2 Kɔlìn 4

1Ŋgàla wɔ wòlu jààsɛŋ bàláà nù, wɔ̀ dí jòwo wɔ̀lɔ́ nà jɔ̀ɔ̀ tù ya, dɔɔ ŋwùnù nà jainù ě nyíní ye. 2À nà faàìn tɛ̀ɛ̀mì sɛ̀lɛ̀ì gbǐn nù sa ya wó ka è nɛ̀ kìimu nù. Àa ka wòlù gbǐlai ye, kpedeó a sìnyà Ŋgàla wɔ wòíì dè duulìì. À ka ŋgàmáà tɛmu kpáú, a dè nà tàodéè nɛ̀ Ŋgàla bulúì sǐn ku wɔ̀lɔ́ é nɛ̀ ve è wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn dè nài kaaje sa wo kulúì nù. 3È dè má jàkì dè Tedí Kàí eodè, kɛní jàkì dè nɔɔ̀ eodè wòló sǐn dè wó dè malunù. 4Wòì Kolàì wɔ sɛlɛ̀ funàì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Setɔ̀ŋ wó jívàì wɔ̀ tàode wɔ̀lɔ́ e ŋgàláà, wɔ̀ wo kulúì èì kpindi tùwà ya. Wɔ̀ ka è nɛ̀ wŏ dí de mɔ̀lì mɔ̀líì sa, é wolòì Tedí Kàí jɔ̀ɔ̀, wɔ̀lɔ́ é siyàì Kolàì wɔ́ wolàì Ŋgàla wɔ nɔliíì. 5Àa ka Ŋgàla kòwàì tɛmu e kàn nà bulúì, kɛ́ nà Ŋgàla kòwàíì dè Jisɛ̀ Kolàì dè Wòlu Nyɔ̀ɔ̀, nɛ̀ mùndí nà bulúì a dè na jòwò nyɔ̀ɔ̀ò Kolàì wɔ saaláà nù. 6Ŋgàláà wɔ́ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Dí de mɔ̀lì mɔ̀líì wolo ve kpindíì nù e tùwà e dí kalàìŋ." Wɔ̀ nɔɔ̀ wɔ̀ nɛdí è, dí de mɔ̀lì mɔ̀lì dɔ̀ɔ̀ é jidí nà kulúì nù. Ŋgàla nɔɔ̀ wɔ̀ nidí nà keleɤele e kàn wɔ nɔliíì á ka è sa Kolàì wɔ kúì nù. 7Ŋwɔnɔ̀ nàí Ŋgàlaò jɛ saba lɛ́ɛ̀ é dè nà jɔ̀ɔ̀, nà sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ tàvì kava, wɔ̀lɔ́ è siya ve è è nɛ̀ de kewu wɔ̀lɔ́ é dè nà jɔ̀ɔ̀ èì nà bulu jɔ̀ɔ̀ wolo, è wolo Ŋgàla jɔ̀ɔ̀. 8Sɛlɛ tààn ka nàu fun sànyà gbǐn nù, kɛ́ èe ka è nɛ̀ a wolo nà jòwóè èì. Sànyà téŋ nù a ka wɔ sɛlɛ̀ èì ndè sà, kɛ́ nà kulu dè nɔɔ̀ wɔ̀ì sànyà gbǐn nù. 9Nà kɔ̀ɔ̀n towóò tùmù tùmùì dè, kɛ́ àì bàdè wɔ̀yà. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wó ka nàì màánɔ̀ɔ̀ŋ nɛ̀ dí tìti kɛ́ àì nɛ̀ falan. 10Sànyà gbǐn nù Jisɛ̀ wɔ falan sɛ̀lɛ́ɛ̀ è dè nà jaindè, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wo sà wɔni kùlà kùláà nà jaindè. 11Nà tàodéè nù à dè nɔɔ̀ falan wù ku sànyà gbǐn nù Jisɛ̀ ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wo sà wɔ kùlà kùláà na jaindè. 12Wɔ̀lɔ́ e nu saáì è è dè falan dè jòwònù nà jaindè. Wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì dè na jainde jòwàìnù. 13Ŋgàla jàkúìn ka è tɛmu è nɛ̀, "Mà funaidí Ŋgàla dɔɔ ŋwùnù mà siyɛdí." Èé á funàì nɔɔ̀ Ŋgàla gbulu kɔlɛ́ɔ̀n nù, dɔɔ ŋwùnù à ka siyɛ. 14À sì è à nɛ̀ Ŋgàla wɔ̀lɔ́ wɔ́ júwadí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ dè nà pɛ́ de júwa ji jìnù falan jɔ̀ɔ̀ díndɛ̀ à Jisɛ̀ wò jòò, wɔ nyìnì à na wo jòò wɔ bulúì sǐn ku. 15Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ gbǐn dè nɔɔ̀ na bulu na sɛlɛ kàí ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè dè wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà woi tili kéléŋ. Wò tùwà ve wɔ bɛlɛ́ɛ̀ nù gbàà wɔ sɔ̀ nɛ̀ wɔ màma sa eu jìjà. 16Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù nà jainù ě nyíní. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ á dè lɛ̀ɛ̀nù, kɛ́ nà nyináà dè nɔɔ̀ dèèle dè nù sànyà gbǐn nù. 17Sɛlɛ tààin biyo wòló wó dè nàu funù, wòì jèɤè sɛ̀lɛ̀ dè, à sɔ́wai má wò wɔ̀lɔ́ é dè ji jìnù. Wò jà ve nà sɛlɛ kàí dí tìti gbàà, ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ èè dè, wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ bɛlɛ biíì. 18Ŋwɔnɔ̀ nà sǐn èì lɛ wòló wòì dè wòlù ka wò sa, kɛ́ nà sǐn dè lɛ wòló wòì wòlù èe ka wò sa. Lɛ wòló wòlù ka wò sa èe ka jèɤè, kɛ́ lɛ wòló wòlù èe kà wò sà, wò dè e dí wɔ́wɔ̀wɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\