1 Pitɛ̀ 5

1Mìí mi bulúì pɛ́ má dè wòlu làà, mà dè Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò wòlu lɛíò woi fɛlɛ̀nù wó dè na tidì. Mà dè Kolàì wɔ mànɔwɔ sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ ei seele. Ŋwɔnɔ̀ mini dí dè wɔ bɛlɛ́ɛ̀ èì wó dè eode jàki sa jìnù. Mà dè nai fɛlɛ̀nù, 2nà kìi bɛya bɛya gbowóè eu jìjà kàí fɔ́ɔ́n Ŋgàla wɔ́ nì è nà ku mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ́ jàvá ná nɛ̀, èe dè mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ èì na kulu nù fun. Nà jòwò na jòwóè, èe dè nɔɔ̀ màyɛ ŋwùnù. Kɛ́ è fun na kulúì nù bulu bulu nù nà jòwò. 3Nàa kewu dè wɔ̀lɔ́ nà dè kadai wòló ŋwùnù wó ŋwúnàì nà wou jìjà. Kɛ́ nà dè e sɛ̀lɛ̀ sɔ́wáì bɛya bɛya gbowóè ŋwùnù. 4Ŋwɔnɔ̀ bɛya bɛya eu Jìja Kìi Kadáà jì má wɔ̀ nì ve nà kada tɔmbɔlɔ wɔ̀lɔ́ ě lɛ̀ɛ̀n gbǐn tàodè. 5Nyɔìŋ nɔɔ̀ nàì ná dè nyágbáò nà yá wòlu laíò wo wòì nyìnì. Ŋwɔnɔ̀ kɛní na gbǐn nà yá na bulùì nù kúlà na jòwàì yiì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, "Ŋgàla ka gbulúì kpan kulu gbàa nyɔɔ́ò ku, wɔ mà wòló wòì wó kúlàì wo bulùì nù." 6Nà kúlà na bulùì nù vɛ mu, Ŋgàla wɔ de kewu faáàn jàdè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ júwà nà dè dúwáì bulu bulúì nù. 7Nà kwali na kulu fèdà sɛlɛ́ì gbǐn wɔ̀ kudè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ kpada na sɛlɛ ŋwùnù. 8Nà fɔ̀mà na wúlú nù, nà kìi na bulu eu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na kɔ̀ɔn towóɔ̀, nyina siíòn wo kadáà, dè nai sììnù mùnɛ̀ jɛ́ jààsulu wɔ́ ka wòlu de kìinù dè wɔ̀ jì wɔ̀. 9Nà kewu dè kpáán na Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù nà kɔ̀nàì wɔ̀. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà bíò wó dè tàodéè gbǐn nù wò dè nɔɔ̀ mànɔwɔ kɔlɛ́ɔ̀n sanù. 10Kɛ́ nà kàmá mànɔwɔ sa kpɛɛn, sɛlɛ kàí soolo gbǐn nɛ Ŋgàláà, wɔ́ jívìì nà wɔ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ bɛlɛ́ɛ̀ èì, à Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, wɔ bulúì wɔ̀ kava ve nà nù, wɔ nɛ̀ì na jíì kúlùn kàí Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 11De kewu dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́wɔ̀wɔ́. È dè nyɔìŋ. 12Mà dè na bo jàkun nu kɔmu kɔmu wɔ̀lɔ́ sàadanù Salà faàìn nù, wɔ̀í má júwàì wɔ̀ mì bi wɔ dè mùndí sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ gbàà. Mà jàvá má kálà na kulu, ma tɛmu mi seele wòíì, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolo nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè ŋgàma. Nà ŋwúnù è nù kpáán. 13Ŋgàla wɔ kului wòlúò wó dè Babelɔŋ jɛ̌ɛ̀ nù, wò te nà wòì. Mi jííjíɔ̀ Maà pɛ́ wɔ̀ te nà wòì. 14Nà bùlàì yiì dɛlɛ nà sa yiì sɛlɛ jàva gbulu nù. Nàí ná dè Kolàì wɔ bèè kulu lɔ̀mù dè nà jɔ̀ɔ̀ faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\