2 Kɔlìn 8

1Mì biò nà, à jàvá á nɛ̀ è na sì Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè wɔ́ dè e nɛ̀nù Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì nù é dè Mɛsèdoniya kagbóè nù. 2Wòó wò nù sɛ ya dí tìti èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò kɔ̀ìón sɛlɛ tààn tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ nù. Kɛ́ wo kulu de tilíì ŋwùnù wò nió saba lɛi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ì, jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wó kómboó dí tìti. 3Mà dè e na senù wò nió saba lɛi wòló gbǐn wó gbɛó e nìì, e tì bɛ́ɛ́lɛ́ dɔ̀ɔ̀ eu. Ŋwɔnɔ̀ è fuón wo bulu wo kulúì nù. 4Wò fɛlɛó nàì wo bídè nà wò nɛ̀ à nɛ̀ è wò mà Ŋgàla nyɔɔ́ò wòì wó dè Jùdiyɛ kagbóè nù. 5Saba lɛ́ɛ̀ wó nió è, e tùmù tìó wɔ̀lɔ́ eu nà kulu deó èì. E ku nyɔɔ sepáà dè, wò tùó wo bulúì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Dɔɔ wɔi jèdè Ŋgàla saaláà nù, wò nió wo bulùì nà ku. 6Dɔɔ ŋwùnù à fɛlɛó Taitɔ̀ wɔ̀ì wɔ́ dùmàó jòwo wɔ̀lɔ́ tɔidè, wɔ̀ sìɤàì e jòwònù è sìɤàìnù wɔ̀ mà nàì na kwala na wòlu jàva jòwo dɔɔ wúlú. 7Na nyàŋgè nyàŋgèì dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbulúì gbǐn nù, nà nyàŋgè Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, na siyɛ wòíì nù, na keleɤeléè nù, na wòlii màa jàváà nù e kànàì dè na jàváà nù é dè nà jɔ̀ɔ̀ nà ŋwùnù. Dɔɔ ŋwùnù nàa kewu kulu na wòlu jàva jòwóè nù. 8Màì kaɤà na jɔ̀ɔ funànù de. Mà dè e na siyànù jɛ́ wòlíì téŋ wo kulu de tili tilìì deó wò mà wò bàdéò wòì, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve nà pɛ́ na siya è na wòlu jàváà dè ŋgàma. 9Na bulúì nà sì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè. Jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ́ dedí nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ gbàà, wɔ̀ tùwàdí wɔ bulùì kómbó nyɔ̀ɔ̀ nà ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ tùwà nà nyàŋgè nyɔ̀ɔ̀ò wɔ kómbóè saaláà nù. 10Àa mi kpiìn wòíì dè é kàìn sɛlɛ wɔ̀lɔ́. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ná dùmàó e tɔidè fandòò nà kwala naà e wúlú. Nà nà deó wòlu ku nyɔɔ́ò ná bàlàó e tɔide dùma soò, ŋwɔnɔ̀ nà nà deó wòlu ku nyɔɔ sepáò ná dùmàó e tɔidè. 11Nà kándàì vɛ mu, è sìɤàìnù nà kala jòwò dɔ̀ɔ̀ dè. Na kulu dè tili nà kala è dè mùnɛ̀ jɛ́ na kulu dè tilió na dùmà e tɔidè ŋwɔnɔ̀ nà nɛ̀nàì wɔ̀lɔ́ é dè nà jɔ̀ɔ̀. 12Nà ni má na saba lɛ́ì kulu de tili nù, mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla kavàì na faàìn nù, wɔ̀ dùmà ve è jàdè faàìn. Èì Ŋgàla wɔ kulúì nù de mù nì wɔ̀lɔ́ è èì mù jɔ̀ɔ̀ dè. 13Màì e nɛ̀nù dè mà sa wòlíì téŋ wúlú gba mà funà è nà wúlú. Èé lɛkwai tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ é dè naà nà jɔ̀ɔ̀, è dè nɔɔ̀ kàí na mà wòlúò wòì de kewu èì wò jɔ̀ɔ̀ dè. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nà pɛ́ nà dè má kpáŋá nù lɛkwai dè má wò jɔ̀ɔ̀, wo mà nàì. Gbulu wɔ̀lɔ́ nù na gbǐn nà sà ve ei mà yiì jɔ̀ɔ̀. 15Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ wɔ́ gbanaidí e tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ èì, jídè èì dí wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ sìɤàì, kɛ́ wɔ̀lɔ́ wɔ́ gbanaidí e biyo èì, wɔ̀ì dí jídè gbǐn wɔ̀yà." 16À sa Ŋgàla màmà mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ nɛ̀ì Taitɔ̀ wɔ kulu dè é tilìì nai ma ŋwùnù mùnɛ̀ nà pɛ́. 17Wɔ̀ó nɔɔ̀ nà wòíì jàdè faàìn dùmà soolo, kɛ́ è deó wɔ kului sɛ̀lɛ̀ wɔ̀ mà nàì dɔɔ ŋwùnù wɔ bulúì wɔ̀ dùmàó è nù wɔ̀ bɛ̀ na bò. 18À dè nà bíɔ̀ wɔi gbǐlànù wɔ̀lɔ́ wòlíì gbǐn wó ka wɔ tɛ̀ɛ̀mì bi tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì gbǐn nù wɔ Ŋgàla kòwài tɛmu sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù. 19Ŋwɔnɔ̀ dɔɔ wɔi jèdè sìŋgbéè è wɔ̀ faàn kàlà ya, à wo jòò à namu dè wòlu jàva jòwo wɔ̀lɔ́ nù, à dè wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù à tùwà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nyɛlɛ́ɛ̀ nu gbàà nɛ̀ mùndí à siya è à jàvá á mà wòlìì. 20À dè nà bulu eu kìinù wɔ̀lɔ́ wòlù gbǐn ě jì nà nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ sa e kàn lɛkwai wɔ̀lɔ́ ei gbanai nɛ̀ e jòwàì sɛ̀lɛ́ɛ̀. 21Nà jòwóè e wúlúì bulu bulúì èè dè à folì dè, èì nɔɔ̀ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sǐn ku dè, kɛ́ wòlu fuyíì pɛ́ sǐn ku. 22Dɔɔ ŋwùnù wò, nɛ̀ nà bíɔ̀ jòò wò dè jìnù. À wɔ̀ nù sɛ ya tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, dɔɔ ŋwùnù à sì è à nɛ̀ wòlii mà sɛ̀lɛ̀ dè wɔ kulúì nù. Ŋwɔnɔ̀ èé wɔ́ funàì nà dí tìti, wɔ kulu de tili tilìì dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wɔ̀ jì wɔ̀ mà nàì. 23Taitɔ̀ wɔníì à wɔ sɔn à dè jòwònù dí kɔlɛ̀n nai màa ŋwùnù. Nà bii wòló nì nɛ̀ wo jòò wó dè bɛ̀nù, wò wò dè sìŋgbéì sǐn ŋwɔnɔ̀ wò ka bɛlɛ bi nyìnì Kolàì wɔ bò. 24Nà siya na jàváà wò, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò gbǐn wo sì è wò nɛ̀ jòŋgáà á dè e selìnù na ŋwùnù è dè ŋgàma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\