1 Temetè 4

1Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ è tɛmu ya wɔ mɔ̀là èì ndè bulu kalàìŋ wɔ̀ nɛ̀, e dí èì nù bàìŋ dè ye wòlíì téŋ wò dè Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ ei wolo jìnù, wò júwà duuli tɛmu nyináò wòíì, wò ŋwànì mùndí nyina siíòn wo sɛlɛ siyáà bu. 2Sɛlɛ siya wòló towóì ka wòlu gbǐlai nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀ wolo. Wòlu wòló towóè wo kulu de kùláà falan falaìn dè mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wo kinya è wúlé tun. 3Wòlu doo towóì wòo ka è ŋwuni jiji nɛ̀ nyinɔ̀ wo tɔla yii nɛ̀ mùndí wòo jì jìlɛ téŋ. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla nyàŋgèdí jìlɛ e ji ŋwùnù. Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò nɛ̀ wòló wó sìì ŋgàmáà, wò sa Ŋgàla màmà wo kìyá è jì. 4Lɛ wòló kíínɛ́í Ŋgàla wɔ́ nyàŋgèdí è è dè kàí. Èì ŋwùwá a sa lɛ́ì jàdè faàìn wɔ́ nyàŋgè è. Nà dùmà è jàdè faàn à sa wɔ̀ màmà e ŋwùnù. 5Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà Ŋgàla sɔ wòíì nɛ̀ Ŋgàla wɔ bulu wɔ wòíì sɔn è ka wɔ̀ kulu lɔ̀mà. 6Mù siya má mù bíò sɛlɛ wòló, kɛní mù dè ve Jisɛ̀ Kolàì wɔ jòwò nyɔɔ kàí. Mù bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ Jisɛ̀ wɔ funàì sɛlɛ́ɛ̀ e wòíì nɛ̀ sɛlɛ siya kàí mú ŋwànì è bu, e kava ve mù nù. 7Ka tuwà nɔidè sɛlɛ laai wòló wou wòì sɛlɛ siyáà nù dè bɛ́ɛ́lɛ́ é kàìn Ŋgàla. Ŋwɔnɔ̀ èì ŋwùwá bɛ́ɛ́lɛ́ wòlù mɛni sɛlɛ doo towóì èì ŋwɔ̀. Kpɛn sɛlɛ̀ è kàn jɛ́ Ŋgàla nyɔ̀ɔ̀ wɔ kùlà kùláà dè wòlù e dè. 8Kpelaíì de nɛ̀ dè kàí. Kpelaíì de nɛ̀ Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù è kàí dí tìti. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nu kulu tu dè ve e nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ tàode wɔ̀lɔ́ ŋwùnù e kanàì dè wɔ̀lɔ́ é dè ji jìnù. 9Wòi wòló má dè e tɛmùnù è dè ŋgàma. È ŋwùwa ve wòlù gbǐn dùmà è jàdè faàìn. 10Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù à ka fɔdɔ a jòwò dí tìti èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à nà kulúì Ŋgàla wɔ̀ì kàlà ya, wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè wòlíì gbǐn wo Sɛlɛ nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ e wúlúì bulu bulúì dè, wòló wó funàì Jisɛ̀. 11Siya wò sɛlɛ wòló ŋwɔnɔ̀ mù dè wòlù mu nɛ̀ì wo kpɛn è kàí fɔ́ɔ́n. 12Ka nɛ̀ì wòlù gbǐn wɔ̀ɔ tìyà mù nù sǐn, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ mú dè nyáŋgbá de dɔdɔ dèèlè. Mù mù dè wòlù mù siya wò jɛ́ wó dè wòlù wo nɛ̀ wo tàodéè. Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ wolo ve mù siyɛ wòíì nù, mù kùlà kùláà nù, mù wòlu jàva kpaíì nù, mù Ŋgàla sɛ̀lɛ nɛ kpaíì nù e kanàì dè mùi feleŋge de sòlì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 13E sìɤàìnù ma dè jì kewu dè kpáán mù dè Ŋgàla jàkúìn tèì gbani tidì, mù dè Ŋgàla kòwài tɛmu, mù dè mùndí wòlíì sɛlɛ siya. 14Kewu dè bulu kàí fɔ́ɔ́n mù jòwàì saba lɛ́ɛ̀ Ŋgàla nió è mù, kèlì nyɔɔ́ò wòíì saaláà nù, sànyáà nù Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu wòlu laíò wó gbǐlaó mù wúlú faàn. 15Kpɛn sɛlɛ dòò mù dè e nɛ̀ sànyà gbǐn nù, mù kwa mù kulu de kùláà gbǐn è nù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòlíì gbǐn wo sà mù jòwò faain kàíì. 16Kìi mù tàodéè eu e kanàì dè mù sɛlɛ siyáà bulu kàí fɔ́ɔ́n. Mù nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ mù sa ve mù bulúì sɛlɛ̀ nù e gbì wòlúò wòì wó ka mù Ŋgàla kòwàíì èì nyìnì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\