2 Pitɛ̀ 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Saimɔ̀ Pitɛ̀ jɔ̀ɔ̀, wɔ́ dè Jisɛ̀ Kolàì wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ nɛ̀ wɔ dè namu nyɔ̀ɔ̀. È dè bɛ̀nù wòlúò bò wó funàì Jisɛ̀ Kolàì. Nà Ŋgàláà wɔ́ dè nà Sɛlɛ nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀, Jisɛ̀ Kolàì, wɔ telembo dèéè ŋwùnù wɔ̀ dí wòlu wòló Jisɛ̀ wɔu faan funà sɛ̀lɛ́ɛ̀ ni ya wɔ̀lɔ́ é dè kàí mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ nàníì é dè. 2Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè nɛ̀ wɔ kulu lɔ̀múì e dè nù gbàà na tidì, na keleɤeléè saala nù é kàìn Ŋgàla e kanàì dè Jisɛ̀ wɔ́ dè nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ faàòn. 3Ŋgàla wɔ de kewu kàí gbàáà è nà lɛ́ì gbǐn ni ya á jàvà è nà tàodéè nɛ̀ Ŋgàla kùla kùla ŋwùnù. Nà keleɤeléè saala nù à wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ sì ya wɔ́ kàlàdí nà faàn wɔ̀lɔ́ nàni dídɛ̀ɛ̀ dè wɔ bɛlɛ gbàáà nɛ̀ wɔ sɛlɛ kàí èì. 4Lɛ wòló saala nù à sàdí lɛ kàí gbààvìíì gbǐn wɔ́ nidí e nu kulu tùíì nà ku. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve saba lɛ wòló saala nù na gbɛ̀ sǔdè tavàì wòlu lɔ̀ɔn fɔŋwu nyùma lɛ soo bi siíòn wòì wó dè tàode wɔ̀lɔ́ nù, nani dídɛ̀ɛ̀ dè wɔ Ŋgàla dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ èì. 5Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù nà kewu dè nà kwali na Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu sɛlɛ, nà kwali keleɤele na sɛlɛ kàí nɛ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu. 6Nà kwali na keleɤeléè eu bului nu kamu sɛ̀lɛ̀. Nà kwali kulu kálí na bului nu kamu sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu, nà kwali Ŋgàla sɛ̀lɛ̀ nɛ̀, na kulu kálí sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu. 7Nà kwali jàvà sɛ̀lɛ̀ na Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ eu, ŋwɔnɔ̀ na yii jàvà sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù nà jàvà wòlù gbǐn. 8Lɛ wòló wo wúlú ŋwùnàì ŋwúwaíì dè má nà jɔ̀ɔ̀, wo tùmù dí tìti, wò nɛ̀ ve è nǎ kwai tɛ̀gbɛ̀lɛ toi wolo, na keleɤeléè nu é kàìn nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì. 9Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn lɛ wɔ̀lɔ́ wòì ve wɔ kulúì nù dè, kɛní wɔ sɛlɛ̀ nde sàáà èì nù bàìŋ dè, wɔ̀ì de saì gbɛ̀, nɛ̀ mùndí wɔ̀ wúlú nù wɔ̀yà ya e kàn wɔ sɛlɛ siìn laáì wó sadí wɔ̀ è nù. 10Dɔɔ ŋwùnù mu mì biò nà, jívìì Ŋgàla wɔ́ jívìì nà wɔ̀ gbàìòn, nà fɔdɔ vɛ nà ŋwùnù bulu kpáán nà tùwà è na sànyà gbǐn nu sɛlɛ kpɛn nɛ̀ sɛlɛ̀ ei nde sa. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà nɛ̀ má dɔ̀ɔ̀ nǎ dè bùlù gbǐn tàodè. 11Yèlé nɔɔ̀ wɔ̀ ni ve nà gbulu nà bɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ Sɛlɛ nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀, Jisɛ̀ Kolàì wɔ wɔ́1ɔ́wɔ́lɔ́ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. 12Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù, mà dè ve sɛlɛ wòló díwòò na wúlú nù jànù jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ ná sì naà è, nɛ̀ mùndí nà dí ŋwúnù nyàŋgè ya kpáán ŋwàmáà nù, ná dùmàdí è jàdè faàìn. 13Mi kulúì nù, è dè ŋgàma wɔ̀lɔ́ mà dè nɔɔ̀ sɛlɛ wòló díwòò na wúlú nù jà, èé má dè nɛnɛ̀ tàodè. 14Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà sì è e dí èì nù bàìŋ dè ye na de mi jívàì màluŋ nyɔɔ́ɔ̀, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ sedí è mì. 15Mà fɔdɔ ve ma tɔla gbulu na ŋwùnù, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve sɛlɛ wòló wo díwòò sìɤàì na wúlú nù wɔ́, mà kàmá falan. 16À seó nà sɛlɛ̀ e kàn jìíì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì jidí è tàodéè nù wɔ de kewu gbàáà nù. Èó sɛlɛ̀ làà dè á jì è nyàŋgè nà kulúì nù. Kɛ́ nà bulu bulúì à sàdí wɔ wòlù gbàa dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ dí. 17À dedí va èé Tedé Ŋgàla wɔ́ nidí wɔ̀ bɛlɛ bi wɔ tùwà wɔ̀ gbàà, èé wòíì é wolodí Bɛlɛ Bi Ŋgàláà wɔ dí de mɔ̀lì mɔ̀lì gbàáà nù è nɛ̀, "Àa mi bulu bulu mi kului Jííjíɔ̀ dè, mi kulu lɔ̀mù lɔ̀mùì dè dí tìti wɔ sɛlɛ ŋwùnù." 18Nà bulúì à nyìnìdí wòi wɔ̀lɔ́ èì e dè jìjàìndéè wolo èé à wɔ jòò á dedí Ŋgàla wɔ kèì gbàáà wúlú tidì. 19Dɔɔ ŋwùnù mɛndɛ gbǐn èì dè ye, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò tɛmudí è è dè ŋgàma. Nà tuwà nɔidè sɛlɛ wɔ̀lɔ́ eu, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, e sɛlɛ wolo mùnɛ̀ lámbó wó dùmàì kpindi nù. E sìɤàìnù sàn tidi soikwáà tolu sànyà fowóè kìyá jì, e tɔnì na kulúì nù. 20Sɛlɛ wòló gbǐn nù na kulu sìɤàìnù, wɔ̀lɔ́ kèli wòíì é dè Ŋgàla jàkúìn nù wòlu fuyó wɔ̀ì e nu saàì gbɛ̀ wɔ bulùì faàn. 21Ŋwɔnɔ̀ kèlì nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ tedíì èì dí wòlù fuyó jɔ̀ɔ̀ wolo, kɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà faàìn nù wɔ̀ nɛdí è wòlíì dè wɔ woíi kèlì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\