1 Temetè 2

1Mi wòi ku nyɔɔ sepáà dè, nai fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè nà funà na kpáŋá sɛ̀lɛ́ɛ̀ gbǐn Ŋgàla jɔ̀ɔ̀, nà sɔ Ŋgàla wòlíì gbǐn ŋwùnù mùndí nà sa wɔ̀ màmà wòlíì gbǐn ŋwùnù. 2À nà sa mùndí wɔ̀ màmà kadaíò ŋwùnù e kanàì dè wòló gbǐn wó biì ŋwúnai wòlù eu jìjà. À dè má Ŋgàla sɔ̀nù, à sɔ̀ wɔ̀, wɔ̀ nɛ̀ì nà tàodéè fɔ̀mùì kulu lɔ̀mù nù wɔ̀lɔ́ é mà ve nàì a ŋwànì wɔ gbulúì bu a kùlà kùla kàí. 3Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè kàí, ŋwɔnɔ̀ è ka nà sɛlɛ siin nu sa nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla kulu lɔ̀mà, 4wɔ́ jàvá wòlù gbǐn wolo sɛlɛ siìn nù wɔ bì keleɤele e kàn ŋgàmáà wɔ sì mùndí è. 5Ŋgàla dè nɔɔ̀ kɔlɛ̀n. Ŋwɔnɔ̀ wòlù kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ ka è nɛ̀ Ŋgàla júwàì wòlu telembo nyɔ̀ɔ̀. Dɔɔ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Jisɛ̀ Kolàì, 6wɔ̀lɔ́ wɔ́ sadí wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù kulu wòlù gbǐn sɛlɛ nu sa ŋwùnù. Ŋgàla nió tedí wɔ̀lɔ́ tàodéè nu nyɔɔ́ò ku e dúwáì bulu bulúì nù wɔ́ jàvàó wɔ sa wòlù gbǐn sɛlɛ̀ nù. 7Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù Ŋgàla kàlàdí mì faàn mà dè wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀, mà dè wòlúò sɛlɛ siya wòì Jusi wóó dè. Mà se wò tedíì é kàìn Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ ŋgàmáà. Sɛlɛ́ɛ̀ má dè e tɛmùnù èì duulì dè. Ŋgàma bulu bulu è dè! 8Mà jàvá nà gbàdàì má dí kɔlɛ̀n jijíò gbǐn wo sɔ̀ Ŋgàla. Dɔ̀ɔ̀ èè dè jiji wòló wò wo bulu wo kulu dè kùláì gbǐn Ŋgàla wɔ jòwóè nù kwa ya kpáán, wó gbɛ̀ wo faáìn de júwàì wo sɔ̀ Ŋgàla sɛlɛ kulu jì sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ mɛndɛ fi sɛ̀lɛ̀ ě wo kulúì nu dè. 9Mà jàvá nyinɔ́ò pɛ́ wó kìi wo bulu wou, wò mùwàì dè keleɤele gbului nù é jà ve wò tɛ̀ɛ̀mi bi. Wòo jùwà wúlú wɔ̀lɔ́ wúlú èì, é dè kàí dí tìti, wòo tù fɛlɛ lɛ̀ kpedeó nɔidii wɔ̀lɔ́ é biì sɔŋwɔ̀ dí tìti, wòo tu jújú sɔŋwɔ bìbi. 10Wò dè wòlù wo kùlà kùla kàí, dɔ̀ɔ̀ è siya ve è wò dè nyinɔ̀ò wó kaìn Ŋgàla wɔ sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè kpáán. 11Nyinɔ́ò dè má sɛlɛ kpɛnù wò yá e dí bú nɛ̀ wo kúlà wo bulùì nù. 12Màì jàvá nyinɔ́ò wo dè sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ò kpedeó wo dè jijíò wou jìjà Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nù. Woníì dè wò yá e dí bú nɛ̀, wo ko sɛlɛ́ì gbǐn fandɛ̀. 13Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla nyàŋgèdí Adàŋ sepá wɔ kìyá Iì nyàŋgè. 14Gbɛ̀ɛ́ɔ̀n wɔ̀ì dí Adàŋ gbǐlàì. Wɔ̀ gbǐlaidí nyinɔ́ɔ̀, dɔ̀ɔ̀ nyùmà Ŋgàla wɔ kaɤáà. 15Nyinɔ̀ wolo ve sɛlɛ̀ nù wɔ jí kɔ̀mà sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, è dè má wò kándaíì má Jisɛ̀ wɔ funàì jàvà nù nɛ̀ Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlu dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\