2 Kɔlìn 13

1Àa mi ji taaníɔ̀ dè, má dè e ji jìnù mà nì nà wòì. "Wòlù nyìnì má sàwò na bò, seelei sɔn kpedeó taàn wo wòíì è yá dí kɔlɛ̀n bɛ̀" mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla jàkúìn tɛmu è. 2Nàí nàó sɛlɛ siin nɛ ya, mà jàvá má kpiìn nà e gbì wòlíì gbǐn wòì. Mi namúì sɔníɔ̀ nù, mà seó nà sɛlɛ wɔ̀lɔ́, ŋwɔnɔ̀ mà dè mùndí e tɛmùnù, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ màì nai fandɛ̀ dè. Yèlé jèdè mà jì má wòlu ku sɛlɛ saáà ě sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ gbǐn wɔu jíyà, 3èé ná nɛ̀ mà siya è mɛndɛ gbǐn wolo e jèè wɔ̀lɔ́ Kolàì wɔ̀ wɔ̀ dè mi nùu wòi kwalinù. Wɔ̀ dè má na jòwàìnù wɔ jainù èe ka nyíní. Kɛ́ wɔ̀ ka wɔ de kewúì siya na tidì. 4Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ jainù é nyínió wò kpagbaó wɔ̀ tíì eodè, Ŋgàla wɔ de kewúì nù wɔ̀ dè tàodè. Kɛ́ nà nu kɔlɛn dèéè saala nù à Kolàì wò jòò nà bɛ́ɛ́lɛ́ nà jainu nyíní nyíniì dè. Kɛ́ Ŋgàla wɔ de kewúì nù à nɛ̀ ve nà tàodéè wɔ saaláà nù, á jòwò nà. 5Nà sɛ na bulùì nù vɛ, nà seli na bulu na sɛlɛ́ì nù nà sà èì ndè, è dè má nà dè sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. Ŋgàmáà nù nàì sì ná nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ̀ dè na jainde? Kɛní naà nà yá nɛ̀ nàì nu sɛ̀ɛ́ɛ̀ nu tìì gbɛ̀. 6È dè mi kulúì nù nà sà ve èì ndè wɔ̀lɔ́ à tìó nu sɛ̀ɛ́ɛ̀ nù. 7Màì kpada bɛ́ɛ́lɛ́ èe dè ve nì wòlíì téŋ kulu de kùláà dè màì de namu nyɔɔ bulu bulu dè Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù. Mi Ŋgàla sɔ wòíì dè, nàa nɛ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì gbulu nù dè. Wɔ̀lɔ́ nɔɔ̀ má kpada e ŋwùnù dí tìti èè dè, nà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ é dè gbulu nù, wòlíì kulu de kùláà dè, màì de namu nyɔɔ bulu bulu Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù. 8À gbɛ̀ nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ nɛ̀ì ŋgàmáà tɛmùì, kɛ́ àì ei ŋwúnàì gbɛ̀ siin. 9Nà kulu de tili ve, nà jainù nyíní má, kɛ́ na nù kewu kewùì dè. Yèlé nì nɔɔ̀ à ka Ŋgàla sɔ̀ na ŋwùnù feleŋge e dè nàì. 10Wɔ̀lɔ́ ŋwùnù mà dè jàkun wɔ̀lɔ́ sàadanù èé màì nai fandɛ̀ dè. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mà jì má na bò mǎ sǐn dè seli mà dè má de kewúì jòwàì nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nió è mi ku. De kewu wɔ̀lɔ́ é júwà ve nà dè, èì wɔ̀lɔ́ dè é wàlà ve nà. 11À nà sàì ve mùndí, nà foli na kùlà kùláì dè. Nà júwà mi kpiìn wòíì nà nyìnì yii wòì, nà nɛ̀ na tàodéè kulu lɔ̀mù nù. Ŋgàláà wɔ́ ka wòlù kulu lɔ̀mù nɛ̀ jàvà ni wɔ̀ dè ve nai fandɛ̀. 12Nà kamu yiì tidì nà nìnàì yiì wòì. Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò gbǐn wò te nà wòì. 13Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ sɛlɛ kàí soolóè nɛ̀ Ŋgàla wɔ jàváà e kanàì dè nu kɔlɛn dèéè Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ nyìnì è na tidì e dè va wɔ́ faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\