2 Pitɛ̀ 3

1Mì bàde kàíò, àa mi jàkúìn sɔníɔ̀ dè má dè e sàadanù na bò. Mà jàkùìn sɔn wòló sàada ya na bò, mà júwà na kulu dè nà dè kulu de kùlà gbulu de folì foli nù. 2Mà jàvà na kulu sìɤàì sɛlɛ wòló nù Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wo tɛmudí è wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ va nù, e kanàì dè wòíì nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wɔ́ dè nà Sɛlɛ nu Sa Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sedí è nà de namu nyɔɔ́ò faàìn nù. 3E ku nyɔɔ sepáà dè, sànyai jèèkalióò nù wòlíì téŋ wò jì ve wòló wo tàode nɛ̀ɛ́ɛ̀ é dè ve nɔɔ̀ wò nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wo wòlu fuyó dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàvà è. Wò sa ve nà nù nyàmà wo dè bídè, 4wò nɛ̀, "Àá wɔ̀ nɛdí wɔ̀ dè jèe ji jìnù? Fe wɔ̀ dè yɛ? Nà teò wò dí falan ya, ŋwɔnɔ̀ lɛ́ì gbǐn dè nɔɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ é dedí tàodéè tɔide dùmàíì." 5Ŋwɔnɔ̀ wò funà ve è kulùì nù wo jíyà sɛlɛ ŋgàma wɔ̀lɔ́ eu sǐn, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla tɛmudí nɔɔ̀ è jìjàìndéè nɛ̀ tàvíì sɔn e nyàŋgè. Tàvíì wolodí níì nù ŋwɔnɔ̀ níì saala nù Ŋgàla nyàŋgèdí tàvíì. 6Ŋwɔnɔ̀ ní nɔɔ̀ è nyùmàdí tàode laáà. 7Kɛ́ jìjàìndéè nɛ̀ tàvíì sɔn wó dè naà e dí fáálíìn, Ŋgàla wɔ wòíì dè wo de kanù wɔ̀lɔ́ wò jì wò kan nyùmàì. Wo funàì nyàŋgè nyàŋgèì dè sànyáà ŋwùnù Ŋgàla wɔ́ seli ve màlùŋ de siin nyɔɔ́ò wo sɛlɛ́ɛ̀ nù wɔ nyùmà wò nù. 8Mì bàde kàíò, sɛlɛ kɔlɛ̀n wɔ̀lɔ́ e díwòò e tì nà wúlú nù. Kùlù kɔlɛ̀n nɛ̀ tèì kɔ̀lɛ̀ wúlú kowaa wòì wùlɛ̀ bi Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sǐn dè, wo sɔn wò dè nɔɔ̀ sɛlɛ kɔlɛ̀n. 9Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì de lɛ̀ɛ̀n sɛlɛ́ì nɛ ŋwùnù wɔ́ nidí e nù kulu tùíì, mùnɛ̀ jɛ́ é dè wòlíì téŋ wo kulúì nù. Kɛ́ wɔ kulu kálí kálìì dè nà jɔ̀ɔ̀, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ì jàvá wɔ́ nyùmà nà nù. Kɛ́ wɔ̀ jàvá ná nì na sɛlɛ siíìn budè ku. 10Kɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ sànyáà jì ve mùnɛ̀ jɛ́ jílè nyɔ̀ɔ̀ ka jì. Sànya dɔ̀ɔ̀ nù jìjàìndéè ti ve dè, e de ti túìn e dè wòlu nɔi tɛ̀n. Lɛ́ì gbǐn é dè jìjàìndéè, è kin ve e nyùmù nù. Ŋwɔnɔ̀ tàodéè è gbì e nu lɛ́ì gbǐn èì, è nyɛ̀ɛ̀lɛi ve dè. 11Èé lɛ́ì gbǐn kpóŋ é dè nu nyùmu jìnù yèlé, wòlíì fɔn towò è ŋwùwà na dè yɛ? È ŋwùwà na nɛ̀ na tàodéè mùnɛ̀ Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlìì, 12nà dè má Ŋgàla wɔ sànyáà jàde tuwànù. Ŋwɔnɔ̀ nà kewu dè nà nɛ̀ì è jì bùwàì. Sànyáà nù jìjàìndéè dè kin jìnù è nyùmù nù, káàn ŋwɔnɔ̀ e kàlàn ve lɛ́ì gbǐn é dè jìjàìndéè. 13Kɛ́ à dè konù a dè nu kulu tùíì tuwà Ŋgàla wɔ́ nidí è e kàn jìjàìnde dèèléè nɛ̀ tàode dèèléè, feé telembo sɛ̀lɛ̀ dè ve wɔ́. 14Ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ mì bàde kàíò, nà dè má sànya dɔɔ jàde tuwànù, nà nyàŋgè na kulúì nù feleŋge èe dè nàì Ŋgàla sǐn ku ŋwɔnɔ̀ kulu lɔ̀mù dè na wo jòò tidì. 15Nà júwà nà Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kulu kálí sɛ̀lɛ́ɛ̀ è dè gbulu wɔ́ nì è nà ku wɔ̀lɔ́ nà wolo sɛlɛ̀ nù, mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ nà bi kàíɔ̀ Pɔɔ̀ wɔ́ dedí keleɤeléè jòwàìnù Ŋgàla nidí è wɔ̀ ku wɔ́ dedí jàkúìn sàadanù na bò. 16Pɔɔ̀ wɔ̀ dí jàkùn sàada na bò e kàn sɛlɛ wòló. Sɛlɛ̀ kewu kewui téŋ dè wɔ jàkúìn nù wòlu wòló wòo sà sɛlɛ̀ èì ndè nɛ̀ wo kulu èì dí kɔlɛ̀n dè wó ka è nù saàì duuli gbulu nù, mùnɛ̀ jɛ́ wó ka Ŋgàla jàkúìn e dí téŋ nɛ̀nàì. Nyɔìŋ wò ka wo bulu wo nu nyùmà sɛ̀lɛ́ɛ̀ nyìnì. 17Kɛ́, mì bàde kàíò nà, nà sì naà wɔ̀lɔ́. Nà kìi na bulu eu vɛ mu, wɔ̀lɔ́ kùla siin nyɔɔ́ò wo nɛ̀lɛ siìn ě jì è nɛ̀ na wolo na ŋwúnai kàí na bùlù. 18Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, nà sɛlɛ nu sa nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì, wɔ sɛlɛ kàí soolóè nɛ̀ keleɤeléè dè nù gbàà na jaindè faàòn. Bɛlɛ dè wɔ̀ì fáálíìn nɛ̀ wɔ́wɔ̀wɔ́ faàòn. È dè nyɔìŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\