1 Tɛsɛ̀lònàikà 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Pɔɔ̀, Salà nɛ̀ Temetè wò jɔ̀ɔ̀. È dè bɛ̀nù Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nù nyɔɔ́ò bò wó dè Tɛsɛ̀lònàika jɛ̌ɛ̀ nù wó dè Tedé Ŋgàla bèè e gbì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ì. Tedé Ŋgàla wɔ nɛ̀ nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè, wɔ nì nà kulu lɔ̀mù faàòn. 2Sànyà gbǐn nù à dè má Ŋgàla sɔ̀nù à ka Ŋgàla màmà sa na ŋwùnù. 3À dè má Tedé Ŋgàla sɔ̀nù nà kulu ka nà nù ŋwàlà e kàn jɛ́ nà jòwò ya dí tìti Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, jɛ́ nàó jòwò ya dí tìti èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà jàvà Jisɛ̀ nɛ̀ mùndí jɛ́ ná kàlàì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ì kulu kpáán. 4Nà bíò nà, à sì è à nɛ̀ Ŋgàla jàvà nà, ŋwɔnɔ̀ dɔɔ ŋwùnù wɔ̀ kàlàdí nà faàn nà dè wɔ bèè. 5Nà à seó nà Tedí Kàí é kàìn Jisɛ̀, ŋwɔnɔ̀ èó nùu wòi yèlé soolo nù dè. Kɛ́ à nɛó è de kewu nù e kanàì dè Ŋgàla Wɔi Nyináà nɛ̀ mùndí nà bulúì à funaió è nà kulúì gbǐn nù à nɛ̀ è dè ŋgàma. Nà sì jɛ́ á bió kùlà à na wò jòò á deó dí kɔlɛ̀n, ŋwɔnɔ̀ è deó nɔɔ̀ na bulu na sɛlɛ kàí ŋwùnù. 6Nà deó suŋwànù e gbì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ má sàó mànɔwɔ dí tìti tedíì ŋwùnù é kàìn Jisɛ̀ Kolàì, nà dùmàó è jàdè faàìn ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà tilaó na kulu dè. 7Nà kùlà kùláì kìinù Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò wó dè Mɛsèdonìyà nɛ̀ Àkeya kagbóè nù, wò deó wo dè woni tàodéè nɛ̀. 8Èó Tedí Kàí kɔlɛ̀n dè é woloó nà jɔ̀ɔ̀ e fǔìn jì dè gbàvàì Mɛsèdonìyà nɛ̀ Àkeya kagbóè nù, kɛ́ na Jisɛ̀ wɔ funai fǔìn bɛ́ɛ́lɛ́ gbàvàìó dè díì gbǐn, wɔ̀lɔ́ èì ŋwùwá bɛ́ɛ́lɛ́ á tɛmu sɛlɛ̀ e kàìn. 9Wòlu dòò wò ka nɛnɛ̀ sɛlɛ̀ tɛmu e kàn jɛ́ ná dùmàó nà jàdè faàn na dùmà nà bɛlɛ á jió na wòi nì. Nɛ̀ mùndí jɛ́ ná wolòì lɛ̀ wùlɛ soolóò sɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì, ná sììn dè ŋgàma Ŋgàláà bò wɔ́ ka wòlù lɔ̀ɔn fɔŋwù nì na dè wɔ jòwò nyɔɔ́ò, 10nɛ̀ mùndí na dè wɔ Jííjíɔ̀ Jisɛ̀ jàde tuwà wɔ́ dè Ŋgàlaò jɛ wolo jìnù. Ŋgàla júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè nà Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu jìíì ku sa jìnù é dè jìnù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\