1 Jɔ̀ɔ́n 5

1Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka è funàì è wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè wòlúɔ̀ Ŋgàla kaladí Wɔ̀ faan, è nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ jí. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jàvàì jí kɔ̀mà téɔ̀, wɔ̀ jàvà wɔ jíɔ̀ pɛ́. 2Yèlé à sì è à nɛ̀ à jàvà Ŋgàla wɔ wóó. Èè dè à jàvà Ŋgàla, a kìi wɔ kaɤáì eu jìjà. 3Jàváà é dè nà jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla ŋwùnù, àa e nu saáì dè: kɛní à yá wɔ kaɤáì eu jìjà kìi. Ŋwɔnɔ̀ wɔ kaɤáì èì kewu kɛ́ɛ́lɛ́ nà ŋwùnù. 4Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ jí nɔɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ tàodéè kelìì. Nà Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè gbɛ̀ e nɛ̀ì a kelì tàodéè. 5Wòo gbɛ̀ tàodéè kelìì yɛ? Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ funàì wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ tàodéè kelìì. 6Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ wɔ̀ jidí. Kolàì jidí nímíì saala nù wɔ wúlú Ŋgàla nímí kwali nù, e kanàì dè wɔ tòyóè saala nù é dè wɔ faláàn. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ bulúì wɔ̀ tɛmu seele wòíì wɔ̀ nɛ̀ sɛlɛ̀ wɔ̀lɔ́ è dè ŋgàma, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla Wɔi Nyináà bulúì wɔ̀ wɔ̀ dè ŋgàmáà. 7Seeléò wò dè taàn. 8Wò wò dè, Ŋgàla Wɔi Nyináà, nímíì, nɛ̀ tòyóè. Ŋwɔnɔ̀ wo taan ŋgòlò kpɛ́lɛ́ wo wòíì dè nù kɔlɛ̀n. 9À gbɛ̀ wòlu fuyó seele wòíì jàdè faain dùmàì. Kɛ́ Ŋgàla wɔ seele wòíì ŋwɔmù nù e tì wòlu fuyó wɔni eu. Wɔ̀ dí seele wòi wɔ̀lɔ́ nì ya é kàìn wɔ Jííjíɔ̀. 10Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ sɛlɛ̀ ŋgàma júwàì, seele wòi wɔ̀lɔ́ dè wɔ kulúì nù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì Ŋgàla funàì kɛní wɔ̀ Ŋgàla duulì nyɔ̀ɔ̀ jívàì ya èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ì nɛ̀ seele wòíì funàì Ŋgàla wɔ́ tɛmùì e kàn wɔ̀ Jííjíɔ̀. 11Ŋwɔnɔ̀ àa seele wòíì dè. Ŋgàla wɔ̀ nà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù ni ya. Ŋwɔnɔ̀ lɔ̀ɔn fɔŋwu wɔ̀lɔ́ è dè nà bèè wɔ Jííjíɔ̀ saala nù. 12Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ Jííjíɔ̀ sɔn wó dè nu kɔlɛ̀n, lɔ̀ɔn fɔŋwù dè wɔ jɔ̀ɔ̀. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ Jííjíɔ̀ sɔn wòì nù kɔlɛ̀n de, lɔ̀ɔn fɔŋwù èì wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ de. 13Mà dè na bo jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve na sì è nà nɛ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù dè nà jɔ̀ɔ̀, nàí ná funàì Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀. 14Wɔ̀lɔ́ ŋwùnù kulu kálì dè nà jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla kudè. À funàì à nɛ̀ Ŋgàla ka nà wòì nyìnì è dè má à bídè má wɔ̀ lɛ sún gbǐn sɛlɛ̀ ŋwùnù, mùnɛ̀ jɛ́ wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè. 15Wɔ̀ ka nà wòì nyìnì fe tòóè gbǐn nɔɔ̀ á ka wɔ̀ sɔ̀. Èé á sì è à nɛ̀ wɔ̀lɔ́ dè ŋgàma, à sì è bɛ́ɛ́lɛ́ à nɛ̀ wɔ̀ ka nà wɔ̀lɔ́ gbǐn nì á ka wɔ̀ sɔ̀ e ŋwùnù. 16Wòlu gbǐn sà má wɔ bíɔ̀ wɔ nɛ̀ sɛlɛ̀ siìn wɔ̀lɔ́ èì wɔ bo falan nyìnìì gbɛ̀ e nyɔɔ́ɔ̀ sɔ̀ Ŋgàla wɔ̀lɔ́ wɔ́ ni ve wɔ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù. Wɔ̀lɔ́ è dè wòló ŋwùnù wo sɛlɛ̀ siìn ka wo falan jà. Kɛ́ sɛlɛ̀ siìn dè e dí é ka falan nyìnì wòlu bò. Màì nɛ̀ nà sɔ̀ Ŋgàla dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù. 17Nɛ̀lɛ siìn gbǐn è dè sɛlɛ̀ siìn, kɛ́ sɛlɛ̀ siin dɛ̀ɛ̀ dè e dí èe ka falan nyìnì. 18À sì à nɛ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàla wɔ̀ jí wɔ kándaíì sɛlɛ̀ siin nɛ̀ì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ ka wɔu jìjà kìi ŋwɔnɔ̀ màlùŋ de siin nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̌ wɔ̀ì bòlò. 19À sì è à nɛ̀ à dè Ŋgàla wɔ̀ bèè, ŋwɔnɔ̀ tàodéè gbǐn kpóŋ dè màlùŋ de siin nyɔɔ́ɔ̀ wɔ de kewúì jàdè. 20À sì è à nɛ̀ Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ ja, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nà kulùì kàlàn ya, à sì ŋgàma Ŋgàláà. À nɛ̀ nà tàodéè à Ŋgàma Ŋgàláà jòò, e kanàì dè wɔ Jííjíɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì. Ŋgàma Ŋgàláà dè nì ŋwɔnɔ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè nì. 21Mi kìo nà, nàa mɛni na faàìn lɛ wùlɛ soolóò sɔ̀ sɛlɛ̀ nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\