1 Pitɛ̀ 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Jisɛ̀ Kolàì wɔ de namu nyɔɔ́ɔ̀, Pitɛ̀ jɔ̀ɔ̀. È dè bɛ̀nù Ŋgàla wɔ kului wòlúò bò wó namu nyɔɔ́ò wó wó gbàvàì dè Pɔntu, Kàlesìyà, Kàpàdosìyà, Esìyà nɛ̀ Bètèniya kagbóì nù. 2Tedé Ŋgàla kàlàdí nà faàìn èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dɔ̀ɔ̀ nù wɔ̀ bùwàdí dùmàì. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ wɔ̀ nɛdí è na dè Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlù, wɔ̀lɔ́ nà nyìnì Jisɛ̀ Kolàì wɔ wòì, wɔ tòyóè sɔlɔ̀ na sɛ̀lɛ siíìn gbǐn nàì. Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè nɛ̀ kulu lɔ̀múì dè nu gbàà e dè na bèè faàòn. 3Nà sa Ŋgàla màmà wɔ́ dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ téɔ̀. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ wòlu jààsɛŋ bàla gbàáà ŋwùnù wɔ̀ nà lɔ̀ɔn fɔŋwu dèèlè nì ya, èé júwadí Jisɛ̀ Kolàì dè falan jɔ̀ɔ̀. Lɔ̀ɔn fɔŋwu dèèle wɔ̀lɔ́ èè nìì nà ei kulu kàláà wòlù gbɛ̀ eu faan funàì. 4Lɔ̀ɔn fɔŋwù dèèléè è è nidí nà kuyè lɛ wɔ̀lɔ́ ei ka tɛn, ě nyùmù nɛ̀ mùndí ě fɔnyɔ gbǐn tàodè. Wɔ̀ dí lɛ doo funai nyàŋgè ya Ŋgàlaò jɛ na ŋwùnù. 5Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ dè sɛlɛ nu wolóè ŋwùnù Ŋgàla wɔ̀ dí e nyàŋgè nɛ̀ ya wɔ̀ sa eodè jàkì tàodéè wúlú kwalaíì. Ŋgàla wɔ de kewúì dè nai kìinù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà funàì wɔ̀. 6Nà tili kulu dè sɛlɛ wòló ŋwùnù jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ ná dè naà mànɔwɔnù, nu sɛ towòì towóì nù dúwai kɛlɛ jàdè. 7Nu sɛ wòló ji wúlúì dè è siya è wɔ̀lɔ́ na Ŋgàla wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè ŋgàma. Kòóè bɛ́ɛ́lɛ́ e bɔ̀lɔ̀ nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ má wɔ̀ sì è è dè kòo bulu bulu kɛní wɔ́ ka è tùnù kwa. Dɔ̀ɔ̀ bɛ́ɛ́lɛ́ nù kòo dè nyùmù lɛ̀. Na Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwɔmu nù e tì kòo. Dɔɔ ŋwùnù wò yá na Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù sɛ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve e kewu nù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve sànyáà nù wó sa ve Jisɛ̀ Kolàì wɔ eodè jàkì wo sa nàì kaaje, wo dùmà na bɛlɛ. 8Nà jàvà Jisɛ̀, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nàì nɛ̀ wɔ̀ sà. Nà funàì wɔ̀, jɛ bɛ́ɛ́lɛ́ nàa ka wɔ̀ sa naà. Ŋwɔnɔ̀, nà ka jài nɛ̀ kulu dè tili dí tìti gbàà nù wɔ̀lɔ́ nùu wòì èì e nu saàì gbɛ̀. 9Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na Jisɛ̀ wɔ funai nyɔ̀ɔ̀ò de wúlúì dè wɔ̀ sa nà sɛlɛ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ nà dè naà wɔ̀lɔ́ sanù. 10Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò kèlìdí e kàn sɛlɛ kàí soolóè é dè na bo jìnù. Wò kìidí sɛlɛ nu wolo wɔ̀lɔ́ nù bulu kàí fɔ́ɔ́n. 11Wò kewudí dè wò sì dúwáì sɛlɛ dɔ̀ɔ̀ é nɛ̀ ve, nɛ̀ jɛ é jì ve. Kolàì Wɔi Nyináà wɔ̀ dedí wò jaindè. Wɔ̀ nɛdí è wo tɛmu sɛlɛ e kàn mànɔwɔ́ɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ dedí e sa jìnù e kanàì dè bɛlɛ biíì é jì ve dɔ̀ɔ̀ ei jèdè. 12Ŋgàla siyadí è wɔ keli nyɔɔ́ò wɔ̀lɔ́ jòwóè wó dedí e jòwònù èì dí wo bulúì ŋwùnù dè, kɛ́ è dedí na ŋwùnù. Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò bùwàdí sɛlɛ wòló kèlì. Wòló wó nyìnìó Tedí Kàíì na bò wò wò seó nà wòló kèlì nyɔɔ́ò buwadí e tɛmu. Ŋwɔnɔ̀ wò nɛó dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì nù Ŋgàla tiyàì wɔ̀. Ŋgàla wɔ tedíò bɛ́ɛ́lɛ́ wò bàlàdí sɛlɛ wòló woi nde sa soò. 13Dɔɔ ŋwùnù nà nyàŋgè na kulúì nù vɛ nà jòwò. Nà kamu na bulùì nù. Nà kàlà na kulu de kùláà gbǐn Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè èì ná dè e sà jìnù Ŋgàla sa má Jisɛ̀ Kolàì wɔ eodè jàkì. 14Nà nyìnì Ŋgàla wɔ wòì. Ŋwɔnɔ̀ nàa ŋwuni è lɛ soo bi siíìn é dedí na tàodéè ku e ku nyɔɔ sepáà nù èe namàì nà. 15Ŋwɔnɔ̀ feleŋge èe dè nàì na kùlà kùláì gbǐn nù mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla, wɔ̀í wɔ́ jívìì nà feleŋge èì wɔ̀ì dè. 16Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla tɛmu è wɔ jàkúìn wɔ̀ nɛ̀, "Feleŋge gbǐn èe dè nàì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, feleŋge èì mìì dè." 17Nà dè má Ŋgàla sɔ̀nù nà ka wɔ̀ tan Tedé, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ɔ ka wòlìì ndè tɛdàì wɔ̀ dè má sɛlɛ nu selìnù, kɛ́ wɔ̀ ka wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn wo sɛlɛ́ɛ̀ nù seli wo kùlà kùláì eodè. Dɔɔ ŋwùnù nà nɛ̀ na tàodéè kpolóè tàode wɔ̀lɔ́ nù Ŋgàla wɔ ŋwààmù eu jìjà. 18Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sì màyɛ́ɛ̀ wó nió è wɔ̀lɔ́ wò sa nà tàode wúlú wɔ̀yà wɔ̀yà nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, ná jèìdí è na gbàin laíò jɔ̀ɔ̀. Èó kání tunyɛ̀ nɛ̀ kòo wolàì é gbɛ̀ nyùmùì. 19Kɛ́ è deó Kolàì wɔ toyóè e sɛlɛ̀ é ŋwɔmùì nù dí tìti. Kolàì sɛlɛ wolaidí mùnɛ̀ bɛya bɛya jíɔ̀ feleŋge èì wɔ̀ì dè. 20Ŋgàla kàlàdí wɔ̀ faàn sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù wɔ kìyá tàodéè nyàŋgè. Kɛ́ na sɛlɛ ŋwùnù wò saì wɔ̀ eodè jàkì sànya jèèkalai wòló nù. 21Jisɛ̀ wɔ̀ faàìn nù nà funà Ŋgàla wɔu faàn. Ŋgàla júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀ wɔ nì wɔ̀ bɛlɛ bi gbàà. Dɔɔ ŋwùnù nà funàì Ŋgàla na kàlà wɔ̀ì kulu. 22Nà ŋgàmáà wòì nyìnì ya, dɔɔ ŋwùnù feleŋge gbǐn èì nàì dè ye. Dɔɔ ŋwùnù jàva bulu bulu dè na kulúì nù nà bíò ŋwùnù. Nà jàvà yiì bulu bulu na kulu de kùláì gbǐn nù. 23Ŋgàla wɔ wòíì saala nù é dè e dí wɔ̀ó wò nà kɔ̀mà ya, kɛ́ èì sùwu wɔ̀lɔ́ de é ka falan, è è dè sùwu wɔ̀lɔ́ èe ka falan. Kɛ́ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàláà wɔ̀ɔ falan gbǐn tàodè. 24Ŋgàla jàkúìn nɛ̀: "Wòlíì gbǐn wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì sɛlɛ̀ wolàì sìnì. Wo kàí dèéè gbǐn wolàì mùnɛ̀ sìni kalò kalò. Sìníì ka jɛ e falan e kalo kalóè bùlù dè. 25Kɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wòíì dè nɔɔ̀ e dí wɔ́." Tedí Kàíì wó seó è nà, e wòíì dè nì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\