2 Kɔlìn 9

1Èì ŋwùwá má sàada na bò jàkùn e kàn saba lɛ́ì ná tiyaó è Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò bò wó dè Jùdiyɛ kagbóè nù. 2Mà sì è nà jàvá ná mà wòì, dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù màó jòŋgà seli ya wòlúò ku wó dè Mɛsèdoniya kagbóè nù e kàn nà. Mà seó è wò mà nɛ̀, "Nà bíò wó dè Àkeyà wò nyàŋgèó wo bului nɛ̀ tèi laáà nù wò nì ei mà." Nà kùlà kùláà, è wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wo kulúì dè júwà ya. 3Mà dè naà nà bii wòló tiyànù na bò, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nà jòŋga selíì na ŋwùnù ě jòŋga soolo dè. Kɛ́ mùnɛ̀ jɛ́ má tɛmu è, na nyàŋge nɛnɛ̀ naà, nà nì ei màa dɔ̀ɔ̀. 4Èì má nyɔìŋ dè, à wòlúò jòò à wolo má Mɛsèdoniya kagbóè nù a jèì nàì nɛ̀ saba lɛ́ì èì gbanai è dè ve tɛ̀ɛ̀mì sɛ̀lɛ̀ gbàà nàì, àì naníì tɛmùnù dè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à funà nau faan dí tìti. 5Mà sìó è mà nɛ̀ è dè kàí dɔɔ ŋwùnù mà fɛlɛó nà bii wòló wòì wɔ̀ jì mii ku, saba lɛ́ɛ̀ ná nió e nu kulu tùúì nà bùwà ei gbanàì. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve e dè wò jɔ̀ɔ̀ ma kìyá va gbài, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ siya ve è e nì sɛ̀lɛ́ɛ̀ fuón na kulúì nù, èó kaŋa dè. 6Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ e díwòò sìɤàì na wúlú nù. Wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka kùla biyò nɛ̀, wɔ̀ wɔ̀ ka kɔ̀lɔ̀ biyò tìi. Wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka kùlà gbàà nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ ka kɔlɔ́ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ tìi. 7È ŋwùwà ve na kɔlɛn kɔlɛ́ìn na nì na saba lɛ́ì mùnɛ̀ jɛ́ ná dùmàó è nù. Nàa nɛ̀ è kului jàì eu jìjà kpedeó wò kamàì nà kaŋa e nɛ̀ ŋwùnù. Ŋgàla jàvà wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka wɔ saba lɛ́ɛ̀ nì kulu de tili nù. 8Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀ ve nà e kwalàì nù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve nǎ lɛ̀ gbǐn wɔ̀yà ŋwɔnɔ̀ e sún dè ve è jèè e jòwo kàí jòwài ŋwùnù. 9Ŋgàla jàkúìn nɛ̀, "Wɔ̀ ka wɔ jɔ̀ɔ lɛ́ɛ̀ nù kulu sa wɔ tù è kómbó nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ̀. Wɔ sɛlɛ kàí è dè nɔɔ̀ tàodè wɔ́." 10Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ̀í wɔ́ ka gbàlɛ gbà nyɔɔ́ɔ̀ gbàlɛ kwaíì ni, wɔ nì wɔ̀ jìlɛ̀, wɔ̀ nì ve nà gbàlɛ kwaíì gbǐn ku ná jàvà è wɔ nɛ̀ì e nyàŋgè. Na sɛlɛ kàí nɛ̀ ve è na kuma gbàlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀. 11Ŋgàla nyàŋgà ve nà gbulúì gbǐn nù na dè wòlii mà dúwàì gbǐn nù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wo sa Ŋgàla màmà na saba lɛ́ì ŋwùnù, wó sà è nà saaláà nù. 12Ŋwɔnɔ̀ jòwo wɔ̀lɔ́ ná dè e jòwònù èì nɔɔ̀ ei mà dè ná dè e Ŋgàla nyɔɔ́ò wo ninù, kɛ́ nà dè mùndí e nɛ̀nù wo dè Ŋgàla wɔ màma sa tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 13Na sɛlɛ kàí ei jèéè dè, wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò tùwà ve Ŋgàla wɔ fǔìn è nù gbàà èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà nyìnìó Tedí Kàí wòì é kàìn Kolàì, na kèlì è. Wò tùwà ve Ŋgàla wɔ fǔìn nù gbàà, na wòlu wùlɛi lɛi tɛ̀gbɛ̀lɛ niíì ŋwùnù. 14Dɔɔ ŋwùnù wò sɔ̀ ve Ŋgàla na ŋwùnù, wo bàlà na soò jàva dí tìti gbàáà ŋwùnù Ŋgàla wɔ́ siya è na ŋwùnù. 15À nà sa Ŋgàla màmà wɔ saba lɛ kàí gbàáà ŋwùnù, àì wɔ màma saì gbɛ̀ nùu wòì nù e ŋwùnù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\