2 Kɔlìn 2

1Dɔɔ ŋwùnù mà nyàŋgèó sɛlɛ wɔ̀lɔ́ mi kulúì nù, mà nɛ̀ màì na bo jìnù dè ye mùndí mǎ jì è nɛ̀ na kamà jààsɛŋ. 2Mà kama má nà jààsɛŋ, kɛní wòlu gbǐn èì e dí dè ye mi kǔlú de tila ŋwùnù é wolòì nai jèè. 3Dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù mà sàadaó jàkun wɔ̀lɔ́ nì na bò. Nàí ná dè wòlù na tila mi kulu dè, màì jàvà má jì na kamà mì tɛ̀ɛ̀mì. Mà funàì bulu kàí fɔ́ɔ́n mà nɛ̀ mi kulu dè kàmá tili, kɛní na kulu dè è tili ya. 4Jàkúìn má sàadaó è na bò mà sàadaió è kului jàì nɛ̀ sǐn nu mɛ̀ŋwu. Èó nɔɔ̀ dè mà kamà nà jààsɛŋ, kɛ́ mà nɛó è nà sì è jɛ́ na jàváà dè gbàà mi kulúì nù. 5È dè má naà wòlu sún gbǐn wɔ̀ó wòlù dɛ̀ɛ̀ jààsɛŋ kama ya wɔ̀ó è mì nɛ̀nàì, kɛ́ wɔ̀ nɛ̀nàìó è nà gbǐn kpóŋ, èì má edèè de wɔ nɛ̀nàì na téŋ bɛ́ɛ́lɛ́, èé màì jàvá má kava wɔ̀lɔ́ nù e kàn wɔ̀. 6Sɛlɛ ku saáà é dè nà jɔ̀ɔ̀ wòlu dɔɔ towóè ŋwùnù wɔi gbɛ̀yɛ̀ì gbɛ̀yàíì dè nì. 7Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dè nyɔìŋ nà te wɔ sɛlɛ siíìn e nu tǔn, nà kálà wɔ kulu, nàa nɛ̀ì wɔ̀ɔ kamà jààsɛŋ dí tìti, wɔ̌ jì Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè faàìn sa. 8Nai fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè, nà nɛ̀ è wɔ̀ sì è wɔ̀ nɛ̀ nà jàvà wɔ̀ dí tìti. 9Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù mà sàadaó jàkun dɔ̀ɔ̀ na bò. Mà jàvàó ma sìì jɛ́ ná kálìì kulu nu sɛ̌ɛ̀ jɔ̀ɔ̀, nɛ̀ mùndí jɛ́ ná dè mi sɛlɛ siyáì bu sànyà gbǐn nù. 10È dè má nà te má sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ nu tǔn, kɛní mì pɛ́ mà wɔ nu tǔn te ya. Mà te má wòlù gbǐn wɔ nu tǔn, ŋgàmáà nù mà dè má wòlù ma te wòlu nu tǔn sɛlɛ téŋ ŋwùnù, kɛní mà dè e nɛ̀nù na ŋwùnù, Jisɛ̀ Kolàì wɔ bulúì sǐn ku. 11Dɔɔ è nɛ̀ ve Setɔŋ faàìn ě nàu tì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de à sì wɔ nyàŋgè sɛ̀lɛ́ì. 12Èé má gbàió Toya jɛ̌ɛ̀ nù Tedí Kàí tɛmu ŋwùnù é kàìn Kolàì, mà sìó è mà nɛ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ gbulúì kali ya va jòwò sɛ̀lɛ ŋwùnù. 13Kɛ́ mi kulúì èó dè ko èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, màì nɛó nà bíɔ̀ Taitɔ̀ sà. Dɔɔ ŋwùnù mà kwaó va nyɔɔ́ò bɔ̀ì, ma bɛ̀ Mɛsèdoniya kagbóè nù. 14Kɛ́ à nà sa Ŋgàla màmà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Èé à Jisɛ̀ Kolàì wò jòò á dè nù kɔlɛ̀n, nà sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ kɔ̀ɔn nu kamu wòlù Ŋgàla wɔ́ gbì wò ku, Kolàì wɔ kɔ̀ɔn keli jɛ de bùlu gbowóè nù. Ŋgàla ka è nɛ̀ a gbàvàì keleɤeléì dè é kàìn Kolàì mùnɛ̀ jɛ ti nímí ŋwàli bibi ka dè gbàvàì. 15Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà sɛlɛ̀ wolàì mùnɛ̀ lɛ ŋwàli bibi, Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ kinya è Ŋgàla ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ e ŋwàlíì è bi ya wòló bò Ŋgàla dè wo sɛlɛ nu sa jìnù nɛ̀ wòló pɛ́ wó malùìŋ. 16Wòló wó malùìŋ, lɛ dɔɔ ŋwàlíì dè wo java jìnù, kɛ́ wòlúò Ŋgàla dè wo sɛlɛ nu sanù è nì ve wò wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. Wòo dè wɔ̀lɔ́ wɔ́ gbɛ̀ jòwo dɔɔ towóè jòwòì yɛ? 17Àì Ŋgàla wɔ wòíì tǔn nɛ̀nàì de, dè mùnɛ̀ wòlíì téŋ, kɛ́ à júwàì è sɛlɛ ŋwɔmu ŋwɔmu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla wɔ̀ nà faàn kàlà ya ŋwɔnɔ̀ wɔ bulúì wɔ̀ sì è à dè Kolàì wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\