1 Tɛsɛ̀lònàikà 4

1E wúlú kwalaíì nà biò nà, jɛ́ ná dè wòlù na nɛ̀ na tàodéè è lɔ̀mà Ŋgàla kulu, nàó è kpɛn ya nà jɔ̀ɔ̀. Ŋgàmáà nù nyɔìŋ nà dè na tàodéè nɛ̀nù. Kɛ́ à dè naà nai fɛlɛ̀nù a dè na kɛn ni Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nu wɔ̀lɔ́ nà gbaya faàìn nù nà kamu è. 2Nà sì sɛlɛ siyáì á nió è nà ku e kàn jɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ nɛ̀ nà nɛ̀ na tàodéè. 3Ŋwɔnɔ̀ à Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè na ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ èè dè nà nɛ̀ na tàodéè gbǐn Ŋgàla ŋwùnù, nàa mɛni na faàn bàdè sɛlɛ tu sɛlɛ gbǐn nù. 4Jijì gbǐn wɔ̀ dè wòlù wɔ kùlàì wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ kùla wɔ̀lɔ́ é dè kàí Ŋgàla sǐn ku e kanàì dè wòlu fuyíì pɛ́. 5Nàa kùlàì wò mùnɛ̀ nyinɔ soo bi nyɔɔ dí tìtíò wòì Ŋgàla wɔ sɛlɛ̀ kpada. 6Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ̀ɔ tìyà wɔ̀ bàdéɔ̀ nù sǐn, wɔ̀ɔ ŋwàlà dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ jèdè. Àó na sɛlɛ wɔ̀lɔ́ se bùwà ya, ŋwɔnɔ̀ à dè mùndí na kpiìnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nɛ̀ ve sɛlɛ wòló sún Ŋgàla sa ve wɔ̀ ku sɛlɛ̀. 7Ŋgàla wɔ̀ó nà jíví nàndí sɛlɛi de nɛ ŋwùnù, kɛ́ wɔ̀ jívió nà à dùmà nà bulúì faàn jèè wɔ ŋwùnù. 8Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ì ve sɛlɛ siya wɔ̀lɔ́ jàdè faàìn dùmà wɔ̀ì wòlu fuyó jàdè faàn sa, wɔ̀ Ŋgàla jàdè faàn sa ya wɔ́ ka wɔi Nyináà na nà nì. 9É kàìn nà bíò wo jàvà sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì ŋwùwá má sàada dɔɔ jàkùn na bò èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla siyaó nà jɛ́ ná dè wòlù na jàvàì yiì. 10Ŋwɔnɔ̀ ŋgàmáà nù, nà jàvà nà bíò gbǐn wó dè Mɛsèdoniya kagbóè díì gbǐn. Dɔɔ ŋwùnù nà biò nà, à dè nai fɛlɛ̀nù wɔ̀lɔ́ nà gbaya faàìn nù nà kamu è. 11À dè nai fɛlɛ̀nù nàa mɛni na faàn sɛlɛ wùlɛ soolo gbǐn nù, nà nɛ̀ na tàodéè kulu lɔ̀mù nù, nàa tìyà wòlù wɔ sɛlɛ̀ nù ŋwɔ̀, nà sɛn wúdú wɔ̀lɔ́ gbǐn ŋwùnù ná jàvà e na tàodéè nù. Dɔ̀ɔ̀ à seó nà. 12Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòló wòì Jisɛ̀ funàì wo bì na tɛ̀ɛ̀mì ŋwɔnɔ̀ nǎ wòlù wɔu faàn funa na tàodéè nù. 13Nà biò nà, àì jàvá sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì gbulu nù dè e jì na kulúì nù e kàn wòló wó dè falan wɔ ŋwuni sǐn gbàáà jɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, àì jàvá ná jì jààsɛŋ dè kúlà mùnɛ̀ wòlu wòló wòì kului kàlài bì. 14À funàì à nɛ̀ Jisɛ̀ falaón wɔ dɔdè falan jɔ̀ɔ̀ nɛ̀ mùndí à funàì à nɛ̀ wòló wó sìɤàìdí Jisɛ̀ wɔ funàì nù wo falan, Ŋgàla kòàì ve wò nɛ̀ Jisɛ̀ wò jòò dɛlɛ èì. 15Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ á dè e na se bɛ̀nù è dè tedí é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. Nàí á dè ve tàodè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jèdè kpelai sànyáà nù, wòló wòó falan ya wò sepá wò bɛ̀ ve Jisɛ̀ wɔ bò. 16Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bulúì wɔ̀ wolo ve Ŋgàlaò jɛ wɔ tɛmu wɔ wòíì. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má à nyìnì ve Ŋgàla wɔ tedíò wúlú nyɔɔ́ɔ̀ wɔ wòíì èì e kànàì dè Ŋgàla wɔ puúì wòíì. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bulúì wɔ̀ wolo ve Ŋgàlaò jɛ. Wòlu wòló wó sìɤàìdí Kolàì wɔ funàìnù e sìɤàìnù wo falan, wò sepá wò dɔ̀ ve dè falan jɔ̀ɔ̀, 17dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nàí à dè ve nɛnɛ̀ tàodè dúwai dɔ̀ɔ̀ nù Ŋgàla gbanàì ve à wo jòò nàì dí kɔlɛ̀n ŋwɔnɔ̀ à gbàdàì ve Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jìjàìndéè. À dè ve naà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔi fandɛ̀ wɔ́. 18Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà gbɛ̀ tedí wɔ̀lɔ́ e nà bàdéò seì, e dùmà wo kulúì dè e kálà mùndí wo kulu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\