2 Kɔlìn 6

1Èé à Ŋgàla wò jòò á dè jòwònù, à dè nai fɛlɛ̀nù, wɔ sɛlɛ kàí soolóè nàa funà nɔɔ̀ è dè soolo. 2Nà nyìnì wɔ̀lɔ́ èì Ŋgàla wɔ́ tɛmu è. "Mà nyìnìdí na wòíì èé dúwáì kàdí tili mà mà nàì. Mà màdí nàì na sɛlɛ nu sa sànyáà nù." Nà tuwà nɔidè. Dúwáì è naà tili ya Ŋgàla mà nàì. Kɔ̀ɔ̀nù è dè wòlu sɛlɛ nu sa sànyáà. 3Àì jàvá wòlù gbǐn wɔ́ jì nà jòwóè èì bɛlɛ sa. Àì jàvá á jì wòlù kpáŋàì wɔ wolo Ŋgàla gbulúì nù. 4Kɛ́ wɔ̀lɔ́ gbǐn á ka è nɛ̀, à ka è siya à dè Ŋgàla wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ò. À ka kulu kálí sɛlɛ tààìn jɔ̀ɔ̀, a kálí kulu mànɔwɔ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jɔ̀ɔ̀ e kanàì dè sɛlɛ kewu kewu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. 5Wò ka nà bìlì wɔ mɛni nà kpindi boì nù, kɔwɔ̀ seli nà ŋwùnù. À jòwò ya dí tìti, sànyà téŋ nù ǎ ŋwuni kpedeó ǎ jìlɛ̀ jì. 6Nà màlùŋ nde kàí, nà keleɤeléè nɛ̀ nà kulu kálíì e kanàì dè nà kùla kùla kàí saaláà nù, à è siya ya à dè Ŋgàla wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ò, Ŋgàla Wɔi Nyináà saaláà nù e kanàì dè jàva saala nù, 7nɛ̀ mùndí ŋgàma tedíì e kanàì dè Ŋgàla wɔ de kewúì saala nù. Telembo èè dè nà kɔ̀nàì lɛ́ɛ̀ á ka è jòwàì wòlii kɔ̀ɔn gbǐla ŋwùnù nɛ̀ nà bulúì nàu kɔ̀nàì ŋwùnù. 8Wò ka nà bɛlɛ bi, wo wɔ̀yà nà bɛlɛ. Wò ka nà dè fèì wo sa mùndí nàì kaaje. Wò ka nà duuli tɛmu nyɔ̀ɔ̀ò tùwà, ŋwɔnɔ̀ à ka ŋgàmáà tɛmu. 9Nà sɛlɛ̀ wolo wòlù èì nà si, kɛ́ wòlíì gbǐn sì nà. Nà sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ à dí falan ya. Kɛ́ mùnɛ̀ jɛ́ ná dè e sanù à dè tàodè. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wó ka nà mànɔwɔ, wòo ka nà java. 10Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ á ka jààsɛŋ kama, nà kulu de tili tilìì dè sànyà gbǐn nù. À dè kómbó nyɔ̀ɔ̀ò, kɛ́ à ka wòlíì nyàŋgà. Mù sà má è mùnɛ̀ jídè èì nà jɔ̀ɔ̀ dè, kɛ́ lɛ́ì gbǐn dè nà bèè. 11Nà biò nà, ná dè Kɔlin jɛ̌ɛ̀ nù, àó nà ŋgàmáà se ya a júwà na sɛlɛ̀ nà kulúì nù. 12Àì nɛ̀ na jàvà sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì wolo. Nà nɔɔ̀ nà nà jàvà sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì wolo ya. 13Mà dè naà na bo siyɛ̀ìnù mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ ná dè mi wóó. Nà jàvà nà mùnɛ̀ jɛ́ á jàvàì nà. Nà kali na kulúì nà tùwà na jàváà nù gbàà. 14Wòló wòì Kolàì funàì nà wo jòò nàa dè nù kɔlɛ̀n èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dɔ̀ɔ̀ èì nɛ kídí bi. Jɛ́ ŋgàma nɛ̀ duulì sɔn wò gbɛ̀ nu kɔlɛn dèì yɛ? Jɛ́ kpindi nɛ̀ dí de mɔ̀lì mɔ̀li sɔn wò gbɛ̀ nu kɔlɛn dèì yɛ? 15Jɛ́ Kolàì nɛ̀ nyina siíòn kadáà sɔn wò gbɛ̀ nu kɔlɛn dèì yɛ? Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ funàì Kolàì nɛ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì Kolàì funàì jɛ́ wò sɔn wò gbɛ̀ nu kɔlɛn dèì yɛ? 16Jɛ́ Ŋgàla wɔ bóè nɛ̀ lɛ̀ wùlɛ̀ soolo sɔn wò gbɛ̀ ve nu kɔlɛn dèì yɛ? Ŋwɔnɔ̀ nà à dè Ŋgàla wɔ bóè. Ŋgàla wɔ bulúì wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mà dè ve wò jaindè ma jòwàì wò jaindè. Mà dè ve wo Ŋgàla, wò dè mi wòlù." 17Ŋwɔnɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ è tɛmu ya wɔ̀ nɛ̀, "Nà wo jòò nà yá yiì bu wolàì na tɛ̀nàì dè. Nani dídɛ̀ɛ̀ èe dè nàndí sɛlɛ sún gbǐn èì. Nà nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ mà dùmà ve nà jàdè faàìn. 18Mà dè ve nà Te, ŋwɔnɔ̀ nà dè ve mi wóó jííjìì nɛ̀ wóó nyíínɛ̀ì. Nyɔìŋ De Kewu Gbǐn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ka tɛmu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\