1 Tɛsɛ̀lònàikà 3

1Èé àó bɛ́ɛ́lɛ́ de koì gbɛ̀ ye soolo na sa soóè ŋwùnù, dɔɔ ŋwùnù à dùmàìó è nù à te jèè Atɛn jɛ̌ɛ̀ nù 2a bùwà nà bíɔ̀ Temetè tìyà à wɔ jòò á dè jòwònù Ŋgàla ŋwùnù Tedí Kàí tɛmu sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù é kàìn Kolàì. À tiyaó wɔ̀, wɔ̀ kava nà nù, wɔ̀ mà nàì Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, 3dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve kùla siin wòló gbǐn wó dè e na kùlàìnù, ě è nɛ̀ ná jì Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàn sa. Na bulúì nà sì è nà nɛ̀ è dè Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ̀ à mànɔwɔ. 4Èé á deó na bóè à bùwàó na kului kàlàn wɔ̀lɔ́ à sà ve mànɔwɔ. Ŋwɔnɔ̀ na bulúì nà sì è kàí fɔ́ɔ́n nà nɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɔɔ̀ è nɛó nà. 5Èé má jàvàó naà dí tìti ma sì sɛlɛ̀ e kàn jɛ́ ná dè nɛ̀nù Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, dɔɔ ŋwùnù mà tiyaó Temetè wɔ̀ jì wɔ̀ kìi na dí. Mi kulúì deó fèdènù mà nɛ̀ nyina siíòn kadáà wɔ̀ vè nà nù gbaya ya, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà jòwò faáìn gbǐn è vè nù nyùmù ya. 6Temetè wɔ̀ naà na bò wolo ya wɔ jì jèè nà bò, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jà nà tedí kàí e kàn jɛ́ ná funàì Jisɛ̀ nɛ̀ mùndí jɛ́ ná jàvàì yiì. Wɔ̀ è nà se ya jɛ́ nà kùlà má kulu dè nà nù é ka na kulu dè tila. Nɛ̀ mùndí wɔ̀ nɛ̀ nà jàvá ná sà nà mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ nà pɛ́ na sa soò é dè nàì. 7Dɔɔ ŋwùnù jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ sɛlɛ tààìn dè nàu funù a dè mùndí mànɔwɔ sa, sɛlɛ́ɛ̀ á nyìnì èì e kàn jɛ́ ná funàì Jisɛ̀, nà kulúì è koai bi ya e kàn na sɛlɛ̀. 8Nà sìɤàì má ŋgàma gbulúì nù na ŋwúnù bulu kpáán na Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù, nà pɛ́ nà tàodéè á dè nɛ̀nù è bì ve nù kɛŋ. 9Àì bulu kwá Ŋgàla màma saì gbɛ̀ na ŋwùnù e kanàì dè kulu de tili gbàáà wɔ́ jà è nà na saala nù. 10Tɔɔlù gbì kwàndà èì, à ka wɔ sɔ̀nù dè wɔ̀lɔ́ wɔ̀ nɛ̀ à na wo jòò à gbǐlà yii eu sǐn mùndí nɛ̀ mùndí à nì nà ei màa wɔ̀lɔ́ gbǐn ná jàvà ve è Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 11À dè Ŋgàla sɔ̀ wɔ̀lɔ́ Tedé Ŋgàla nɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wò kali gbulúì à jì na wòi nì. 12Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ nɛ̀ è na jàváà yii ŋwùnù e gbì wòlù gbǐn èì e dè nù gbàà mùnɛ̀ jɛ́ nàníì dè na ŋwùnù faàòn. 13Wɔ̀lɔ́ ŋgelè á dè e Ŋgàláà sɔ̀nù èè dè, wɔ̀ kava na kulúì nù è sìɤàìnù nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ nɛ̀ wòló wò jòò wó dè wɔ bèè wò jì má na bɛ̀ Tedé Ŋgàla kudè feleŋge gbǐn ě nàì dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\