1 Tɛsɛ̀lònàikà 5

1Nà biò nà èì ŋwùwà pɛ́ ma sàada jàkùn na bò e kàn sànyáà bulu bulúì nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè ji jìnù. 2Na bulúì nà sì è kàí fɔ́ɔ́n nà nɛ̀, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Sànyáà dè mùnɛ̀ jɛ́ jílè nyɔ̀ɔ̀ wɔ́ ka jì tɔɔlù. 3Wòlíì kàmá e tɛmùnù dè wo dè nɛ̀, "Tàodéè è naà èì fɛɛ̀ dè ya, jídè gbǐn ě nɛ̀ ye, " e dí de fúmù fúmù nù sɛlɛ̀ tààn fun ve wou, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ kɔ̀ma màluŋ kpaní ka nyinɔ̀ kamu, ŋwɔnɔ̀ wòlù kɔlɛ̀n bɛ́ɛ́lɛ́ ě sǔdè tavàì gbɛ̀. 4Kɛ́ nàí ná dè nà bíò nàì na tàodéè nɛ̀nù dè kpindíì nù, dɔɔ ŋwùnù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Sànyáà ě nai sadàì sɛ̀lɛ̀ dè mùnɛ̀ jɛ́ jílè nyɔ̀ɔ̀ ka jì wòlù teì nù. 5Na gbǐn kpóŋ nà dè dí de mɔ̀lì mɔ̀líì nɛ̀ sànyáà bèè. Àì kpindi kpedeó tɔɔlúì bèè dè. 6Èé sɛlɛ wòló gbǐn dè ŋgàma dɔɔ ŋwùnù, naà nàa ŋwuni mùnɛ̀ jɛ́ wòlù wùlɛ́ò nɛ̀nù. À dè wòlù à dè sǐn sɛ̀lɛ̀, nà wúlúì nu fɔ̀mù fɔ̀mu. 7Tɔɔlù wòlíì ka ŋwuni, ŋwɔnɔ̀ so namu nyɔɔ́ò wò so ka kamu tɔɔlù. 8Kɛ́ nàí á dè sànyáà bèè nà wúlúì è yá nù fɔ̀mù. Nà dɛlɛ nu sɛvɛ́ɛ̀ è yá Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ jàvà dè. Nà wúlú tɔmbɔlɔ́ɛ̀ dè ei kulu kàlà, sɛlɛ nu wolo ŋwùnù. 9Ŋgàla wɔ̀ì dí nà faàn kàlà à sà mànɔwɔ wɔ sɛlɛ kulu jìíì jɔ̀ɔ̀. Kɛ́ wɔ̀ kàlàdí nà faàn à sà sɛlɛ nu wolo nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù, 10wɔ́ faláòn nà ŋwùnù. Wɔ̀ faláòn nà ŋwùnù dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve èe dè ve nì a falan kpedeó a dè tàodè wɔ̀ jì má à wɔ jòò à dè ve tàodè. 11Dɔɔ ŋwùnù nà kálà yii kulu, nà mà yiì, mùnɛ̀ jɛ́ ná dè naà nɛ̀nù. 12Nà biò nà, à dè nai fɛlɛ̀nù nà bì wòló tɛ̀ɛ̀mì wó dè jòwònù na tidì wo dè nau jìjà, wo dè na kpiìn e kàn jɛ́ ná nɛ̀ ve na tàodéè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù. 13Nà bì wo bɛlɛ nà jàvà wò ei màáà gbǐn ŋwùnù, wó dè e na nìnù. Nà nɛ̀ na tàodéè dí kɔlɛ̀n kulu lɔ̀mù nù. 14Nà biò nà, à dè nai fɛlɛ̀nù nà se è wòló wòì jòwò jàvà nà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó dè e nɛ̀nù èì kàí dè. Wòló ŋwààmù dè wò jaindè nà kálá wo kulu. Nà mà wòló wòì wòì jainù bi. Nà kálàì wòlù gbǐn jɔ̀ɔ̀ kulu. 15Nàa sìɤàì de konù wòlù gbǐn wɔ̀ɔ faàì sɛlɛ̀ siìn nù sɛlɛ siìn. Nà kewu dè nà dè nà bàdéò nɛ̀ wòlù gbǐn woi sɛlɛ kàí nɛ̀. 16Nà siya è wòlù gbǐn na kulu dè tili tilìì dè wɔ́. 17Nàa sòlì Ŋgàla wɔ sɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè. 18Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn é fun ve nau nà sa Ŋgàla màmà. Wɔ̀lɔ́ Ŋgàla jàvá ná dè e nɛ̀ nà Kolàì wò jòò na nu kɔlɛ̀n dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 19Nàa kpan gbulúì Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔi ku, 20wòló gbǐn wó dè ve na tedí senù wò nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ kwali è wò nùu nàa tìyà è nù sǐn. 21Kɛ́ nà sɛ tedí wòló gbǐn nù, nà sà è è dè má è wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ bulu bulu nù, nà ŋwànì wɔ̀lɔ́ bu é dè ve kàí. 22Nàa mɛni na faàìn kùla siin towò towóì sún gbǐn nù. 23Ŋgàláà wɔ́ ka wòlù kulu lɔ̀mù nì, wɔ tùwà nà wɔ faàn jèe wòlìì, wɔ kìi nau jìjà e kanàì dè nai nyináà, feleŋge ě jì nàì dè na Wòlù Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ ji sànyáà nù faàòn. 24Ŋgàla wɔ́ kàlàdí nà faàn, wɔ̀ dè sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀ tɛmu má sɛlɛ wɔ ka è nɛ̀. 25Nà biò nà, nà dè Ŋgàla sɔ̀ nà bɛ́ɛ́lɛ́ ŋwùnù. 26Nà nì nà bíò wòì na kamu wò tidì. 27Mà dè nai fɛlɛ̀nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nù nà tèì jàkun wɔ̀lɔ́ nà bíò wòì. 28Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ nɛ̀ nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\