1 Temetè 5

1Jiji wɔ̀lɔ́ wɔ́ tìì mùu ka siyɛ̀ì wɔ bò siìn. Mù dè má wɔ sɛlɛ senù bì wɔ tɛ̀ɛ̀mì mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè mù te. Jiji wóó mú tìì wou kamàì wò kàí mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ na wo jòò ná dè biò. 2Nyinɔ́ò wó tìì mùu jívàì wò mù nuò, mù jívàì nyinɔ wóó mù binɔ̀ò, ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ wùlɛ soolo èe dè mù kulúì e kàn wò. 3Bì kuyè nyinɔ bulu bulúò bɛlɛ. 4Kɛ́ è dè má wóó dè wò jɔ̀ɔ̀ kpedeó wò bì wóó nu wóó, wòlu wòló dè wòlù wo siya wo Ŋgàla nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ wo bulu wò gbàíòn woi kìi eu jìjà. Gbulu wɔ̀lɔ́ towóè nù wɔ̀lɔ́ gbǐn wò gbàin dòò nɛdí wòì, wò dè ve e nu faàì. Kùla wɔ̀lɔ́ towóè ka Ŋgàla kulu lɔ̀mà dí tìti. 5Kuyè nyinɔ́ɔ̀ wɔ́ dè wɔ bului faàn eu ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì ei kìi nyɔ̀ɔ̀ bi, wɔ̀ ka wɔ kulúì gbǐn Ŋgàla wɔ̀ì kàlà, wɔ dè Ŋgàla sɔ̀ kpindi nɛ̀ sànyà wɔ̀lɔ́ Ŋgàla mà wɔ̀ì. 6Kɛ́ kuyè nyinɔ wɔ̀lɔ́ wɔ́ tùì wɔ bulùì kului nu nɛ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ̀ falan ya, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ dè nɛnɛ̀ tàodè. 7Mù dè wòlù mu nì kpiìn wòi wɔ̀lɔ́ wòlíì gbǐn ku, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlù ě feleŋge gbǐn sà wòì. 8Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì ve kpada wɔ̀ gbàíòn woi màa ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ è dè wòlúò nɛ̀ wo jòò wo gbàn dòyóè é kànàì eu, èì ŋwùwá e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ tan pɛ́ wɔ̀ dè Jisɛ̀ wɔ jède nyɔ̀ɔ̀. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè faàìn sa ya, wɔ nɛ̀lɛ̀ dè siìn e tì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔu wɔ̀ì Jisɛ̀ funàì. 9Ka kwali kuyè nyinɔ̀ gbǐn nyɛlɛ kuyè nyinɔ́ò nyɛlɛ́ɛ̀ eu, è dè má e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì tèì kowaa wɔ̀folɛ̀ eu tì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dè nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dùmàdí jijì e dí dè kɔlɛ̀n, 10wɔ̀lɔ́ wòlíì gbǐn sì è wɔ nɛ̀lɛ kàí. Wɔ̀lɔ́ wɔ́ sadí wɔ wóó nù bulu kàí fɔ́ɔ́n, wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dí namu nyɔ̀ɔ̀ì jàdè faàìn dùmà ya wɔ bóè nù. Wɔ̀ yá nyinɔ̀ dè wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dí wɔ̀ bàdè wɔ faàn jèe wòlúò wo kɔyàì sɔlɔ ya wɔ mà wòló wòì wó deó sɛlɛ taàn nù. Wɔ̀ dè mùndí nyinɔ wɔ̀lɔ́ wòlii màa kulu dè wɔ̀ màlùŋ sànyà gbǐn nù. 11Kɛ́ ka mɛni nyáŋgbá kuyè nyinɔ̀ì wò tidì. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de jiji tɔla soò kamu má wò, wò sa ve Kolàì wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù faàn. 12Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má Ŋgàla sa ve wo nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò nyùmà ve kaɤa ku nyɔɔ sepá wó júwadí ei bala wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 13Dɔ̀ɔ̀ wolo è nù, wò dè ve wò jòwóì te wo dè sììn bóì kudè pɛ́ɛ̀ wòlíì nyɛlɛ tan ŋwùnù wo dè mùndí mù bàdèò wo sɛlɛ́ì nu ŋwɔ̀ tìyà, wo dè mùndí sɛlɛ téŋ tɛmu èì ŋwùwá wòlù dè e tɛmu. 14Dɔɔ ŋwùnù è ŋwùwà ve kuyè nyinɔi wòló wó dè nyáŋgbáì wo tɔla jijìì wo dè wóó kɔ̀mà wo dè bo nu nyinɔi bulu bulu. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nà kɔ̀ɔ̀n towóò wŏ gbulu sa sɛlɛ siin tɛmu ŋwùnù e kàn nà. 15Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kuyè nyinɔ́ò téŋ wò naà bulu kwá Jisɛ̀ jàdè faàìn sa ya wo ŋwànì Setɔ̀ŋ bu. 16Kɛ́ è dè má nyinɔ́ɔ̀ wɔ funàì Jisɛ̀ wɔ̀ gbàíòn kuyè nyinɔ̀ì dè wò tidì, wò dè wòlù wɔ sɛlɛ̀ gbǐn dè wòì. Wɔ̀ɔ tan Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò woi sɛlɛ̀ è dè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò wò wò biì kuyè nyinɔi wòló woi kìi wòì gbàn sún gbǐn bì. 17Sìŋgbéè wúlú nyɔɔi wòló wó ka wo jòwóè kàí jòwàì è ŋwùwà ve wo dè màyɛ sà e koai dè sɔn. E wúlúì bulu bulúì dè wòló wó dè jòwònù dí tìti wo dè Ŋgàla kòwàíì tɛmu wo dè mùndí sɛlɛ̀ siya. 18Ŋgàla jàkúìn tɛmu è è nɛ̀, "Mù dè má bùye gbàáà jòwàìnù gbàlɛ́ɛ̀ ei tɛlɛin ŋwùnù, ka mùwà wɔ ŋwɔ́ɛ̀. Nyɔìŋ nɔɔ̀ wòlù dè má jòwònù kɛní wò yá wɔ màyɛ ni." 19Wòlù nyìnì má sìŋgbéè wúlú nyɔɔ́ò dɛ̀ɛ̀ sàwò mù bò, ka júwà wɔ̀ kɔlɛ̀n wɔ wòíì ŋgàma. Kɛ́ ŋwúndè wòlìì sɔn kpedeó taàn nì ei seele wòì. 20Kpiìn sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ò gbani tidì, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wò bàdéò ŋwààmù wo wolo sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì. 21Mà dè mù kpiìn wòi kewu kewu wɔ̀lɔ́ ninù Ŋgàla sǐn ku, e kanàì dè Jisɛ̀ Kolàì nɛ̀ mùndí Ŋgàla wɔ tedíò pɛ́ sǐn ku. Ŋwànì wòi wòló bu. Ka tɛdàì wòlìì ndè gbǐn tàodè. Èe dè ve nì mú sì e nyɔɔ́ɔ̀ kpedeó mùì wɔ̀ sì. 22Ka sà nɔɔ̀ wòlù feyàà ka ŋwúnà wɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòwóè ku. Ka mɛni mù faàn wòlù gbǐn wɔ sɛlɛ siìn nù. Kan mù bulúì dè feleŋge èe dè mùì. 23Ka dè nɔɔ̀ nímí kɔlɛn namu, kɛ́ namu so biyò mù màlúìŋ ŋwùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù ka kèdè. 24Wòlíì téŋ wo sɛlɛ siíìn dè kùlù eodè, ŋwɔnɔ̀ wo sɛlɛ siíìn ka sɛlɛ nu selaíì tili woi ku. Wòlíì téŋ ka tì wo sɛlɛ siíìn kìyá tolu woi jèè. 25Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ wòlíì téŋ wo kùlà kùla kàí dè kulu eodè funu kpáú, ŋwɔnɔ̀ wòló wòì kalàìŋ dè wòì kìimùì gbɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\