1 Pitɛ̀ 2

1Dɔɔ ŋwùnù nà yá na faàìn màlùŋ nde siin kùláì gbǐn nù sa. Naì duulì tɛmu ye, kpedeó na gbǐlàì wòlù kpedeó na tɔɔwò, kpedeó na tɛmu wòlu bɛlɛ wɔ̀ya wòì. 2Nà kìi Ŋgàla wɔ saba lɛ kàí dè mùnɛ̀ jɛ́ wóó sɛlɛ́ìn ka nyàlìn nímí dè kìi. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, e faàìn nù nà wolo ve nù, na sà sɛlɛ nu wolo. 3Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kùlà kùla kàíì sɛ ya. Na bulúì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sɛ ya na sì jɛ́ wɔ kùlà kùlà dè kàí." 4Nà jì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bò wɔ́ dè túúléɔ̀ wɔ́ ka wòlù lɔ̀ɔn fɔŋwù ni, wòlíì sadí wɔ̀ jàdè faàìn. Kɛ́ Ŋgàla kàlàdí wɔ̀ faàn èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ sɛlɛ nu ŋwɔmu ŋwɔmùì dè. 5Na sɛlɛ̀ wolàì túúlíì wó kwali è nù lɔ̀ɔn fɔŋwù, ŋwɔnɔ̀ wò dè na Ŋgàla wɔ saaɤa ku kamàì bo tavàìnù. Nà dè Ŋgàla wɔi saaɤa saàìnù Ŋgàla wɔ́ dè e jàde faain dùmànù Kolàì wɔ saaláà nù. 6Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, "Nà sà ya! Mà dè túúlé sɔŋwɔ bìbíɔ̀ Sanyɔ jɛ̌ɛ̀ nu funànù, èè dè túúlé má júwàì è dè túúlé bulu bulúì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ funai ve wɔ̀ wɔ̌ wɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì kamà." 7Nàí ná dè Jisɛ̀ wɔ funàì nyɔɔ́ò túúlé wɔ̀lɔ́ sɛlɛ nu ŋwɔmu ŋwɔmùì dè nà jɔ̀ɔ̀. Kɛ́ wòló ŋwùnù wòì wɔ̀ funàì, "Túúléè bo tawo nyɔɔ́ò wó jɛdí è wò nɛ̀ èì kàí dè, èè dedí naà dè túúlé bulu bulúì é kan dí bóè dè." 8Nɛ̀ mùndí Ŋgàla jàkúìn dídɛ̀ɛ̀ tɛmu è è nɛ̀, "Àa túúlé dè wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ ba ve è. Túúlé wɔ̀lɔ́ nɛ̀ ve è wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ bùlù." Wò badí èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì dí wòíì funàì. Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ̀ dedí nì wo ŋwùnù. 9Kɛ́ nà Ŋgàla kàlàdí faàn. Nà nà dè saaɤa sa nyɔɔ́ò kada gbàáà ŋwùnù. Nà nà dè Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò. Nà nà dè Ŋgàla wɔ wòlu bulu bulúò. Ŋwɔnɔ̀ na jòwóè dè nà kèlì Ŋgàla wɔ jòwò faain kàíì. Wɔ̀ wɔ̀ sadí nà kpindíì nù wɔ nyìnì nà wɔ dí de mɔ̀lì mɔ̀lì kàí gbàáà nù. 10Dúwai dɛ̀ɛ̀ nù nàó Ŋgàla wɔ wòlù dè. Kɛ́ nà dè naà wɔ wòlìì. È dedí dúwai dɛ̀ɛ̀ nù nàó Ŋgàla wɔ wòlu jààsɛŋ bàlà sɛ̀lɛ́ɛ̀ sì. Kɛ́ nà naà wɔ wòlu jààsɛŋ bàláà sà ya. 11Mì bàde kàíò nà, mà dè nai fɛlɛ̀nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na tàode wɔ̀lɔ́ nu dè sɛ̀lɛ́ɛ̀, sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ namu nyɔ̀ɔ̀ò wó wolòì tàvì wùlɛ̀ nù. Mà dè nai fɛlɛ̀nù na mɛni na faàn lɛ soo bi siin wòló nù é dè nà wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ e sún. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò ka nɔɔ̀ na nyináò kùlún kɔ̀nài dè. 12È ŋwùwà ve na kùlà kùláà e dè kàí wòlúò tidì wòì Jusi wóó dè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wò gbàvàì má na nyɛlɛ siìn dè, wò sà ve na nɛ̀lɛ kàí, wò tùwà ve Ŋgàla wɔ fǔìn nù gbàà wɔ ji sànyáà nù. 13Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sɛlɛ ŋwùnù, nà nyìnì wòlù eu jìja wòlúò gbǐn wòì. Nà nyìnì kada gbàáà wɔ wòì wɔ̀lɔ́ wɔ de kewu é dè de kewui gbǐn eu jìjà. 14Nà nyìnì kada gbàáà wɔ sǐɔ̀n wòì. Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ ŋwúnàì wɔ̀ wɔ̀ sa sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò ku sɛlɛ̀, wɔ̀ sa mùndí nɛ̀lɛ kàí nyɔɔ́ò wòì kaaje. 15Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè, na kùlà kùla kàí è kalà sɛlɛ si sòlì nyɔɔ wúlú de susúò wo ŋwɔ́ì. 16Nà nɛ̀ na tàodéè mùnɛ̀ wòló sɛlɛ̀ èì wòì dè. Nàa jòwàì na sɛlɛ nu wolo sɛ̀lɛ́ɛ̀ màlùŋ nde eodè jàki gbǐla ŋwùnù. Kɛ́ na tàodéè nù nà dè kɔnyàì Ŋgàla jàdè. 17Nà yá wòlu gbǐn tɛ̀ɛ̀mì bì na jàvà nà bíò na ŋwààmù Ŋgàla, nà bì Lùuŋ kadáà bɛlɛ. 18Na jòwò nyɔɔ́ò nà nyìnì na wòlu nyɔɔ́ò wòì nà bì wo bɛlɛ gbulúì gbǐn nù. Èe dè nɔɔ̀ wòló wo kùlà kùla dè kàí. Kɛ́ nà nyìnì wòló pɛ́ wòì wo kùlà é kewui. 19Ŋgàla ka wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbɛ̀lɛ̀ wɔ́ kálí ve kulu mànɔwɔ́ɛ̀ e juwa juwáà jɔ̀ɔ̀ èì ŋwùwá wɔ́ sa è, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ dè kulu de kùlànù Ŋgàla wɔ tàodéè nù. 20De sɛlɛ kàí kwá wòlù sà ve wɔ̀ kálí má kulu wo bìlì wɔ̀ wɔ nɛ̀lɛ siíìn ŋwùnù? Kɛ́ mù sà má mànɔwɔ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mù kùla kàí kùlà ya, ŋwɔnɔ̀ mu kálí kulu mùì kɔjɛ̀, sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ka mù dɛ̀màì Ŋgàla sǐn ku. 21Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu ŋwùnù Ŋgàla kàlàdí nà faàn. Kolàì wɔ bulúì wɔ̀ sàdí mànɔwɔ na ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ nɛ̀ɛ́ɛ̀ eodè wɔ̀ dedí nà sɛlɛ siyànù wɔ̀ nɛ̀ nà pɛ́ à ŋwànì wɔ kɔya bèéè bu. 22Wɔ̀ì dí sɛlɛ siìn gbǐn nɛ̀, wòlù gbǐn èì dí duulì wòì èì nyìnì e wolo wɔ̀ nùù. 23Wɔ̀ì dí wòì siìn dè wòì siìn sìnyà. Wɔ́ mànɔwɔdí wɔ̀ì dí tan wɔ̀ sa ve wɔníì tǔn. Kɛ́ wɔ̀ kàlàdí wɔ kulúì Ŋgàla wɔ̀ì wɔ́ dè telembo Sɛlɛ nu Seli Nyɔɔ́ɔ̀. 24Jisɛ̀ Kolàì wɔ bulúì wɔ̀ kàn dí nà sɛlɛ siíìn wɔ bɛ̀nì è tíì eodè wɔ̀lɔ́ à jì falan sɛlɛ siin bò, à nɛ̀ tàodè telembo gbulu nù. Wɔ mànɔwɔ sàáà faàìn nù wɔ̀ nà sɛlɛ̀ nù sa ya. 25Na sɛlɛ̀ woloó mùnɛ̀ bɛya bɛyai wòló wòó màlùŋ ya. Kɛ́ nà ja jèè bɛya bɛya eu Jìja Kìi Nyɔɔ́ɔ̀ bò wɔ́ dè nau jìja kìinù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\