1 Temetè 6

1Wòló gbǐn wó dè kɔnyàì wò dè wòlù wo sì è wò nɛ̀ tɛ̀ɛ̀mi biíì gbǐn dè wòlù e bɛ̀ wo nyɔɔ́ò bò. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wòlu sún gbǐn ě sɛlɛ siìn tɛmu e kàn Ŋgàla e kanàì dè sɛlɛ́ɛ̀ á dè e wòlíì siyànù. 2Kɔnyáò wòo tìyà wo nyɔɔ́ò nù sǐn wó dè Jisɛ̀ wɔ funàì nyɔ̀ɔ̀ò, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wò dè biò. Ŋwɔnɔ̀ wòló wó dè wo kanúì sunima wolonù wò dè wò bàde Jisɛ̀ wɔ funàì nyɔ̀ɔ̀ò, wó jàvàì wò. Temetè, mà jàvá mú siya sɛlɛ wòló, mu kálà wòlíì kulu wo ŋwànì è bu. 3Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ siya ve sɛlɛ wùlɛ̀ wɔ̀lɔ́ èì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ wòíì bo jìàì, e kanàì dè nà Ŋgàláà wɔ sɛlɛ siyáà, 4wɔ kulúì èì kàí dè, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ jàvá wɔ́ fi mɛndɛ é nyìnì ve tɔɔwò sɛ̀lɛ̀, dàn sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ wòlu bɛlɛ wɔ̀yà sɛ̀lɛ̀. È ka mùndí è nɛ̀ wòlù dè wɔ̀ bàdéɔ̀ nyina nyina nu ŋwààmàì. 5Nɛ̀ mùndí sànyà gbǐn nù mɛndɛ nɛ̀ dàn sɛ̀lɛ̀ì dè má wòlúò tidì ŋgàmáà ě wo kulúì nù dè ye. Wò sìàì Ŋgàla sɛlɛ èè ka wòlù nyàŋgà. 6Kulu lɔ̀mù èè ka wòlù nyàŋgà Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 7De kwá à nyìnìó tàode wɔ̀lɔ́ nù? Àó jídè gbǐn nyìnì! À dè má jède kpelàìnù de kwá à gbɛ̀ ve tàode wɔ̀lɔ́ nu saì yɛ? Ǎ gbɛ̌n kɛlɛ bɛ́ɛ́lɛ́ vè sa! 8Dɔɔ ŋwùnù à sà má bɛ́ɛ́lɛ́ jújú e tu ŋwùnù, a sà jìlɛ̀ e ji ŋwùnù, dòò gbɛ̀ ve nà kulu lɔ̀màì. 9Kɛ́ wòló wó jàvá wó nyàŋgè wò wò ka nu gbayáà nɛ̀ kedè nù bùlù dè nùmú lɛ soo bi towò towóì ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ wo lɛ soo bi wòló wò ka wòlìì dídɛ̀ɛ̀ gbǐlà wo nyùmà wɔ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 10Lɛkwai jàvà wɔ̀ wɔ̀ dè sɛlɛ siìn gbǐn wɔ jíì. Lɛkwai soóè ŋwùnù wòlíì téŋ wò Jisɛ̀ wɔ funàì sɛlɛ́ɛ̀ budè kuni ya. Ŋwɔnɔ̀ wò wo bulu wo kulúì èì jàyà ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 11Temetè, mù mù dè Ŋgàla wɔ jòwò nyɔɔ́ɔ̀, ka mɛni sɛlɛ̀ wòló sún gbǐn nù faàn. Kɔ̀n kùlún telembóè ŋwùnù, Ŋgàla sɛlɛ́ɛ̀ ŋwùnù, Jisɛ̀ wɔ funàì sɛlɛ́ɛ̀ ŋwùnù, jàvà sɛ̀lɛ ŋwùnù, nɛ̀ mùndí mù bului nu kúlà sɛ̀lɛ ŋwùnù. 12Kɔ̀n Jisɛ̀ wɔ funàì sɛlɛ́ɛ̀ e kùlún kàíɔ̀ mù júwà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì, Ŋgàla kàlàó mù faàn e ŋwùnù èé mú kajaó mù kaja kàí seelei tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì sǐn ku. 13Mà dè mù kpiìn wòi wɔ̀lɔ́ ninù Ŋgàla sǐn ku wɔ́ nyàŋgèì tàode lɛ́ì gbǐn, ma dè mùndí mù kpiìn Jisɛ̀ Kolàì sǐn ku wɔ́ nidí seele wòi kàí Pɔntìyɔ̀ Pailè sǐn ku wɔ́ kìidí dɔ̀ɔ̀ wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nù. 14Kan wòi wɔ̀lɔ́ dè, mù kìi eu jìjà kpáán feleŋge èe dè èì è sìɤàìnù nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ jèe ji sànyáà tili jɛ. 15Ŋwɔnɔ̀ wɔ jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ wolo ve nɔɔ̀ Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. Ŋgàla wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ì gbɛ̀lɛ̀ dè, wɔ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ dè wòlu wúlú Nyɔ̀ɔ̀. Wɔ̀ wɔ̀ dè kadaíò wo kadáà, wɔ dè wòlu nyɔɔ́ò wo Wòlu Nyɔ̀ɔ̀. 16Wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ɔ ka falan gbǐn tàodè. Wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ dè dí de mɔ̀lì mɔ̀líì feé wòlù èì va bɛ̀ì gbɛ̀. Wòlu sún gbǐn èì nɛ̀ wɔ̀ sà, ŋwɔnɔ̀ wòlù gbǐn ě wɔ̀ sà. Bɛlɛ bi dè wɔ̀ì wɔ́ wɔ de kewúì ŋwùnù èì sɛɛnai bi. È dè nyɔìŋ. 17Wòlúò wó kìi lɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè tàode wɔ̀lɔ́ nù kpiìn wò wòo seli jòŋgà, wòo kàlà wo nyàŋgéì èì kulu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlù èì fìví wolai sì wɔ kpɔŋwà nɔ̀nu bɔlɔ nyíndɛ wúlú nù. Kɛ́ wò kàlà Ŋgàla wɔ̀ì kulu wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka nà lɛ́ì gbǐn nì a dè e nu kului nu nɛ̀nàì. 18Se è wò wò dè wòlii sɛlɛ kàí nɛ̀, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve, wo nyàŋgè wo jòwò faáìn kàí saala nù. Wòo kewu kulu wo dè kìi lɛ́ì sún wòlù wùlɛ̀ì ni ŋwùnù. 19Wò nɛ̀ má sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wò dè ve lɛ funai nyàŋgè wo bulu ŋwùnù é dè ve bo de susu kàí e ku va ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wò gbɛ̀ ve ŋgàma lɔ̀ɔn fɔŋwu bulu bulúì saì. 20Temetè, nyàŋgè lɛ́ɛ̀ funai wó nì è mù ku ka tɛmu sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì Ŋgàla nyɔ̀ɔ̀ wɔ tɛmu sɛ̀lɛ̀ dè. Ka fi nùmú mɛndɛ. Wòlíì téŋ ka sɛlɛ wòló sɔ́ɛ̀n keleɤele sɛ̀lɛ̀ jívàì. Kɛ́ wò dè duuli tɛmùnù. 21Wòlíì téŋ wò è tɛmu ya wò nɛ̀ wò bì keleɤele. Ŋwɔnɔ̀ èé wó nɛ̀ì dɔ̀ɔ̀ wò Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ̀ èì wolo ya. Ŋgàla wɔ nɛ̀ nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\