2 Kɔlìn 12

1Kɛní mà yá jòŋgà seli, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ ě jídè gbǐn nɛ̀ mìì, kɛ́ mà siyɛ ve naà e kàn sǐn sɛ̀lɛ saíì e kanàì dè sɛlɛ́ì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ siyaó è mì. 2Mà sì Kolàì wɔ jèdè nyɔɔ dɛ̀ɛ̀, wɔ̀lɔ́ èó tèì kowaa kwaì nyìyɛ̀ dè ya èé wó gbǐjaó wɔ̀ dè wo gbaya wɔ̀ jìjàìndéè póŋ. (Màì è sì è dè má wɔ̀lɔ́ nɛó bulu bulu nù kpedeó sǐn sɛ̀lɛ saì wɔ̀ sàó. Ŋgàla nɔɔ̀ wɔ̀ sì è.) 3Mà dè mùndí e tɛmùnù jèè. Mà sì è mà nɛ̀ wò gbǐjaó jiji wɔ̀lɔ́ dè wo gbaya wɔ̀ Ŋgàlaò jɛ. (Nɛ̀ mùndí màì è sì è dè má wɔ̀lɔ́ è nɛó bulu bulu nù kpedeó sǐn sɛ̀lɛ saì wɔ̀ sàó. Ŋgàla nɔɔ̀ wɔ̀ sì è.) 4Ŋwɔnɔ̀ va wɔ̀ nyìnìó sɛlɛ̀ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ èì, wɔ̀lɔ́ wòlu fuyó èì e tɛmùì gbɛ̀ nɛ̀ mùndí nùu wòì èì e tɛmùì gbɛ̀. 5Dɔɔ ŋwùnù mà gbɛ̀ jiji wɔ̀lɔ́ wɔi jòŋga selìì, kɛ́ màì mi bulu mii jòŋga selìì gbɛ̀. Kɛní lɛ́ɛ̀ é siya ve è jɛ́ mi jainù nyíníì é dè. 6Èe deo má mà jàvàó jòŋga seli, ma jaó nùmú nyɔ̀ɔ̀ dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà deó ŋgàmáà e tɛmùnù. Kɛ́ mǎ jòŋgà seli e kàn sǐn sɛ̀lɛ sai sɛ̀lɛ̀ èì de soolo sɛ̀lɛ̀ de, màì jàvá wòlù tùwà mì gbàà mi sǐn sɛ̀lɛ saíì ŋwùnù. Kɛ́ wò tùwà mì gbàà mi nùu wòíì nɛ̀ mi kùlà kùláì eodè. 7Kɛ́ sɛlɛ́ɛ̀ é nɛ̀ ve è mǎ fugbɔ̀ɔ̀ de, sɛlɛ́ì ŋwùnù Ŋgàla wɔ́ siya è mì, è deó mùnɛ̀ wéí é dè mi jɛ́ɛ̀ nù. Setɔ̀ŋ wɔ tedíɔ̀ tàón mì nùù mǎ ji mi kulúì fugbɔ̀ɔ̀ tùwà. 8Mà sɔ̀ó Ŋgàla e dí dè taàn e kàn sɛlɛ wɔ̀lɔ́ wɔ̀ sa wéí mi jɛ́ɛ̀ nù. 9Kɛ́ wɔ taón mì, "Mi sɛlɛ kàí soolóè nɔɔ̀ mù jàvà è. Mi de kewúì è kewunù kɛ́ɛ́lɛ́ mù jainù è nyíní má." Mi kulu dè tili tilìì dè mu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀, wɔ̀lɔ́ mi kulu è dè gbàà e kàn mi jainù nyíní sɛ̀lɛ́ɛ̀. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve ma sà Kolàì wɔ de kewúì dè miu jìjà. 10Mi kulu lɔ̀mù lɔ̀mu è dè jainù nyíníì jɔ̀ɔ̀, fèì jɔ̀ɔ̀, mànɔwɔ́ɛ̀ jɔ̀ɔ̀ nɛ̀ sɛlɛ tààin sa jɔ̀ɔ̀ Kolàì wɔ sɛlɛ ŋwùnù. Mi jainù kàmá nyíní mà nù kewu ya. 11Mà dè kùlànù mùnɛ̀ nùmú nyɔ̀ɔ̀. Kɛ́ nà nà nɛ̀ è má dè e nɛ̀nù. Nà nà ŋwùwàì mi jàde faàìn dùmà. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ màì jídè dè, màì wòlu kɔn dè de namu nyɔɔ́ò tidì, ná jàvàì wò dí tìti. 12Kului kàlàn sɛ̀lɛ́ì nɛ̀ mùndí kului sǔlà sɛ̀lɛ́ì má nɛó è na tidì kulu kálí nù, è ka è siya wɔ̀lɔ́ mà dè Kolàì wɔ de namu nyɔɔ bulu bulu. 13Mà kùlàìó nà siìn e tì Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì téŋ eu yɛ? Èé màó nà nùù tàn mii màa ŋwùnù dɔ̀ɔ̀ è dè nì? Nà te mi nu tǔn mi de foli sòlíì ŋwùnù káí. 14Mi nyàŋge nɛ̀ taaníɔ̀ dè mà jì mà nì nà wòì. Ŋwɔnɔ̀ mǎ na wúlú gba de. Na bulúì mà jàvàì, màì na lɛkwaíì jàvà. Jí biyò wɔ̀ɔ tɔla wɔ kɔ̀mà nyɔɔ nùu jìlɛ̀, jí kɔ̀mà nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ biì jíɔ̀ nùu jìlɛ tɔla. 15Mi kulu dè tili ve wɔ̀lɔ́ mà sa lɛ́ì gbǐn é dè mì jɔ̀ɔ̀, e gbì mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ nai màa ŋwùnù. Èé má jàvàì nà dí tìti, dɔɔ ŋwùnù nà dè faain nu kúlànù mi jàva ŋwùnù? 16Nà ŋwuni ve è mu wɔ̀lɔ́ màó na wúlú gba de. Kɛ́ wòlu dɛ̀ɛ̀ tan ve mà pǔmàó nà mà mɛni nà kedè nù duuli tɛmu eu jìjà. 17Jɛ́ de yɛ? Mà tiyaó mi tedíò sún gbǐn wò jì wò jòwàì nà mi bulu ŋwùnù? 18Mà fɛlɛó Taitɔ̀ wɔ̀ì wɔ̀ bɛ̀, ma tiya nà bíò téŋ nɛ̀ wo jòò wò bɛ̀. Nà gbɛ̀ ve e tɛmùì nà nɛ̀ Taitɔ̀ wɔ̀ saó nà jɔ̀ɔ̀ lɛ̀ mi ŋwùnù? À wɔ sɔn nà kulu de kùláì nɛ̀ nà kùlà kùláì èì nɔɔ̀ gbulu kɔlɛ́ɔ̀n nù de yɛ? 19Gbǐn tàodè nà sìàì à dè de kewùnù à kɔ̀nàì nà bulúì nàu na sǐn ku? Kpede! À ka siyɛ mùnɛ̀ jɛ́ Kolàì wɔ́ jàvá á siyɛ Ŋgàla sǐn ku. Sɛlɛ́ɛ̀ gbǐn á ka è nɛ̀, mì biò nà, à dè e nɛ̀nù à mà nàì. 20Mà dè ŋwààmùnù mà jì má va, mǎ nà jèì jɛ́ má jàvá ná dè, ŋwɔnɔ̀ nǎ mì sà jɛ́ ná jàvá má dè. Mà dè ŋwààmùnù mà jì má mà jèì ve dàn sɛ̀lɛ̀ tɔɔwo kùlàì, sɛlɛ kulu jì sɛ̀lɛ̀ na bulúì na sɛlɛ kpada sɛ̀lɛ̀, ei bɛlɛ sa nɛ̀ nyɛlɛ siin tan sɛlɛ̀ì, kulu gbàà nɛ̀ wòi de gbàvàì sɛ̀lɛ̀. 21Mà dè ŋwààmùnù yèlé jèdè, mà jì má mi Ŋgàláà wɔ̌ jì mì nù kúlà nà sǐn ku. Ŋwɔnɔ̀ mà sŏai ve wòlúò wou wòó sɛlɛ siìn nɛ̀ ya, ŋwɔnɔ̀ wòì nɛ̀ wo sɛlɛ siíìn budè kuni. Sɛlɛ siin dòò dè, nàndí sɛ̀lɛi nu faan mɛni, bàdè sɛlɛ tu, nɛ̀ mùndí jijì nɛ̀ nyinɔ soo bi dí tìti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\