2 Kɔlìn 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Pɔɔ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ̀lɔ́ é fun dí Ŋgàla wɔ kulúì nù wɔ tùwà wɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀, è wolo mùndí nà bíɔ̀ Temetè jɔ̀ɔ̀. È dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò bo bɛ̀nù wó dè Kɔlin jɛ̌ɛ̀ nù, e kanàì dè Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò gbǐn wó dè Àkesiya kagbóè gbǐn nù. 2Tedé Ŋgàla nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì sɔn wo nɛ̀ nàì wo sɛlɛ kàí soolóè wo nì mùndí nà kulu lɔ̀mù faàòn. 3À nà sa Ŋgàla màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ Téɔ̀ wòlù gbǐn jààsɛŋ bàla Téɔ̀, nɛ̀ mùndí wɔ̀í nɔɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàláà ei màáà gbǐn é ka wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wolo. 4Wɔ̀ ka nàì mà à bùlù má sɛlɛ tààn nù, dɔ̀ɔ̀ è ka è nɛ̀ nà pɛ́ a mà wòló wòì wó ka sɛ̀lɛ tààìn nù bùlù. Jɛ́ nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ́ màó nàì, nyɔìŋ nɔɔ̀ nà pɛ́ à dè nai mànù. 5À Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù à sà ve mɔ̀nɔwɔ́ɛ̀ sún wɔ́ mànɔwɔdí è, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Ŋgàla màdí wɔ̀ì, nyɔìŋ nɔɔ̀ wɔ̀ mà ve nàì Kolàì wɔ saaláà nù. 6À sà má mànɔwɔ, è dè nai màa ŋwùnù nɛ̀ mùndí na sɛlɛ siin nu sa ŋwùnù. Ŋgàla mà má nàì, kɛní nà pɛ́ nai mà è dè mànɔwɔ́ɛ̀ ŋwùnù ná kɔ̀ìn dí è nù kulu kálí nù mùnɛ̀ jɛ́ nà pɛ́ á dè nɛ̀nù. 7Dɔɔ ŋwùnù ei kulu kàláà é dè nà jɔ̀ɔ̀ na ŋwùnù, wòlù èì e de sìnyàì gbɛ̀. Èé ná dè mànɔwɔ́ɛ̀ sún sanù nà pɛ́ á dè e sanù, nani dídɛ̀ɛ̀ dè ve ei màáà èì Ŋgàla dè e nà ni jìnù. 8Nà biò nà, à jàvá ná sì sɛlɛ̀ e kàn mànɔwɔ́ɛ̀ á kɔ̀ìn dí è nù Esiya kagbóè nù. Gbǎì wó funadí è nà wúlú è dedí gbàà, e ŋwɔmu mùndí dí tìti. À sìàìdí bɔɔ̀ pɛ́ à falan ve. 9À sàdí èì ndè à nɛ̀ wò nàu wòì sa ya nà java ŋwùnù. Kɛ́ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ é nɛdí, àì dí nà bulu nà de kewúì eu faàn funà, à funadí Ŋgàla kɔlɛ̀n wɔu faàn, wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka falan wòlúò dè júwà falan jɔ̀ɔ̀. 10Wɔ̀ sadí nà falan wɔ sɛlɛ tàáàn ku, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sa ve nà sɛlɛ̀ nù. À naà wɔ̀ì kulu kàlà ya, à nɛ̀ wɔ̀ dè nà sɛlɛ doo towóì nu sa ji jìnù mùndí, 11mùnɛ̀ jɛ́ ná dè nài mànù na Ŋgàla sɔ wòíì e saaláà nù. Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ ná dè Ŋgàla sɔ̀nù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà nà ŋwùnù, wɔ̀ sìnyà ve na wòì dè dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ ve nà. Nɛ̀ mùndí wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò sa ve Ŋgàla màmà nà ŋwùnù. 12Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè é ka nà kulu dè tila tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Àa nà jòŋgáà dè, nà kulúì dè e nà senù jɛ́ á dè nà tàodéè nɛ̀nù, nɛ̀ jɛ́ à na wo jòò nà tidíì dè, à dè e nɛ̀nù de foli nù nɛ̀ màlùŋ de kàí nù e wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì wòlu fuyó wɔ keleɤele dè, è wolo Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè nù. 13Àì nɛ̀ jídè gbǐn sàada na bò mú nɛ̀ nàì e tèì gbɛ̀, na sà èì ndè. È dè mi kulúì nù nà sà ve sɛlɛ wòló gbǐn wòì ndè. 14Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ ná dè nɔɔ̀ e sún ei nde sanù fáálíìn nɛnɛ̀. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ ji sànyáà nù nà tùwà ve nà gbàà na nà pɛ́ a tùwà na gbàà. 15Mà sìó sɛlɛ wòló kàí fɔ́ɔ́n, dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù mà nyàŋgèó è mà jì na bò, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nà sà kulu de tilii sɔn. 16Mà nyàŋgèó è mà kɔ̀ìn na bò mà dè má Mɛsèdoniya kagbóè nu bɛ̀nù nɛ̀ mùndí mà dè má jède kpelàìnù. Nɛ̀ mùndí na mà mìì mà dè má Jùdiyɛ kagbóè nu bɛ̀nù. 17Mà dè má namu sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nu dùmàìnù mà ka nɔɔ̀ ku bɛ̀àì dè, ma dè jèe bɛ̀àì yɛ? Bàà mà ka è nù dùmàì mùnɛ̀ wòlu wúlú wɔ̀yà wɔ̀ya wɔ̀ɔ kpaì wɔ òòyíì de sìnyà kpede yɛ? 18Èé é dè ŋgàma Ŋgàla ka ŋgàmáà tɛmu, nyɔìŋ nɔɔ̀ mì pɛ́ mà ka ŋgàmáà tɛmu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, màa ka tan òòyi e dí dè má kpɛɛn ma sìnyà è dè kpede. 19Ŋgàla wɔ Jí Jííjíɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì, wɔ̀í Salà, Temetè, e kanàì dè mì, á dè na Ŋgàla kòwài senù e kàn wɔ̀, wɔ̀ɔ ka tan "Òòyi" e dí dè má mùndí kpɛɛn wɔ sìnyà wɔ wòíì dè. Kɛ́ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ "Òòyi" wɔ́wɔ̀wɔ́. 20Ŋgàla wɔ bala júwáà gbǐn nù wɔ tan má "Òòyi" Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè òòyi dɔ̀ɔ̀. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù wòíì á ka è tɛmu à nɛ̀, "È dè nyɔìŋ, " à ka è tɛmu Ŋgàla wɔ fǔìn nu gbàa tùwa ŋwùnù. 21Ŋgàla ka nà dè kan à na wo jòò, à Kolàì wò jòò a kanàì dè kpáán. Ŋgàla wɔ bulúì nɔɔ̀ wɔ̀ kàlàdí nà faàn 22wɔ̀ nɛ̀ nàì sǐn bèì, wɔ nì wɔi Nyináà nà ku, wɔ́ dè naà nà kulúì nù nà sǐn dè wɔ̀ì sɛlɛ́ì ŋwùnù Ŋgàla wɔ́ nɛdí wɔ̀ dè e nài nɛ̀nù. 23Mà sì è mà nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ dè mi seeléè, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sì wɔ̀lɔ́ gbǐn è dè mi kulúì nù. Mǎ jì na kulu fèdà dɔɔ ŋwùnù mà dùmàìó è nù wɔ̀lɔ́ màa jì nɛnɛ̀ Kɔlìn. 24Àì e kaŋa tɛmàìnù dè nà funàì Jisɛ̀ Kolàì, èì de soolo sɛ̀lɛ̀ de na ŋwúnù ŋwúnùì dè kpáán wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ à na wo jòò à dè jòwònù dí kɔlɛ̀n, na kulu de tila ŋwùnù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\