2 Kɔlìn 10

1Mìí má dè Pɔɔ̀, mi bulu bulúì mà dè nai fɛlɛ̀nù. Mìí wó nɛ̀ a na wo jòò à dè má dí kɔlɛ̀n mà ka mi bulùì nù kúlà. Wòlíì téŋ nɛ̀ màì má nai fandɛ̀ dè mà ka foli. 2Mà dè nai fɛlɛ̀nù Kolàì wɔ kulu lɔ̀múì nù e kanàì wɔ sɛlɛ kàí nɛ̀ɛ́ɛ̀ nù, nàa nɛ̀ì màa siyɛ̀ì na bò kulu kálí mà jì má va. Mà sì è mà gbɛ̀ kulu kálí siyɛ̀ì wòló bò wó nɛ̀ mà ka kùlà mùnɛ̀ jɛ́ tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò wo kùlà kùláì dè. 3È dè ŋgàma à dè tàode wɔ̀lɔ́ nù, kɛ́ àì kùlún kɔ̀nù dè mùnɛ̀ jɛ́ tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò wo kulu de kùláì é dè. 4Nà kɔ̀nàì lɛ́ì èì tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò wo kɔ̀nàì lɛ̀ì dè, kɛ́ nà kɔ̀nàì lɛ́ì èè dè Ŋgàla wɔ kɔ̀nàì lɛ́ì wɔ̀lɔ́ é kewui nù dí tìti, á ka è kɔ̀ɔn kolo nu kewu kewúò nyùmàì. À ka duuli mɛndɛ fi nù nyùmà. 5Kpóì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn jòŋgà nyɔɔ́ò ka nɛ̀ wò funàì è Ŋgàla wɔ keleɤeléè ku, à ka è nù seli. Ŋwɔnɔ̀ à ka kulu de kùlà gbǐn kamu, a nɛ̀ì è nyìnì Kolàì wɔ wòì. 6Nà kàmá naà na wòi nyìníì siya wɔ̀lɔ́ gbǐn wòi nyìnì èì ve wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ de, à gbɛ̀ ve naà wɔ ku sɛlɛ saì. 7Nà ka lɛ́ì sà mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wo nyàŋgè nyàŋge kpaíì é dè na sǐn dè. Wòlu sún dè va wɔ̀lɔ́ wɔ́ nɛ̀ wɔ̀ dè Kolàì wɔ bèè yɛ̀? È dè ve kàí wɔ kùlà kulu dè e kàn wɔ bulúì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà pɛ́ à dè Kolàì wɔ bèè kàí fɔ́ɔ́n mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ dè. 8Tɛ̀ɛ̀mì èì mìì dè bɛ́ɛ́lɛ́ mà seli má jòŋgà dí tìti e kàn de kewúì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nió è nà ku. Wɔ̀ nió nà de kewu à gbaya nà jìjà. Kɛ́ wɔ̀ó nɛ̀ à wolo nà jàdè. 9Màì e nɛ̀nù de mi jàkúìn ŋwààmà nàì. 10Wòlíì dɛ̀ɛ̀ tan ve, "Pɔɔ̀ wɔ jàkúìn nù wɔ̀ɔ sa sooya, kɛ́ wɔ̀ dè má nà sǐn ku, wɔ̀ì wòlu bɔ̀ndaì de, ŋwɔnɔ̀ wɔ wòíì èì jídè gbǐn dè." 11È ŋwùwá wòlu dɔɔ towóè wɔ sì è wɔ̀ nɛ̀ nà jàkúìn á ka è tiya, e nùu wòíì èì déélá dè wɔ̀lɔ́ èì á ka è nà se à na wo jòò à dè má dí kɔlɛ̀n. 12Ŋgàmáà nù àì nà bulu wòló woi gbǐlànù de, wó ka wo bulùì kaaje sa. Wò nùmú fó. Wò ka wo bulu wo sɛlɛ̀ nù gbàà tùwà, wò ka wo bului woni kaɤáà nyàŋgè ŋwɔnɔ̀ kaɤa dòò e wòíì eodè, wò ka wo bulu wo sɛlɛ́ì nù seli. 13Sɛlɛ̀ è kànàì má nà, nà jòŋga selíì è bì sɛɛnai. È sɛɛni ve nɔɔ̀ feé Ŋgàla wɔ́ nɛ̀ à jòwàì, e gbì jòwóè èì á dè jòwònù na tidì. 14Èé ná dè nà sɛɛnaíì Ŋgàla nyàŋgèì nà ŋwùnù, àó funù tì èé á nyìnìó Tedí Kàí na bò é kàìn Kolàì. 15Dɔɔ ŋwùnù àa ka jòŋgà seli e kàn jòwóè wòlù wùlɛ̀ì wòó è jòwò ya wo ti feé Ŋgàla nɛó à sɛɛni. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ gbǐn nù à jàvà ve na Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ e dè nù gbàà, dɔ̀ɔ̀ èè nɛ̀ ve a gbɛ̀ jòwò tɛ̀gbɛ̀lɛ jòwòì na tidì feé nɔɔ̀ Ŋgàla wɔ́ nɛ̀ à sɛɛnì. 16Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má à gbɛ̀ naà Tedí Kàí tɛmùì tàvì wùlɛ̀ì wòló wó dè nai jèè, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má ǎ jòŋgà seli ye mùndí e kàn jòwóè wòlù wùlɛ̀ì wòó è jòwò ya. 17Kɛ́ Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ nɛ̀ ve wɔ̀ seli jòŋgà, wɔ̀ yá jòŋgà seli e kàn wɔ̀lɔ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ dí è nɛ̀ ya." 18Nɔ̀nù wɔ tɛmu wɔ bulu nímí dɛ̀mù sɛ̀lɛ̀, kɛní wɔ jì nyɔɔ́ɔ̀. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ biì wɔ̀lɔ́ tɛmu e kàn wolu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\