1 Tɛsɛ̀lònàikà 2

1Nà biò nà, na bulúì nà sì è nà nɛ̀ wòi ni namúì á nyìnìó è na bò èó nɔɔ̀ soolo dè. 2Nà sì è jɛ́ à sàó mànɔwɔ, wo kamai mùndí nà siìn Fèlepai jɛ̌ɛ̀ nù a kìyá na bò jì. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ nà kɔ̀ɔ̀n towóò tùmùó va, nà Ŋgàláà kálaó nà kulu a se nà Tedí Kàí é kàìn Jisɛ̀, é ka wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wolo. 3Á nyìnìó Tedí Kàí na bò, à nɛ̀nàìó è màluŋ de kàí, àó dè kewu à gbǐlàì wòlu sún gbǐn. 4Kɛ́ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla ka jàvà dɔ̀ɔ̀ à ka tɛmu, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ bulúì wɔ̀ ŋwuni è wɔ tù nà jɔ̀ɔ̀ Tedí Kàí tɛmu jòwóè. Ŋwɔnɔ̀ àì de kewùnù dè à lɔ̀mà wòlu fuyó kulu, kɛ́ à de kewùnù à lɔ̀mà Ŋgàla kulu wɔ́ sìì nà kulúì nu sɛ̀lɛ́ì. 5Na bulúì nà sì è nà nɛ̀ àó wòi kàí fɔ́ɔ́n gbààvìì tɛmùnù dè e kàn nà, kpedeó a kève bɛ́ɛ́lɛ́ nà Tedí Kàí se wɔ̀lɔ́ a sa nà jɔ̀ɔ̀ lɛ̀. Sɛlɛ wòló á dè e tɛmùnù Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè ei seele! 6Àó kùlún kɔ̀n dè wɔ̀lɔ́ wòlù gbǐn sa nàì kaaje, na bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ kpedeo e kève wòlù wùlɛ̀ì dè, 7èé á deó Kolàì wɔ̀ de namu nyɔ̀ɔ̀ò à gbɛó bɛ́ɛ́lɛ́ na bala saì gbàà wɔ̀lɔ́ nà dè nài sɛlɛ̀ gbǐn nɛ. Kɛ́ à na wo jòò á deó dí kɔlɛ̀n, à siyaó è à jàvà nà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à bió na kùlàì mùnɛ̀ jɛ́ wóó nyɛ́ɛ́wìì nɛ̀ wò nu wò jòò wó ka kùlà. 8Èé á jàvàì nà dɔɔ ŋwùnù àó nɔɔ̀ jàvá á se nà Tedí Kàí kɔlɛn, kɛ́ nà nyàŋge nɛnɛ̀ è deó à sa nà lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu na ŋwùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà dè nà kului wòlù. 9Nà biò nà, ŋgàmáà nù na kulu dè nɛnɛ̀ è nù jɛ́ á seó nà Tedí Kàí é kàìn Jisɛ̀, é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. Nà sì è jɛ́ á jòwòó dí tìti tɔɔlù e gbì kwàndà èì, wɔ̀lɔ́ nà sɛlɛ̀ ě jì na kpáŋá sɛ̀lɛ̀ dè á deó na Ŋgàla wɔ Tedí Kàí senù. 10Na bulúì nɔɔ̀ nà dè nà seelei mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ́ dè nà seele wɔ̀lɔ́ nàí ná funàì Kolàì nà kùlà kùláà na bò è deó gbulu nù feleŋge sún gbǐn èì dí èì dè. 11Nà sì è nà nɛ̀ à kamuó na kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn mùnɛ̀ jɛ́ jí kɔ̀mà te wɔ́ ka wɔ bulu wɔ wóó kùlàì. 12À káladí na kulu, a dè nai fɛlɛ wɔ̀lɔ́ nà nɛ̀ na tàodéè gbulu wɔ̀lɔ́ nù é ka Ŋgàla kulu lɔ̀mà, wɔ́ dè na jívínù wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ bɛlɛ biíì nù. 13Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù à dè nɔɔ̀ Ŋgàla màma sanù sànyà gbǐn nù. À ka wɔ̀ màmà sa èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, tedíì é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ é kàìn Kolàì à seó è nà na dùmà è jàdè faàìn. Nà funaió è mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. Nàó è jàdè faàìn dùmà mùnɛ̀ wòlu fuyó nùu tedí, kɛ́ nà dùmàó è jàdè faàìn mùnɛ̀ Ŋgàla wɔ nùu tedí. Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ bulu bulúì dè nàí ná funàì Jisɛ̀ Ŋgàla dè na jainde jòwàìnù. 14Nà biò nà, sɛlɛ kɔlɛ́ɔ̀n nɔɔ̀ é nɛó nà èè nɛ̀ì Ŋgàla bóì nu nyɔɔ́ò wó dè Jùdiyɛ kagbóè nù nɛ̀ ei fandɛ́ɛ̀ pɛ́ɛ̀ wó funàì Jisɛ̀ Kolàì. Jɛ́ nɔɔ̀ ná sàó mànɔwɔ na bulu na gbàíòn jɔ̀ɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ wò pɛ́ wò sàó mànɔwɔ wo bulu wò gbàin Jusíò jɔ̀ɔ̀, 15Jusíò javaó Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò e gbì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ì. Dúwàì sɔ́ɛ̀n nù wò kamaió nà siìn. Wò nɛó è Ŋgàla jì sɛlɛ kulu, ŋwɔnɔ̀ wò dè wòlu fuyó gbǐn wɔ kɔ̀ɔ̀n towò. 16Wò nà ku ko ya wɔ̀lɔ́ Tedí Kàí é ka sɛlɛ nu wolo nyìnì, àa se è wòló wòì Jusi wóó dè. Wo nɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ ka wo kùla siíìn gbǐn wúlú kwala wó gbió e nɛ̀ è. Ŋwɔnɔ̀ e wúlú kwalaíì Ŋgàla wɔ sɛlɛ kulu jìíì è wo bo ja. 17Nà biò nà dúwàì sɔ́ɛ̀n á nɛó è yiì sǐn jèè jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ àó yiì sanù dè, na díwòò èó nà wúlú nù wɔ̀yà. Dɔɔ ŋwùnù na sa soóè dè nà kulúì nù dí tìti. 18À jàvàó à jì na wòi nì. Mi bulúì mà sɛó e dí mà jì na bò, e dí tìó kɔlɛn eu, kɛ́ Setɔ̀ŋ koó nà ku. 19De èì nà kulu de, á nɛ̀ à seli ve jòŋgà, a tili kulu dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ kudè wɔ̀ jì má? Èì nà de yɛ? 20Ŋgàmáà nù nà nà tùwà nà jòŋga selíì nù gbàà, na nɛ̀ è kulu de tili dè nà jɔ̀ɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\