1 Pitɛ̀ 3

1Na nyinɔ́ò nà yá na wɔ́ò wo wòì nyìnì. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve nà wɔ́ò téŋ wòì Ŋgàla wɔ wòíì funàì na kùlà kùláà sìnyà wo kulúì dè, èe de ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ nàì wo bò siyɛ̀ì. 2Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò sà ve na kùlà kùla kàíì nɛ̀ jɛ́ ná ka Ŋgàla ŋwààmù. 3Nàa funà tù lɛ̀ eu faàn na kàí tùwa ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ dè wúlú pelú sɛ̀lɛ̀, jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀i sɔŋwɔ bìbi tu sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ nɔidii e kanàì dè jújú kàí gbààvìì. 4Kɛ́ è ŋwùwà ve nyinɔ̀ wɔ kàí dèéè dè wɔ̀lɔ́ é dè wɔ kulúì nu wolònù. Dɔ̀ɔ̀ èè dè wòlù wɔ nyináà wɔ́ dè lɔ̀mbɔ̀ɔ̀ wɔ kúlò nù, ŋwɔnɔ̀ tàode nɛ wɔ̀lɔ́ towóè è sɛlɛ̀ ŋwɔmùì nù Ŋgàla sǐn ku. 5Wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nu, nyinɔ́ò wó bidí Ŋgàla sɛlɛ́ɛ̀ kamu, wo kàlà Ŋgàla wɔ̀ì kulu, wò bidí wo bului kàí tùwà wò wɔ́ò wo wòi nyìnì nù, 6mùnɛ̀ jɛ́ Selà wɔ́ nyìnidí Ebilayɛɛ̀n wɔ wòì wɔ dè wɔ jívàì wɔ wòlu nyɔ̀ɔ̀. Nà dè naà Selà wɔ wóó nyíínɔ̀ò è dè má nà kùlà má kùla kàí, sɛlɛ sún gbǐn èe kwali ŋwààmù na kulúì nù. 7Nyɔìŋ nɔɔ̀ na nyinɔ nyɔɔ́ò nà nà sɔ̀nìóò jòò nà ko wòi nyìnì kàí eu jìjà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nyinɔ wùlà ti e jíyà ní. Dɔɔ ŋwùnù nà kùlàì wò tɛ̀ɛ̀mì bi kùlàì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ saba lɛ́ɛ̀ é dè lɔ̀ɔn fɔŋwúì è dè nà wo jòò na bèè. Nà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na Ŋgàla sɔ wòíì ě kpan. 8Mi wòi wúlú kwalaíì dè, na kulu de kùláà nɛ̀ na sɛlɛ̀ ei nde sàáà dè nù kɔlɛ̀n. Nà jàvà yiì mùnɛ̀ biò. Nà bàlà yii jààsɛŋ, nàa kpada nɔɔ̀ na bulu ŋwùnù. 9Nàa faàì sɛlɛ siìn nù sɛlɛ siìn. Kpedeó wòlù fèì má nà dè na kève wɔ̀ pɛ́ dè fèì jèè. Kɛ́ nà ŋgelè nà gbɛ̀lɛ̀ wò. Sɛlɛ dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù wò kàlàdí nà faàn, ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ nà pɛ́ nà sà ve gbɛ̀lɛ́ì na bulu ŋwùnù Ŋgàla wɔ̀ dí nà e nu kulu tùíì ni ya. 10Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, "Wòlù gbǐn nɛ̀ má wɔ̀ nɛ̀ kului nù, sànya kàí sànàì wɔ̀ì, wɔ̀ yá wɔ ŋwɔ́ɛ̀ eu kìi e kàn ŋwàlàndɔ sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ mùndí wɔ kìi wɔ̀ ŋwɔ́ɛ̀ eu e kàn duulìì sɛ̀lɛ̀. 11Wɔ̀ yá sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù faàìn sa, wɔ gbì sɛlɛ kàí nɛ̀ì. Nɛ̀ wɔ̀ bàdè wòlu fuyɔ́ɔ̀ sɔn wò yá wòi kàí eu dè wɔ́. 12Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sǐn dè telembo nyɔɔ́ò wòì, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè nɔide tuwànù wo Ŋgàla sɔ wòíì eu. Kɛ́ wɔ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò budè kuni ya." 13Wòo gbɛ̀ na jíde nɛ̀nàì è dè má nà dè de tìnàìnù sɛlɛ kàíì nɛ ŋwùnù? 14Kɛ́ è dè má nà dè wòlù na mànɔwɔ ŋgàmáà ŋwùnù, kɛní na Ŋgàla bibii dè. Nàa ŋwààmù wɔ̀lɔ́ wó dè e ŋwààmùnù, ŋwɔnɔ̀ nàa fèdà kulu. 15Kɛ́ nà bì Jisɛ̀ Kolàì wɔ tɛ̀ɛ̀mì na kulúì nù, nà tùwà wɔ̀ na Wòlu Nyɔ̀ɔ̀. Nà nyàŋgè nɛ̀ sànyà gbǐn nù nà sìnyà wòlù gbǐn wòì dè wɔ́ bídè ve nà é kàìn kului kàláà é dè nà jɔ̀ɔ̀, nà saàì è nù wɔ̀ì. 16Kɛ́ nà nɛ̀nàì è kulu lɔ̀mù nɛ̀ bɛlɛ bi gbulu nù. Sɛlɛ siìn èe dè na kulúì nù wòlu sún gbǐn ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlù wɔ̀yà má na bɛlɛ, wòló wó ka siìn siyɛ̀ì e kàn na nɛ̀lɛ kàí, na Kolàì wɔ jède nyɔɔ́ò dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, wo bulu wo wòíì kama ve wò tɛ̀ɛ̀mì. 17È dè kàí, è dè má Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ̀ è dè, wòlù sà mànɔwɔ sɛlɛ̀ ŋgàmáà nɛ ŋwùnù e tì sɛlɛ siin nɛ̀ eu. 18Kolàì falan dí sɛlɛ siìn gbǐn ŋwùnù, wɔ̀ nɛdí è to kɔlɛn, ŋwɔnɔ̀ e sɛɛnaíì dè nì. Telembo nyɔɔ́ɔ̀ falan dí sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ nyìnì nà Ŋgàla bò. Wò javadí wɔ wòlu fuyó jɛ́ɛ̀, wɔ nyináà dɔdè falan jɔ̀ɔ̀. 19Ŋwɔnɔ̀ wɔ nyináà bɛdí wɔ se kwííòn Tedí Kàí wó dè kpindi bo nù. 20Kwíín wòló wò wò dè wòló wòì dí Ŋgàla wòì nyìnì, wɔ̀ kálidí kulu wò jɔ̀ɔ̀ dúwáì dòdóè jàdè Nowà júwadí è ní eode kei dí tìti gbàáà tawo nwùnù. Wòlìì kɔtaáòn nɔɔ̀ wó dedí ní eodè kei dí tìti gbàáà nù wò wò wolodí sɛlɛ̀ nù nímíì jɔ̀ɔ̀, 21mùnɛ̀ jɛ́ wó ka wòlù wúlú Ŋgàla nímí kwali wɔ̀lɔ́ é dè naà na sɛlɛ nu sanù. Wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì nɔɔ̀ dè wò sa wɔ̀ì nɔŋwɔi. Kɛ́ èè dè Ŋgàla wɔi fɛlɛ̀ sɛ̀lɛ̀ kului kalàìŋ ŋwùnù, Jisɛ̀ Kolàì wɔ de dɔ sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù falan jɔ̀ɔ̀. 22Wɔ̀lɔ́ wɔ́ bɛ̀ì Ŋgàlaò jɛ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ jìjà faàn eu konù, wɔ dè Ŋgàla wɔ tedíò gbǐn wou jìjà, lɛ́ì gbǐn nɛ̀ de kewúì é dè jìjàìndè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\