1 Pitɛ̀ 4

1Èé Kolàì mànɔwɔdí wòlu fuyó jɛ́ɛ̀ nù, nà yá kulu de kùla kɔlɛ́ɔ̀n júwà na kava na bulùì nù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, tàode wɔ̀lɔ́ á dè e nɛ̀nù, mànɔwɔ sa eu jìjà nɔɔ̀ à gbɛ̀ sɛlɛ siin de tìnìì. 2É wolòì kɔ̀ɔ̀nù eu e bɛ̀àì ku, nà yá mu na tàodéè kpolóè nɛ̀ Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀ eu jìjà. Èe dè wòlu fuyó kului sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀. 3Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nàó dúwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nɛ̀ ya na dè sɛlɛ̀ì nɛ̀ wòlúò wòì Ŋgàla nyɔ̀ɔ̀ò dè wó ka è nɛ̀. Nà nɛdí na tàodéè tɛ̀ɛ̀mi wɔ̀yà kùla siìn nù, lɛ soo bi, so namu dí tìti gbàà nù, nɛ̀ so namu làwo wúlú seli. Nà dè mùndí lɛ wùlɛi sɔ̀. 4Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè naà wòló woi sadàì sɛ̀lɛ̀ wòì Ŋgàla nyɔɔ́ò dè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nǎ tàode wúlú wɔ̀yà wɔ̀yà nɛ̀ ye mùnɛ̀ wò. Dɔɔ ŋwùnù wò ka na bɛlɛ wɔ̀yà. 5Kɛ́ kɛní wò yá wo kùlà kùláì kɔlɛn kɔlɛ́ìn túúlé funà Ŋgàla sǐn ku wɔ̀lɔ́ wɔ ko nyàŋgè nyàŋgè è dè wɔ̀ seli falan wòlúò nɛ̀ wòlu sɛ̀lɛ́ò wo sɛlɛ́ɛ̀ nù. 6Dɔɔ ŋwùnù wò sedí falan wòlúò bɛ́ɛ́lɛ́ Tedí Kàí, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo seli sɛlɛ̀ nù e kàn wò mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wó seli ve wòlu fuyíì wo sɛlɛ́ɛ̀ nù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo nɛ̀ wo tàodéè mùnɛ̀ Ŋgàla. 7Sɛlɛ́ɛ̀ gbǐn e sɛɛnaíì è dàì ya. Dɔɔ ŋwùnù nà yá na bulu na nu kamu nyɔ̀ɔ̀ò dè, na kìi na bulu eu, wɔ̀lɔ́ ná gbɛ̀ ve Ŋgàla sɔ̀ì. 8Sɛlɛ́ɛ̀ gbǐn e wúlúì dè, nà jàvà yiì ŋgàma gbulu nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, jàvà è è ka sɛlɛ siin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ eodè jàkì gbǐlà. 9Nà nɛ̀ namu nyɔ̀ɔ̀ì sɛlɛ̀, nàa dànàì nyǔndè. 10Ŋgàla wɔ̀ dí na kɔlɛn kɔlɛ́ìn saba lɛ nì ya. Nà yá saba lɛ wòló jòwàì nà bàdéò woi màa ŋwùnù, mùnɛ̀ lɛi kìi nyɔɔi kàí Ŋgàla wɔ saba lɛi towò towóì ŋwùnù. 11Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ dè ve Ŋgàla kòwài tɛmu wɔ̀ yá Ŋgàla wɔ tedí bulu bulúì tɛmu. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè ve jòwò nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀ yá dè kewúì jòwàì Ŋgàla wɔ́ nì è wɔ̀ ku. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve na kùlà kùláì nɛ̀ è wòlíì dè Ŋgàla wɔi kaaje sa Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù, wɔ̀lɔ́ bɛlɛ bi nɛ̀ de kewúì é dè wɔ bèè wɔ́wɔ̀wɔ́. È dè nyɔìŋ. 12Mì bàde kàíò, káàn ná dè naà na bulu sanù è nù èe dè nai sadàì sɛ̀lɛ̀ mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ sɛ̀lɛ wùlɛ̀ é dè na nɛ̀nù. 13Kɛ́ nà tili kulu dè wɔ̀lɔ́ nà dè Kolàì wɔ mànɔwɔ́ɛ̀ sún sanù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ̀ jì má wɔ bɛlɛ bi gbàáà nù tàode wɔ̀lɔ́ nù è dè ve kulu de tili gbàà na ŋwùnù. 14Nà tili kulu dè wò fèì má nà dè na Kolàì wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ e nu saáì dè, Bɛlɛ Bì Nyináà, wɔ́ dè Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ na bò ja. 15Na sún gbǐn nà sà má mànɔwɔ èe dè wòlu java ŋwùnù, kpedeó jíle ŋwùnù, kpedeó kùla siin ŋwùnù, kpedeó nà bàdèò wo sɛlɛ nu faan mɛni sɛ̀lɛ ŋwùnù. 16Kɛ́ nà sà má mànɔwɔ èé ná dè Kolàì wɔ jède nyɔ̀ɔ̀ò, na nɛ̀ dɔɔ tɛ̀ɛ̀mì. Kɛ́ nà sa Ŋgàla màmà wɔ̀lɔ́ Kolàì wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè nàì. 17Dúwáì è jɛ tili ya sɛlɛ nù selíì ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ bulu wɔ wòlúò sepá wo sɛlɛ́ɛ̀ nu seli jìnù wɔ̀ dè. È dè má e tɔidè è ko má nàì, jɛ́ naà e wúlú kwala ve wòló wòì wo ka Tedí Kàíì funàì é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀? 18Mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn é tɛmu è, "È dè má e dí kewu kewùì dè wɔ̀lɔ́ telembo nyɔ̀ɔ̀ wɔ sà sɛlɛ nu wolo, de naà è nɛ̀ ve wòló wòì Ŋgàla nyɔ̀ɔ̀ò dè wó dè sɛlɛ siìn nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò?" 19Wòló wo mànɔwɔ sà sɛlɛ́ɛ̀ é dè Ŋgàla wɔ kului sɛlɛ̀, wo nɛ̀lɛ kàí nù wò funà wo tàodéè wɔ̀lɔ́ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ nyàŋgèdí tàodéè. Wɔ̀ wɔ̀ kà wɔ wòíì eu kànàì wɔ̀ ni má e nu kulu tu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\