2 Kɔlìn 3

1Wɔ̀lɔ́ e nu saáì dè à dè mùndí jòŋga selìnù e kàn nà bulúì yɛ̀? Àì wòlíì téŋ dè, àì jàkùn jàvà è siya nà bulúì nà. Kpedeó a kève jàkùn jàvà nà jɔ̀ɔ̀ è siya nà wòlù wùlɛ̀ì. 2Na bulúì nɔɔ̀ nà dè jàkúìn é dè nà jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ e sàada sàadàì dè nà kulúì nù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòlù gbǐn sì è wɔ gbɛ̀ e tèì è. 3È dè ŋgàma Kolàì wɔ bulúì wɔ̀ sàadadí jàkun wɔ̀lɔ́ wɔ tiya è nà faàìn nù. Wɔ̀ì dí è jàkun sàadàì lɛ̀ sàadai kpala finyáì eodè, kɛ́ wɔ̀ sàadadí è nà kulúì nù, Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ saaláà nù. 4À dè wòi wɔ̀lɔ́ tɛmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, kului kàlà dè nà jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla ŋwùnù Kolàì wɔ saaláà nù. 5Jídè gbǐn èì nà nùu de á gbɛ̀ jòŋga selìì jòwo wɔ̀lɔ́ ŋwùnù. Kɛ́ nà de kewúì gbǐn è ka Ŋgàla jɔ̀ɔ̀ wolo, 6èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ bulúì wɔ̀ wɔ̀ ka nà nù kava sɛlɛ nu dùmàì wòi dèèléè e jòwóè ŋwùnù. Èì nɔɔ̀ Mosè wɔ kaɤáà nùu wòíì dè, kɛ́ èè dè Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ nùu wòíì. Mosè wɔ kaɤáà è ka wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ faláàn nyìnì, Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ̀ wɔ̀ ka wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì nì. 7Kaɤáà wó sàadadí è kpala finyáì eodè wò ninaidí è Ŋgàla wɔ nɔlii gbàáà nù. Ŋgàla wɔ nɔliíì e kewu nù dí tìti. È dedí Mosè wɔ kúì nù, ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ é dedí naà de kàlànù Esulɛ nyɔɔ́ò wòì dí Mosè wɔ kúì nù kìi gbɛ̀. È dè má kaɤáà é ka falan nyìnì wò nidí è Ŋgàla wɔ nɔlii dí tìti gbàa dɔɔ towóè nù, nàì funàì ná nɛ̀ Ŋgàla wɔ nɔliíì é ka jì 8Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ jòwóè ě nù gbàà dè dí tìti e tì dɔ̀ɔ̀ wɔu? 9Kaɤáà é ka falan nyìnì, è dè má wò nidí è Ŋgàla wɔ nɔlii gbàáà nù, Tedí Kàí é ka sɛ̀lɛ nu wolo nyìnì wŏ è ni Ŋgàla wɔ nɔlii dí tìti gbàáà nù é tìì dɔ̀ɔ̀ wɔu? 10Ŋgàmáà dè wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ nɔlii gbàáà é dè èì Ŋgàla wɔ nɔliíì è èì wolo ya, lɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù Ŋgàla wɔ nɔlii nu kewu kewu gbàáà faàn jíyà eu. 11È dè má wɔ̀lɔ́ é tìdí dè wò nidí è Ŋgàla wɔ nɔliíì nù wɔ̀lɔ́ é dè ve e dí wɔ́, e nɔliíì ě nù gbàà dè e tì dɔ̀ɔ̀ wɔu? 12Èé kului kàlà dè nà jɔ̀ɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù, ka ŋwààmù e tɛmu ŋwùnù. 13Àì Mosè wolàì, wɔ̀lɔ́ wɔ́ kìimadí wɔ kúì Esulɛ nyɔɔ́ò wŏ jì Ŋgàla wɔ nɔliíì sa, e de wɔ kúì nu wolo. 14Ŋgàmáà nù, jújúì èè nɛ ya wo kulúì èe ka sɛlɛ̀ èì ndè sa, wòo tèì ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ sɛlɛ nu dùmàì wòi laáà e jàkúìn. Kolàì wɔ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ gbɛ̀ jújú wɔ̀lɔ́ dí saì. 15Ŋwɔnɔ̀ kɔ̀ɔ̀nù dè kɔ̀ɔ̀núì bɛ́ɛ́lɛ́ wò tèì má Mosè wɔ kaɤa jàkúìn jújú kɛlɛ́ɛ̀ ka è nɛ̀ wo sǐn déè dè kpindi wŏ èì ndè sà. 16Kɛ́ è gbɛ̀ e dí wolo, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu e kàn Mosè è nɛ̀, "Wɔ jújú kɛlɛ́ɛ̀ wolodí wɔ̀ sǐn nù, wɔ́ kàdí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bò bɛ̀." 17Ŋwɔnɔ̀ à nɛ̀ má "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀" Ŋgàla jàkúìn e fèléè Ŋgàla Wɔi Nyináà tanù à dè. Ŋwɔnɔ̀ feé nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Wɔi Nyináà wɔ́ dè, va sɛlɛ nu wolo dè. 18Nàí jújú kɛlɛ́ɛ̀ èì nà sǐn nù dè, à ka Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ nɔlii gbàáà siya ŋwɔnɔ̀ wɔ nɔliíì dè nài dìnàìnù à dè mùnɛ̀ wɔ̀ dí tìti, wɔ nɔliíì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jì nà bò. Ei dìnài wɔ̀lɔ́ wolo Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè Ŋgàla Wɔi Nyináà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\