1 Temetè 3

1Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ má dè e tɛmùnù è dè ŋgàma. Jijì gbǐn jàvà má wɔ dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè wúlú nyɔ̀ɔ̀, kɛní jòwo kàí dè nì wɔ́ jàvà è. 2Sìŋgbéè wúlú nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ ya wòlù dè wɔ̀lɔ́ feleŋge gbǐn èì wɔ̀ì dè. Kɛní wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wɔ̀ ya kɔlɛ̀n dè. Wɔ̀ɔ dè so namu nyɔ̀ɔ̀, kɛ́ wɔ̀ sì wɔ bului nu kamu, wɔ dè mùndí sɛlɛ kei nù funà nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ yá wòlu jàdè faain dùmà nyɔɔ kàí dè wɔ bóè nù, wɔ dè mùndí wòlù wɔ́ gbɛ̀ wòlu sɛlɛ siyàì kàí. 3E nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ɔ dè so namu nyɔ̀ɔ̀ kpedeó sǐn jìja bɛ̀ nyɔ̀ɔ̀. Kɛ́ e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ yá wɔ bului nu kúlà sì wɔ dè kulu lɔ̀mù nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ɔ dè lɛkwai soo bi nyɔ̀ɔ̀. 4Wɔ yá wɔ sandoóò woi kìi gbɛ̀ kàí wɔ nɛ̀ì wo dè wɔ wòi nyìnì wɔ tɛ̀ɛ̀mi bi eu jìjà. 5È dè má naà e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì wɔ bulu wɔ bóè eu jìja kìi gbɛ̀ kàí, jɛ́ naà mu wɔ̀ gbɛ̀ ve sìŋgbéè eu jìja kìi yɛ. 6E nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ɔ dè wòlù wɔ́ mɛnìì Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàìn dèèlè. Èì má dɔ̀ɔ̀ dè wɔ kulúì dè ve gbàà wɔ dè jòŋga seli. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Ŋgàla sa ve e nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ nɛdí nyina siíòn wo kadáà. 7Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mùndí e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ yá wòlù dè wòló wòì sìŋgbéè nu nyɔ̀ɔ̀ò de wó ka wɔ nyɛlɛ kàí tan. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve nyina siíòn kadáà wɔ̌ jì kedè gbaya wɔi ku, wɔ bùlù è nù wo sa wɔ nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ. 8Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu jòwàì nyɔɔ́ò kùlà kùláì è yá kàí dè wòo dè wòlu wo mɛ̀ŋwúì dè sɔn wò nùù. Wòo dè so namu nyɔ̀ɔ̀ò kpedeó lɛkwai soo bì nyɔ̀ɔ̀ò. 9Ŋgàmáà wó siya è wò e kàn Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀, wò yá è dè kan kpé kulu kàí nù. 10È ŋwùwà ve na nì nɛnɛ̀ wò jòwo nyɛ́ɛ́wìì sìŋgbéè nù wo jòwò è na sà wo kùlà kùláì. Wò jòwò má jòwo kàí nà gbɛ̀ ve naà wo ŋwúnàì bulu bulu sìŋgbéè nu jòwài ŋwùnù. 11Wò sɔ̀nɔ́ò bɛ́ɛ́lɛ́ wo kùlà kùláì è yá kàí dè, wòo dè wòlu nyɛlɛ tan nyɔ̀ɔ̀ò. Wòo dè so namu nyɔ̀ɔ̀ò nɛ̀ mùndí wò yá wòlù dè wòlù gbɛ̀ wou faan funàì sɛlɛ́ì gbǐn nù. 12Sìŋgbéè nu jòwàì nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ̀ sɔ̀nɔ́ɔ̀ wɔ̀ yá kɔlɛ̀n dè, wɔ gbɛ̀ mùndí wɔ wóó wou jìjà kìi e kanàì dè wɔ̀ bóè pɛ́. 13Sìŋgbéè nu jòwàì nyɔɔ wòló wó ka wo jòwóè kàí jòwàì wò bì ŋwúnai kàí, ŋwɔnɔ̀ wò ka kulu kálí siyɛ̀ì e kàn jɛ́ wó funàì Jisɛ̀ Kolàì. 14Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ má dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù mù bò mà jàvá má jì bùwàì mù wòi ni ŋwùnù. 15Kɛ́ màì má va jì bùwà, jàkun wɔ̀lɔ́ siya ve mù jɛ́ á dè wòlù a dè kùlà Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nù, wɔ̀lɔ́ é dè ŋgàmáà e gbàláà nɛ̀ e bóò. 16Wòlù gbǐn èì e tɛmùì gbɛ̀ wɔ́ jì nɛ̀ nà Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ e kìimu nu sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì nù ŋwɔmu. Jisɛ̀ wɔ tàode wɔ̀lɔ́ nu jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ mùnɛ̀ wòlu fuyó è dè ŋgàma. Ŋgàla Wɔi Nyináà siyadí è wɔ̀lɔ́ feleŋge èì dí wɔ̀ì dè. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ tedíò sàdí wɔ̀. Wò kèlìdí wɔ sɛlɛ tàvíì gbǐn èì, é dè tàodéè nù. Wò funaidí wɔ sɛlɛ̀ tàodéè nù. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla gbayadí wɔ̀ wɔ jojɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\