2 Kɔlìn 5

1Ŋwɔnɔ̀ à sì è à nɛ̀ bóè á dè è nù tàode wɔ̀lɔ́ nù, wɔ̀lɔ́ é dè nà jɛ́ɛ̀, è wàlù má, Ŋgàla nì ve nà bò Ŋgàlaò jɛ a dè nù, bóè wɔ bulúì wɔ́ tawò è, wɔ̀lɔ́ é dè ve e dí wɔ́ wɔ̀ wɔ́. 2Dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù à ka lɔ̀ɔn fɔŋwù jìjà sa bóè ŋwùnù é dè Ŋgàlaò jɛ e soò é dè nàì dí tìti. 3À dè má bo dɔ̀ɔ̀ nù ǎ nà kpujáà nù wɔ̀yà. 4Èé á dè nɛnɛ̀ tàode wɔ̀lɔ́ e bóè nù, à dè mànɔwɔ sanù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. À jàvà Ŋgàlaò jɛ jɛ́ɛ̀ kwali tàode wɔ̀lɔ́ jɛ́ɛ̀ eodè, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù wɔ mɛ̀lɛ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nu jɛ́ɛ̀. 5Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ nyìnìì ei dìnàì sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nió wɔi Nyináà nà ku, nà sǐn dè wɔ̀ì sɛlɛ́ì gbǐn ŋwùnù wɔ́ dè e nɛ̀ jìnù nàì. 6Dɔɔ ŋwùnù kulu kálí dè nà jaindè sànyà gbǐn nù. Ŋwɔnɔ̀ à sì má è à nɛ̀ nà jɛ wɔ̀lɔ́ èè dè nà bóè, kɛní àì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jojɛ dè. 7À dè nà tàodéè nɛ̀nù Jisɛ̀ wɔ funai eu jìjà jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ àì wɔ sanù dè. 8À sì è à nɛ̀ nà kulu kálí kálìì dè ŋwɔnɔ̀ è dè ve sɛlɛ kàí nà ŋgelè à te jɛ wɔ̀lɔ́ a bɛ̀ à Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòò a ko dí kɔlɛ̀n. 9Sɛlɛ́ì gbǐn á dè e nɛ̀nù à jàvá nɔɔ̀ a lɔ̀mà wɔ kulu èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ á dè tàode wɔ̀lɔ́ nù kpedeó a dè Ŋgàlaò jɛ. 10Nà gbǐn kpóŋ kpóŋ à yá Kolàì kudè bɛ̀ wɔ seli nà kɔlɛn kɔlɛ́ìn nà sɛlɛ́ɛ̀ nù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nà kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn à sà wɔ̀lɔ́ é ŋwùwá á sà è e wolo nà kùlà kùláì nù tàode wɔ̀lɔ́ nù, èe dè ve nì kàí kpedeó e dè siìn. 11Wò tan má à ŋwààmù Ŋgàla à sì e nu saáì, dɔɔ ŋwùnù à dè de kewunù à kálà wòlíì kulu. Ŋgàla sì nà dí tìti, ŋwɔnɔ̀ è dè mi kulúì nù nà pɛ́ nà sì mì kàí fɔ́ɔ́n. 12Àì nà bulúì na siyànù dè mùndí, kɛ́ à jàvá á nɛ̀ è nà seli má jòŋgà nà ŋwùnù e bi nù kɛŋ. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve na gbɛ̀ wòló wo wòì e de sìnyàì, wó ka jòŋgà seli e kàn jɛ́ wòlù wɔ jɛ́ɛ̀ é dè, kɛ́ èì wɔ kùlà kùláà dè. 13È dè má wòlíì sìàì à dè nùmú nyɔ̀ɔ̀ò, wɔ̀lɔ́ á sì è èè dè à dè jòwònù Ŋgàla ŋwùnù. È dè má nà wúlúì nu fun fuin dè, è dè nɔɔ̀ na ŋwùnù. 14Ŋwɔnɔ̀ Kolàì wɔ jàváà è dè nàu jìjà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de à sì è à nɛ̀ jijì kɔlɛ̀n falan dí wòlíì gbǐn ŋwùnù. Dɔɔ ŋwùnù wòlù gbǐn falan falaìn dè. 15Wɔ̀ falan dí wòlíì gbǐn ŋwùnù dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòló wó dè naà wo tàodéè nɛ̀nù wŏ è nɛ̀ ye wo bulu wo ŋwùnù, kɛní nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ falan dí Ŋgàla júwà wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀ wo ŋwùnù. 16É wolòì kɔ̀ɔ̀nù eu ài wòlù gbǐn kìi ye mùnɛ̀ jɛ́ wòlu fuyó wɔ kulu dè kùláà dè. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ dúwai dɛ̀ɛ̀ nù á bió kulu de kùlà e kàn Kolàì mùnɛ̀ wòlu fuyó, ài dɔɔ sún nɛ̀ ye gbǐn tàode. 17Wòlù gbǐn nɛ̀ Kolàì sɔn wò kàmá nù kɔlɛ̀n dè, kɛní wɔ̀ dè naà wòlu dèèlè. Wòlu laáà wɔ̀ dè tì ya, dèèléɔ̀ wɔ̀ ja. 18Ŋgàla nɔɔ̀ wɔ̀ ka sɛlɛ wòló gbǐn nɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù, nàí á dè wɔ kɔ̀ɔ̀n towòò wɔ̀ ka è nɛ̀ a dè wɔ bàdèò wɔ nì nà jòwò, à tùwà wòlù wùlɛ̀ì wɔ̀ bàdèò. 19Nà tedíì èè dè, Kolàì wɔ saaláà nù, Ŋgàla dedí wòlíì gbǐn wɔ̀ bàdeo tùwànù. Ŋgàla wɔ̀ì dí wo sɛlɛ siíìn màlùŋ dùmà, ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ nà tedíì se ya e kàn jɛ́ wɔ́ nɛdí è wo dè wɔ̀ bàdèò. 20Àa nàí dè, á dè siyɛ̀nù Kolàì wɔ ŋwùnù mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla bulúì wɔ́ dè siyɛ̀nù na bò nà saaláà nù. Kolàì wɔ ŋwùnù, à dè nai fɛlɛ̀nù Ŋgàla sìnyà nà dè nà wolo wɔ kɔ̀ɔ̀n towo dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, nà dè wɔ̀ bàdèò. 21Nà bulu nà sɛlɛ kàí ŋwùnù, wɔ̀lɔ́ sɛlɛ siìn èì dí wɔ̀ì dè Ŋgàla júwaidí wɔ̀ mùnɛ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve à wɔ̀ jòò nà nu kɔlɛn dèéè ŋwùnù, Ŋgàla júwàì nà wɔ telembo nyɔ̀ɔ̀ò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\