ̀nù jàvà nù, wɔ̀ dè Ŋgàla jaindè Ŋgàla dè wɔ̀ pɛ́ jaindè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ dí wɔ wòlu jàváà nà. 17Wɔ̀lɔ́ é ŋwùwá jàvà wɔ́ dè è wɔ dɔɔ de wúlúì nà jaindè èè dè a kálì kulu, nà wúlú mùndí jìjà sɛlɛ nu seli sànyáà nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà tàodéè á dè e nɛ̀nù è dè nɔɔ̀ mùnɛ̀ wɔníì. 18Ŋwààmù gbǐn èì jàvà nù dè. Kɛ́ jàva bulu bulu ka ŋwààmù dè kɛn. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlu ku sɛlɛ sa èè ka ŋwààmù nyìnì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka ŋwààmù, wɔ jàváà èì de mùnɛ̀ jɛ́ é ŋwùwá é dè. 19À jàvà Ŋgàla èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ sepá wɔ̀ bùwàdí nà jàvà. 20Wòlù gbǐn tan má wɔ̀ jàvà Ŋgàla ŋwɔnɔ̀ wɔ jɛ wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀, kɛní wɔ̀ dè duuli nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ bàde wòlu fuyɔ́ɔ̀ wɔ́ dè sanù sànyà gbǐn nù wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ì dɔ̀ɔ̀ jàvà, jɛ́ naà wɔ̀ gbɛ̀ ve ŋgelè taìn wɔ̀ jàvà Ŋgàla ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì nɛ̀ wɔu sǐn gbǐlà gbǐn tàodè? 21Àa kaɤáà dè wɔ́ funà è na jɔ̀ɔ̀: Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ tan ve wɔ̀ jàvà Ŋgàla wɔ̀ yá wɔ̀ bàdè wòlu fuyɔ́ɔ̀ jàvà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\