2 Kɔlìn 11

1Nà bì kɛn káí! Mà jàvá ná kálí kulu mì jɔ̀ɔ̀, mà kùlà má bɛ́ɛ́lɛ́ biyo mùnɛ̀ nùmú nyɔ̀ɔ̀. Nai fɛlɛ̀ fɛlɛ dè nà kálí kulu. 2Mi tɔɔwò tɔɔwò è dè na ŋwùnù mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ́ tɔɔwòì na ŋwùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà wolàì mùnɛ̀ nyinɔ́ɔ̀ wɔ̀ì nɛ̀ jijì sɛ̀lɛ̀ si, má nɛó mà dè wɔ jijì kɔlɛ̀n ni jìnù wɔ̀ dè wɔ̀ sɔ̀nɔ̀. Jiji dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Kolàì má dè na sínɛ nu ninù wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 3Mà dè ŋwààmùnù wò nyùmà ve na kulúì nù, ŋwɔnɔ̀ nǎ sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò de Kolàì wɔ ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má e sɛlɛ̀ wolàì ve mùnɛ̀ jɛ́ gbɛ̀ɛ́ɔ̀n wɔ́ gbǐlaidí Iì wɔ duuli tɛmúì nù. 4Wòló wó ka na bò jì, nà ka wo tedíì jàdè faàìn dùmà é kàìn Jisɛ̀, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè déélá mini tedíì èì. Nyináà wó ka wɔ nu kulu tùíì nà ni, nà ka wɔ̀ jàdè faàìn dùmà, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ì Ŋgàla Wɔi Nyináà dè ná sàó wɔ̀ mì jɔ̀ɔ̀. Nà ka wo jɔ̀ɔ Tedí Kàí jàdè faàìn dùmà jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ dɔ̀ɔ̀ èì tedíì dè má nió è nà ku. Nà fúmù dè fó sɛlɛ wòló jàde faàìn dùma ŋwùnù! 5Mà funàì è mà nɛ̀ de namu nyɔɔ dòò ná jàvà wò, à wo jòò à ŋwùnàìnù. 6È dè má bɛ́ɛ́lɛ́ màì siyɛ́ɛ̀ e dí èì gbɛ̀, mi keleɤele bìbìì dè. À sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì ndè mɔ̀là ya kalàìŋ nà jɔ̀ɔ̀, dúwàì gbǐn nù nɛ̀ gbulúì nù. 7Màó na bala sa èé má deó na Ŋgàla wɔ Tedí Kàíì senù. Mà kúlaó mi bulùì nù mà tùwà nà gbàà. Dɔ̀ɔ̀ deó siìn yɛ? 8Èé má deó jòwònù na tidì Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì wùlɛ̀ì bió mi nùu jìlɛ̀ nɛ̀ mi nyɔkɔin tɔla. À nɛ̀ má à tɛmùì, mà deó woi jílàìnù ma mà nàì. 9Ŋwɔnɔ̀ èé má deó nai fandɛ̀ màó nà nùù tàn mii ma ŋwùnù, mà bió má lɛkwai jàvà. Nà bíò, wó bió Mɛsèdoniya kagbóè nù wolo wò, bió mi lɛ́ɛ̀ gbǐn jà má bió e jàvà. Mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ é deó e ku nyɔɔ sepáà nù, yèlé nì nɔɔ̀ è dè de jìnù. Mǎ na wúlú gba dè ye gbǐn tàodè. 10Kolàì wɔ ŋgàmáà saala nù é dè mì jaindè, mà e nu kulu tu ni ya, mi jòŋga selíì wòlu sún gbǐn ě e de tìnìì gbɛ̀ Àkeyà e díì gbǐn. 11De ŋwùnù mà tɛmùì wɔ̀lɔ́ yɛ? Bàà màì nà jàva? Ŋgàla sì è wɔ̀ nɛ̀ mà jàvà nà. 12Mà dè ve nɔɔ̀ sɛlɛ́ɛ̀ nɛ̀, má dè e nɛ̀nù naà, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve de namu nyɔɔ́ò téŋ wŏ jòŋgà seli wó jì tan wò ka jòwò mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ á ka jòwò. 13Wòlu dòò wòì ŋgàma de namu nyɔ̀ɔ̀ò dè. Wò dè duuli de namu nyɔ̀ɔ̀ò, wòló wó ka duulì tɛmu e kàn wo jòwóè, nɛ̀ mùndí wò ka wo bului júwà mùnɛ̀ wó dè Kolàì wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ò. 14Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má Setɔ̀ŋ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ gbɛ̀ wɔ bului dìnàì wɔ dè mùnɛ̀ dí de mɔ̀lì mɔ̀lì e tedíɔ̀. 15Dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù èì ei sadàì sɛ̀lɛ̀ dè, wò dìnàì má wò bulúì wòì, wo dè mùnɛ̀ Ŋgàla wɔ telembo jòwò nyɔ̀ɔ̀ò. E wúlú kwalaíì wò sà ve wɔ̀lɔ́ é ŋwùwá wo sà è. 16Mà dè e tɛmùnù mùndí wòlu sún gbǐn wɔ̀ɔ sìàì wɔ̀ nɛ̀ mi nùmú nùmú è dè, kɛ́ nà sìàì má mi nùmú nùmú è dè, nà dùmà mì jàdè faàìn bɛ́ɛ́lɛ́ mùnɛ̀ nùmú nyɔ̀ɔ̀, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve ma seli jòŋga biyò. 17È ŋgelè sɛlɛ́ɛ̀ má dè e tɛmùnù èì sɛlɛ́ɛ̀ de, Ŋgàla wɔ́ nɛ̀ mà tɛmu è, kɛ́ mi jòŋga seli wɔ̀lɔ́ nù, ŋgàmáà nù mà dè siyɛ̀nù mùnɛ̀ nùmú nyɔ̀ɔ̀. 18Kɛ́ èé wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè e dí wó ka jòŋgà seli e wolo wo kulu de kùláì nù, mà nɛ̀ ve nɔɔ̀ e towóè. 19Na bulúì na keleɤele bìbìì dè, ŋwɔnɔ̀ nà ka nùmú nyɔɔ́ò jàdè faàìn dùmà. 20Nà ka kulu kálí wɔ̀lɔ́ gbǐn jɔ̀ɔ̀ wɔ́ ka nà kɔnyàì tùwà, wɔ jòwàì nà wɔ bului ma ŋwùnù, wɔ mɛni nà kedè nù, wɔ tùwà wɔ bulùì gbàà nàì, nɛ̀ mùndí wɔ funà na wúlúì nù faàn. 21Tɛ̀ɛ̀mì dè mi kamùnù e kaja ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nà kulúì èó kálí à nɛ̀ sɛlɛ dòò. Kɛ́ wòlu sún gbǐn wɔ̀ kálí má kulu wɔ seli jòŋgà e kàn sɛlɛ sún gbǐn, mà kálí ve kulu é tì wɔu jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ má dè naà siyɛ̀nù mùnɛ̀ nùmú nyɔ̀ɔ̀. 22E dè má wò dè Ibulu wóó, mì pɛ́ mà dè e sún. Wò wolo Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu? Funù nɔɔ̀ mì pɛ́ mà wolòì. 23Wò dè Kolàì wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ò? Mi wòíì wolàì nùmú nyɔ̀ɔ̀, kɛ́ mà dè jòwò nyɔɔ kàí kɛ́ɛ́lɛ́ e tì wou. Màó jòwò ya e tì wou, mà bɛ̀ kpindi bò nù e tì wou, wo bìlì mì e tì wou, ŋwɔnɔ̀ màó falan wɔ̀ì dàì ya e tì wou. 24Jusíò bìlìó mì e dí dè wààyò. E kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn nù, wò bió mi tigbáà tiya e dí dè kowaa taàn kwai kɔnyìyɛ̀. 25Lùuŋ nyɔɔ́ò bìlìó mì e dí koai e dè taàn, wo tavà mì túúlé e dí dè kɔlɛ̀n, ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ e gbǐlà mì dè e dí e dè taàn, nɛ̀ mùndí mà kùlù kɔlɛ̀n nɛ̀ kpindi kɔlɛ̀n nɛ̀ ya níì nù. 26Mi de namu tɛ̀gbɛ̀lɛ́ì nù, mà deó sɛlɛ tààn nù ní sisíì jɔ̀ɔ̀, jíle nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀, ma dè sɛlɛ tààn nù mì bàde Jusíò jɔ̀ɔ̀ nɛ̀ mùndí wòló jɔ̀ɔ̀ wòì Jusi wóó dè. Sɛlɛ tààìn deó jɛ gbààvìíì nù, e dè sɛjɛ gbààvìíì nù, e dè júwó wɔ eode, e dè duuli bíò jɔ̀ɔ̀. 27È deó jòwo kewu kewu nɛ̀ kanu kpindi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì jàdè màa bió ŋwuni. Ŋwɔ̀mù nɛ̀ nímí soò bió mi kamu. Màa bió jìlɛ bɔ̀ndai sa. Màa bió funai sa kpedeó jújúì. 28Màì nɛ̀ lɛ́ì téŋ nyɛlɛ tan. Sànyáà gbǐn nù Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì sɛlɛ̀ dè mi wúlú gba. 29Wo wɔ jainù gbɛ̀ nyíníì mì pɛ́ mi jainù èì nyínìì gbɛ̀ yɛ? Wo gbɛ̀ sɛlɛ siìn nu bùlùì, mi kulúì ě èì jàì yɛ? 30Mà nɛ̀ má mà seli jòŋgà mì ŋgelè mà seli ve jòŋgà sɛlɛ wòló nù mi jainù é nyínìì kɛ́ɛ́lɛ́. 31Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ Téɔ̀ Ŋgàla, bèjì dè wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ èì wɔ́, wɔ̀ sì è màì duuli tɛmùnù dè. 32Èé má deó Dàmasìkɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ deó kadáà Àlità wɔ sǐn, wɔ̀ ŋwúnaó sɛ́njɛlɛ̀ì jɛ gbàáà e kolo ŋwɔ́ì kudè wò kamu mì. 33Kɛ́ wò kwaó mi solo nù, wo kúlà mì kolóè jèè ma tavà sǔdè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\