2 Jɔ̀ɔ́n 1

1È wolo tàvi nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀. È dè bɛ̀nù mi kului nyinɔ́ɔ̀ bò nɛ̀ wɔ wóó jòò, ŋwɔnɔ̀ èì nɔɔ̀ mì kɔlɛn dè má jàvàì nà, kɛ́ wòló pɛ́ wó sìì ŋgàmáà wò jàvà nà. 2Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, ŋgàmáà dè nà jaindè, ŋwɔnɔ̀ è dè ve nà jɔ̀ɔ̀ wɔ́wɔ̀wɔ́. 3Tedé Ŋgàla nɛ̀ wɔ Jííjíɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì sɔn wo nɛ̀ nàì wo sɛlɛ kàí soolóè wo bàlà nà jààsɛŋ, wo nì nà kulu lɔ̀mù faàòn. Lɛ wòló dè nà bèe ŋgàma nɛ̀ jàvà saala nù faàòn. 4Mi kulu de tili tilìì dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà má sàì na wóó téŋ vè, wo dè ŋgàmáà bu ŋwànì èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla nɛ̀ à dè e nɛ̀. 5Dɔɔ ŋwùnù mi kului Nyinɔ́ɔ̀ mùi fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè nà jàvà yiì. Wɔ̀lɔ́ èì kaɤa dèèlè dè má dè e sàadanù na bò. Kaɤa ku nyɔɔ sepáà wó funadí è nà jɔ̀ɔ̀ èè dè nì. 6Ŋwɔnɔ̀ a wɔ̀lɔ́ dè wó tan è jàvà. Dɔ̀ɔ̀ èè dè, à ŋwànì wɔ kaɤáì bu. Kaɤáì dè ná nyìnìdí èì e tɔide dùmàíì è nɛ̀ nà nɛ̀ na tàodéè jàvà eu jìjà. 7Wòlu gbǐlai nyɔɔ́ò tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wò dè gbàvàì ya tàode, wòlu wòló wŏ è ŋwuni wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ Kolàì jidí tàode wɔ̀lɔ́ nù wòlu fuyó jɛ nù. Wòlu doo towóì wò dè wòlu gbǐlai nyɔɔ́ò, wó dè mùndí Kolàì wɔ kɔ̀ɔ̀n towòì. 8Nà kìi na bulu eu e kàn wòlu doo towóè dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wɔ̀lɔ́ ná jòwòì e ŋwùnù nǎ e nù wɔ̀yà. Kɛ́ è ŋwùwà ve na sà wɔ̀lɔ́ gbǐn é ŋwùwá ná sà è. 9Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ wolo ve Kolàì wɔ sɛlɛ siyáà bu wɔ jíyà bulu kpá wɔ gbì sɛlɛ wùlɛ̀ siyàì, kɛní Ŋgàla wɔ̀ì wɔ̀ jaindè dè. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka sɛlɛ̀ siya e kàn Kolàì wɔ dè e sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀, nɛ̀ Tedé Ŋgàla nɛ̀ wɔ Jííjíɔ̀ jòò wò dè nù kɔlɛ̀n. 10Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jì ve na bò wɔ̀ì nà sɛlɛ̀ siya e kàn Kolàì, nàa dùmà wɔ̀ jàdè faàìn na boíì nù kpedeó na nì bɛ́ɛ́lɛ́ e nyɔɔ́ɔ̀ wòì. 11Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ni ve wɔ̀ wòì wɔni dídɛ̀ɛ̀ dè wɔ jòwo siíìn èì. 12Sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè mì nùù na se ŋwùnù, kɛ́ èì ŋwùwá má kwali e gbǐn jàkùn eu. Mà jàvá mì ŋgelè bɔ̀ɔ̀ má jì ma nì nà wòì, à na wo jòò a dɛ̀kpɛ bulu kàí fɔ́ɔ́n. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve nà gbǐn nà kulu dè tili bulu dí tìti. 13Mù binɔ́ɔ̀ Ŋgàla wɔ́ kàlàdí wɔ̀ faàn wɔ wóó te mù wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\