2 Pitɛ̀ 2

1Jɛ́ nɔɔ̀ duuli kèlì nyɔɔ́ò dedí nɔɔ̀ wòlúò tidì wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, nyɔìŋ nɔɔ̀ duuli sɛlɛ siya nyɔɔ́ò dè ve na tidì. Wò nyìnì ve sɛlɛ nu nyùma nɛ̀ duuli sɛlɛ siya, nɛ̀ mùndí wò sa ve Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jàdè faàìn wɔ́ sadí wò sɛlɛ̀ nù. Wo kùlà kùláì fúmà ve wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù nyùmà sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè. 2Nyɔìŋ nɔɔ̀ wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò ŋwànì ve wo kùla siíìn bu, wo dè siyɛ siìn e kàn ŋgàmà sɛlɛ siyáà. 3Wo lɛ soo bi siíìn nù wò nɛ̀nàì ve nà nù kului nù wo sɛlɛ laáì nù wó ka è wo kulúì nù nyàŋgàì wo dè e na se. Wo sɛlɛ̀ nù seli nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì fɔɔlɔ dè, wo nu nyùmà nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè sǐn sɛ̀lɛ̀ wɔ́. 4Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ì dí wɔ tedíò wou faàn jíyà wó nɛdí sɛlɛ siìn, kɛ́ wɔ̀ tiyadí wò mànɔwɔ sàáì, wɔ mɛni wòì jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì, wo dè wo de kan kpindíì nù, feé wó dè wo dè sɛlɛ̀ nù seli sànyáà tuwà. 5Ŋgàla wɔ̀ì dí tàode laáà nyùmàì wolo, wɔ̀ nyìnidí ní sisi gbàáà tàodéè nu màlùŋ nde siin nyɔɔ́ò bò e kɔ̀ìn wo eode. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ kɔlɛn wúlúŋ kpéŋ nɔɔ̀ wɔ́ wolodí è nù wɔ̀ wɔ̀ dedí Nowà wɔ́ kèlìdí Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ̀, e gbì wòlìì dɔ́wɔ́ wùlɛ̀ wòì. 6Ŋgàla selidí Sɔdɔ̀ŋ nɛ̀ Kɔ̀mɔla jɛ̌ì nu nyɔɔ́ò wo sɛlɛ́ɛ̀ nù e sìɤàì wòì, wɔ̀ tiyadí kan e nyùmà jɛ doo gbǐn. Sɛlɛ́ɛ̀ é dè wòlíì nɛ̀ jìnù wòì Ŋgàla sɛ̀lɛ̀ kpada e dí sɔ́wàì sɔ́wai dè nì. 7Wɔ̀ sadí telembo nyɔɔ́ɔ̀ Laà sɛlɛ̀ nù. Màluŋ nde siin nyɔɔ́ò wo kula kùláì nɛdí è Laà wɔ kulúì bùlù jèè. 8Laà wɔ́ dedí telembo nyɔɔ nɛ̀ wo jòò wò dedí dí kɔlɛ̀n konù, sànyà gbǐn wɔ kulúì dè ei jàì, wɔ̀ bidí má wo màlùŋ de siin kùláì dí sa nɛ̀ mùndí wɔ nyìnì èì. 9Dɔɔ ŋwùnù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sì è jɛ́ wɔ́ ka Ŋgàla nyɔɔ́ò wòì mà nu gbaya sɛ̀lɛ̀ jì má wo bò, nɛ̀ jɛ́ wɔ́ kà màlùŋ nde siin nyɔɔ́ò kpo nù kwa sɛlɛ̀ nù seli sànyáà ŋwùnù. 10E wúlúì bulu bulúì dè wòló wó ka wo lɛ soo bi siíìn tuma wo sa Ŋgàla wɔ de kewúì jàdè wúlú. Duuli sɛlɛ siya nyɔɔ́ò wo kulu kálì kálìì dè ŋwɔnɔ̀ wo ka Ŋgàla wɔ dè kewúì jàdè faàìn sa. 11Ŋgàla wɔ tedíò bɛ́ɛ́lɛ́, wòló de kewu é dè wò jɔ̀ɔ̀ e tì duuli sɛlɛ siya nyɔɔ́ò wou wo ka wòlu wòló wou seli Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sǐn ku. 12Kɛ́ wòlu wòló wò ka kùlà mùnɛ̀ sǔdè nɛ̀mɛ̀ì, wó kɔ̀màdí wò, wò kamu wò, wo java wo. Sɛlɛ wòló gbǐn wòo ka èì ndè sa, wò ka è nù kava wòì siìn eu jìjà. Wò nyùmà ve wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù mùnɛ̀ sǔdè nɛ̀mɛ̀ì. 13Ŋgàla nìnai ve wo màyɛ mànɔwɔ, mùnɛ̀ jɛ́ wó ka wòlíì mànɔwɔ. Wo kului nu sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè wò jíví wòlíì kwàndà kulu de tili ŋwùnù, dòò dè kùla towò towò kùlà wɔ̀ dè e dí sa. È dè nai tɛ̀ɛ̀mì, nai bɛlɛ wolo nà wo jòò nà dè má jìlɛ jìnù dí kɔlɛ̀n. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò dè na gbǐlàìnù wò ka nɔɔ̀ va jì kului nu nɛ ŋwùnù. 14Wòì jàvá wó kìi wòlù gbǐn ku kɛní bàdè sɛ̀lɛ tu nyinɔ̀ò. Wo sɛlɛ siin nɛ̀ kulúì e lɔ̀mù gbǐn tàodè. Wòló wo kulúì èì nù ŋwɔmu wò ka wò kedè nù mɛni. Lɛ soo bi siìn sɛ̀lɛ̀ è dí wòì sì ya. Wò dè naà Ŋgàla wɔ sɔnì wòíì jàdè. 15Wò ŋgàma gbulúì nù wolo ya wo màlùŋ. Wò Biyɔ̀ wɔ jííjíɔ̀ Belàŋ wɔ kùlà kùláà júwà ya wɔ́ jàvàdí lɛ kwaíì wɔ́ bidí e sa wɔ kùla siin ŋwùnù. 16Wò kpiin dí wɔ̀ wɔ kùla siíìn ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ sowó wolàì sowóɔ̀ siyɛdí mùnɛ̀ wòlu fuyó wɔ nɛ̀ è Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ wolo wɔ kùla siíìn bu. 17Wòlu wòló towóè wo sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ ní suyɛi. Wo sɛlɛ̀ wolo mùndí mùnɛ̀ jìjàìnde tunyɛ́ì fìvíì ka e bɛ̀nìnù dè. Ŋgàla wɔ̀ dí kpindi pɔ̌pɔ̌ gbàà nyàŋgè ya wo ŋwùnù. 18Wò ka nùù de dɛ̀mu siyɛ̀nù dè wɔ̀lɔ́ wòlíì júwàì wo sɛlɛ̀ gbàà. Kɛ́ sɛlɛ kwa èe ka wo wòíì nù dè. Ŋwɔnɔ̀ wo màluŋ nde siin nyinɔ soóè wò ka jòwàì wò mɛni wòló kedè nù wó tavàì sǔdè wòlúò wòì wó dè wo tàodéè nɛ̀nù sɛlɛ siìn nù. 19Wò ka wòlúò nù kulu tu wò tan wò nàì kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù dè ye, ŋwɔnɔ̀ wo bulúì wo dè kɔnyàì wo kùla siíìn jɔ̀ɔ̀. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòlù gbǐn wɔ̀ dè kɔnyà sɛ̀lɛ̀ nù, lɛ́ɛ̀ jɔ̀ɔ̀ e faàn é tìì wɔu. 20Wòlúò wó sìì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì, wo tavà sǔdè tàode wɔ̀lɔ́ nu nyɔɔ́ò màlùŋ de siíìn èì, wò kpela má wòlu doo towóè dè jèè sɛlɛ siíìn wó ka è nù bɛ̀ è ka siìn dè e tì e tɔide dùmàíì eu. 21Wòo jio má telembo gbulúì sì èe deo sɛlɛ kàí, e tì e sì eu, wo dè Ŋgàla wɔ wòi kàí bude kuni wó nidí è wò ku. 22Sɛlɛ́ɛ̀ é nɛdí wò èè siya wɔ̀lɔ́ kpáà tɛmu èè nɛ̀, "Bɛ̀lɛ̀ ka jèè bɛ̀ lɛ́ɛ̀ ji ŋwùnù wɔ́ kɔ̀jɛ̀ è," nɛ̀ mùndí "Kɛ̌ɔ̀n wó pǔndà wɔ̀, wɔ̀ ka mùndí jèè bɛ̀ wɔ delì dè fɔdɔ́ɛ̀ nù."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\