2 Kɔlìn 7

1Mi ŋwɔnya kàíò, èé nu kùlù tu wòló Ŋgàla nì è, wò dè nà bèè, à nà sa sɛlɛ́ì gbǐn nù faàìn é ka wòlìì nàndí gbǐlà, à tù nà tàodéè gbǐn wɔ̀ jɔ̀ɔ̀. 2Nà jàvà nà na kulúì nù. Àì nɛ̀ wòlu sún gbǐn sɛlɛ siìn nɛ̀nàì, àì nɛ̀ wòlù gbǐn nyùmà, àì nɛ̀ wòlu sún gbǐn woya nɛ̀nàì. 3Màì sɛlɛ wɔ̀lɔ́ tɛmu dè nai bɛlɛ sa ŋwùnù. Mùnɛ̀ jɛ́ má tɛmuo, à jàvà nà dí tìti, dɔɔ ŋwùnù à na wo jòò à dè nɔɔ̀ dí kɔlɛ̀n wɔ́, èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ á dè tàodè kpedeó a falan. 4Na sɛlɛ̀ è mi gbàà tùwà ya. Sɛlɛ taíìn gbǐn à è nù kɔ̀ìn ya mi kulúì èì nɛ̀ jèè bùlù. Ŋwɔnɔ̀ mi kulu de tili tilìì dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 5Á tilió Mɛsèdonìyà, àó e sún lɔ̀ɔ̀n bɛ́ɛ́lɛ́. Sɛlɛ tàíìn tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ è jió nà bò, dàn dè nà tidì à wòlíì jòò, nɛ̀ mùndí a dè ŋwààmù. 6Kɛ́ Ŋgàla, wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka kului jàì nyɔɔ́ò wo kulu kálà wɔ̀ nɛó è Taitɔ̀ wɔ jì sɛlɛ́ɛ̀ e kálà nà kulu. 7Èó nɔɔ̀ wɔ jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ kɔlɛ̀n dè é jì nà kulu kálá, kɛ́ wɔ konda sa wòíì e kàn jɛ́ ná kálaó wɔ kulu. Wɔ̀ seó è nà jɛ́ ná jàvá ná sà mi dí tìti, nɛ̀ jɛ́ ná kamàì jààsɛŋ nɛ̀ mùndí jɛ́ nà na bulùì nyàŋgè nɛ̀ ya nà ŋwúnù mii jèè. Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ ŋwùnù mi kulu de tili tilìì dè naà tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 8Ŋwɔnɔ̀ è dè má bɛ́ɛ́lɛ́ mi jàkúìn è nɛó è na kamà jààsɛŋ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, màì na kɛn nìì gbɛ̀ èé má sàadaó è. È ŋwùwàó na jààsɛŋ e kamu mì èé má sìó è mà nɛ̀ mi jàkúìn è kamaó nà jààsɛŋ biyò. 9Kɛ́ mi kulu de tili tilìì dè naà, dɔɔ nu saáì èì dè èé má nɛó è na kamà jààsɛŋ, kɛ́ mi kulu de tili tilìì dè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, na jààsɛŋ kamáà è nɛó è na dìnàì na kùlà kùláì èì. Ŋgàla wɔ̀ wɔ̀ nyìnìó jààsɛŋ kama sɛ̀lɛ dɔ̀ɔ̀, àó nà sɛlɛ siin sún gbǐn nɛ̀nàì. 10Ŋwɔnɔ̀ jààsɛŋ kamà sɛ̀lɛ́ɛ̀ Ŋgàla wɔ́ ka è nyìnì, è ka wòlu kulúì èì dìnàì e sa wɔ̀ sɛ̀lɛ siìn nù wɔ́. Wòlù gbǐn èì jààsɛŋ de kúlàì gbɛ̀ wòlu dɔɔ nɛ̀nài ŋwùnù. Kɛ́ tàodè wɔ̀lɔ́ nu kului jàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ èè ka falan nyìnì. 11Nà sà sɛ̀lɛ́ɛ̀ Ŋgàla wɔ̀ è nɛ̀ ya na jààsɛŋ kamà sɛ̀lɛ wɔ̀lɔ́ nù. Ŋgàla wɔ na kulúì dè júwa ya na jààsɛíìŋ nù. Wɔ̀ è nɛ̀ ya è jì má wòlù eu kɔ̀nài bò, sɛlɛ kulu ji bò, ŋwààmù sɛ̀lɛ̀, mi soo bàlà sɛlɛ, ŋgàma sɛlɛ nɛ̀ jàvà sɛ̀lɛ̀ e kanàì dè na nyàŋge nɛ̀nɛ̀ɛ́ɛ̀ sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ gbǐn ku sɛlɛ sa ŋwùnù, sɛlɛ̀ gbǐn èì nàì dè. 12Màó jàkúìn sàada èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò nɛ̀nàìó wòlù sɛlɛ siìn kpedeó e kève sɛlɛ siin nɛ̀ nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù dè. Kɛ́ mà sàadaó jàkun wɔ̀lɔ́ dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve na sà èì ndè kalàìŋ Ŋgàla sǐn ku, wɔ̀lɔ́ nà dè nà ŋwùnù. 13Dɔ̀ɔ̀ èè kálaó nà kulu. Èó nɔɔ̀ nà kulu káláà kɔlɛ̀n dè, kɛ́ nà kulu dè tilió èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Taitɔ̀ seó nà jɛ́ wɔ kulu dè é tilió èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de ei màáà ná nió è wɔ̀ è dùmàó wɔ kulúì dè. 14Mà selió jòŋgà na kùlà kùlà kàí ŋwùnù, ŋwɔnɔ̀ nàó mì tɛ̀ɛ̀mì kamà. Sɛlɛ́ì gbǐn à seó è nà jɛ́ nɔɔ̀ é dè ŋgàma nyɔìŋ nɔɔ̀ jòŋgáà á selió è Taitɔ̀ sǐn ku è dè ŋgàma. 15Dɔɔ ŋwùnù na jàváà é dè wɔ kulúì nù è nù gbàà dè ya, wɔ̀ kùlà má kulu dè jɛ́ na kulu dè tilió na nyìnì wɔ wòíì èì, nɛ̀ mùndí jɛ́ ná dùmàó wɔ̀ jàdè faàìn tɛ̀ɛ̀mi bi gbàà nù. 16Mi kulu de tili tili èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà gbɛ̀ naà nai kulu kàlàì gbulúì gbǐn nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\