1 Temetè 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Pɔɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ̀í wɔ de namu nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ ŋwùnù é fun dí nà sɛlɛ nu sa Nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla wɔ kulúì nù e kanàì dè Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀lɔ́ á kàlà wɔ̀ì kulu. 2Mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù Temete bò wɔ́ dè mi ŋgàma jí bulu bulu Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwò sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù. Tedé Ŋgàla nɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì sɔn wo nɛ̀ mùì wo sɛlɛ kàí soolóè wo bàlà mù jààsɛŋ, wo nì mù kulu lɔ̀mù faàòn. 3Mà jàvá mú sìɤàì Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ má seó mù má deó Mɛsèdoniya kagbóè nu bɛ̀nù. Wòlíì téŋ dè va wò dè sɛlɛ siyànù e kàn lɛ̀ wùlɛ soolóò, ŋwɔnɔ̀ mù yá è wò se wo wolo dɔɔ nɛ̀ì. 4Se è wò wò wolo sɛlɛ laai tɛmu sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì nɛ̀ wò gbàin laai wòló wòó falan ya, wò wolo sɛlɛ tɛmùì e kàn wò. Wò dè má sɛlɛ wòló tɛmùnù è nyìnì ve mɛndɛ gbàà, e tì Ŋgàla wɔ jòwóè eu é ka jì wɔ funai eu jìjà. 5Mi wòi wɔ̀lɔ́ tɛmu wúlúì dè, nà siya na jàváà é ka màluŋ de kàí nù nɛ̀ kulu kàí nù wolo, e wolo mùndí Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 6Wòlíì téŋ wò sɛlɛ kàí wòló bu wolo ya wo ŋwànì sɛlɛ kɔ̀ìn tɛmu. 7Wò jàvá wó dè sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ò Mosè wɔ kaɤáà ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ wòo ka wo bulu wo wòíì èì ndè sa kpedeó e kève kaɤáì bɛ́ɛ́lɛ́ dè wo ka e siyànù dè mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó sì è. 8À sì è à nɛ̀ Mosè wɔ kaɤáà dè kàí, à jòwàì má nɔɔ̀ è mùnɛ̀ jɛ́ á dè wòlù à jòwàì. 9Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ e díwòò è yá na wúlú nù sìɤàì, ŋgàmáà nù wòo ka kaɤáì funà wòlù kàíò ŋwùnù. Kɛ́ wò ka kaɤáì funà kaɤa nyùmà nyɔɔ́ò nɛ̀ wòlúò ŋwùnù wòo nyìnì wòlu wòì, wòlúò ŋwùnù wòì Ŋgàla nyɔɔ́ò dè nɛ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò, wòló wòo sɔ̀ Ŋgàla sún gbǐn tàodè, e dè mùndí wòlúò ŋwùnù wó ka wò téò nɛ̀ wò núò jòò java. È dè mùndí wòlu java nyɔɔ́ò pɛ́ ŋwùnù. 10Ŋgàmáà nù kaɤai wòló dè mùndí wòló bɛ́ɛ́lɛ́ ŋwùnù wó ka bàdè sɛ̀lɛ̀ tu, e dè mùndí jijíò ŋwùnù wó ka yiì wo nyinɔ̀ì tùwà, e dè wòlúò ŋwùnù wó ka wòlù kamu wo sa wɔ sɔŋwɔ̀, e dè duuli tɛmu nyɔɔ́ò ŋwùnù wó ka woya seele wòíì nì, e dè mùndí wòlúò ŋwùnù wó ka sɛlɛ̀ tɛmu wɔ̀lɔ́ èì ŋgàma sɛlɛ siyáà nù dè. 11Ŋgàma sɛlɛ siya dɔ̀ɔ̀ e kanàì dè Tedí Kàí gbàáà é wolòì Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ de kewu gbǐn Ŋgàláà wɔ́ nidí è mì ku, wo sɔ́ɛ̀n wo jɔ̀ɔ̀ faàn mɛ̀nàì mɛnai dè. 12Mà sa nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì màmà wɔ́ nìì mì de kewu mi jòwóè ŋwùnù. Ma dè mùndí wɔ màma sa, jɛ́ wɔ́ júwàì mì sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀, wɔ kàlà mì faàn mà dè wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀, 13jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ má bió siin siyɛ̀ì e kàn wɔ̀, ma dè wɔ jòwóè nu nyùmà ma dè mùndí wɔi bɛlɛ sa. Kɛ́ Ŋgàla bàlàó mi jààsɛŋ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, màì nɛó Tedí Kàí funàì nɛ̀ mùndí màó wɔ̀lɔ́ si má deó e nɛ̀nù. 14Ŋwɔnɔ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nɛó mìì wɔ sɛlɛ kàí soolo dí tìti gbàáà wɔ nɛ̀ì ma funàì wɔ̀, nɛ̀ mùndí wɔ ni mì wɔ jàváà à sɔn nà nu kɔlɛn dè sɛlɛ́ɛ̀ ŋwùnù. 15Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má dè e tɛmùnù è dè ŋgàma bulu bulu, ŋwɔnɔ̀ à yá è jàdè faàìn dùmà, a funàì. Jisɛ̀ Kolàì jidí tàode wɔ̀lɔ́ nù sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò sɛlɛ nu sa ŋwùnù. Mì mà dè sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ e tì wo gbǐn kpóŋ wou. 16Kɛ́ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù Ŋgàla bàlàó mi jààsɛŋ. Ŋwɔnɔ̀ mìí má deó sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò gbǐn wo wúlú nyɔ̀ɔ̀, è dè má Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bàlàó mi jààsɛŋ, mà dè na ŋgàmáà senù, nàa fèdà kulu wɔ̀ nɛ̀ ve è nà pɛ́ na sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 17Wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ kadáà, wɔ̀lɔ́ wɔ̌ falan gbǐn tàodè, ŋwɔnɔ̀ wòlù èe sà wɔ̀, wɔ̀ kɔlɛn wúlú kpéŋ wɔ́ dè tàode gbǐn Ŋgàláà à nà tùwà wɔ fǔìn nù gbàà à sa wɔ̀ì kaaje wɔ́wɔ̀wɔ́! È dè nyɔìŋ. 18Mi jíɔ̀ Temetè, mà dè mù jɔ̀ɔ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ funànù mùnɛ̀ jɛ́ kèlì nyɔɔ́ò tɛmudí è e kàn mù. Mù ŋwànì má wòi wòló bù mù kɔ̀n ve kùlún kàíɔ̀. 19Ŋwɔnɔ̀ mù faàn dè ve Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu, kulu de kùla kàí eu jìjà. Wòlíì téŋ wòo tuwà nɔidè wo kulu wɔ̀lɔ́ eu é ka wò kpiìn. Dɔɔ ŋwùnù funaíì wó funaió è Jisɛ̀ wò e gbǐn sɛlɛ nù nyùmà ya. 20Wòlu wòló wo téŋ wò wò dè Àìmenìyɔ̀ e kanàì dè Àlèsandà. Ŋwɔnɔ̀ mà wò Setɔ̀ŋ jɔ̀ɔ̀ tù ya wɔ́ dè nyina siíòn kadáà, wɔ̀ siya è wò jɛ́ wó wolo ve Ŋgàla wɔ eode selìì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\