2 Tɛsɛ̀lònàikà 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Pɔɔ̀, Salà nɛ̀ Temetè wò jɔ̀ɔ̀. È dè bɛ̀nù Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò bò wó dè Tɛsɛ̀lònàika jɛ̌ɛ̀ nù wó dè Tedé Ŋgàla bèè e kanàì dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì. 2Tedé Ŋgàla nɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì sɔn wo nɛ̀ nàì wo sɛlɛ kàí soolóè, wo nì nà kulu lɔ̀mù faàòn. 3Nà biò nà, è dè nàu tǔn à dè Ŋgàla màma sa dúwáì gbǐn nù na ŋwùnù. Ŋgàla màma sa dɔɔ towóè á dè e nɛ̀nù è dè kàí èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, nà dè ku bɛ̀àì nù kéléŋ Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù nɛ̀ mùndí jàváà é dè nà jɔ̀ɔ̀ wòlíì ŋwùnù e dè nɔɔ̀ nù gbàa dè. 4Sɛlɛ dɔɔ bulu wɔ ŋwùnù à ka nai jòŋga selìnù dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò sǐn ku. À ka jòŋgà seli e kàn jɛ́ ná kálìì kulu na funàì Jisɛ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wó dè na siin kamàìnù, na dè mùndí sɛlɛ tààin sa. 5Sɛlɛ wòló gbǐn dè nɔɔ̀ e siyànù Ŋgàla dè wòlíì gbǐn wo sɛlɛ́ɛ̀ nu telembo selai jìnù. Dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè na bèè ná dè mànɔwɔ sanù e ŋwùnù. 6Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla dè nɔɔ̀ wɔ telembo gbulúì kɔ̀in jìnù wɔ̀ funà wòló pɛ́ wou sɛlɛ tààn wó dè na siìn kamàìnù. 7Nà dè naà mànɔwɔ sanù, ŋwɔnɔ̀ nyɔìŋ nɔɔ̀ è dè nà bulúì bɛ́ɛ́lɛ́. Kɛ́ Ŋgàla dè nà kulu lɔ̀mù ni jìnù, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wolo má Ŋgàlaò jɛ nɛ̀ wɔ tedí faain nu kewu kewúì jòò. Wɔ̀ jì ve kan mɛ̀ŋwúì nù 8wɔ̀ sa wòló ku sɛlɛ wó nɛ̀ wŏ Ŋgàla wɔ sɛlɛ̀ jàdè faàìn dùmà, nɛ̀ mùndí wŏ Tedí Kàí funàì é kàìn nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀. 9Ŋgàla nyùmà ve wo lɔ̀ɔn fɔŋwúì nù, ŋwɔnɔ̀ wŏ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì sà ye. 10Sànya dɔ̀ɔ̀ nù wɔ̀ dè ji jìnù wòlíì sa wɔ̀ì kaaje, nɛ̀ mùndí wòló wó funàì wɔ̀ wɔ̀ dùmà wɔ bɛlɛ. Ŋwɔnɔ̀ na bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ nà dè ve wòló sún wó dè ve wɔi kaaje sa èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de nà funàì tedíì á seó è nà e kàn wɔ̀. 11Dúwàì gbǐn nù à ka Ŋgàla sɔ̀ na ŋwùnù. Nà Ŋgàla sɔ̀ɛ́ɛ̀ wúlúì dè, à dè nà Ŋgàláà bídènù wɔ̀ nɛ̀ è nà ŋwùwà dè tàodéè nɛ̀ ŋwùnù wɔ́ kàlàdí nà faàn. Ŋgàla wɔ dè kewúì nù wɔ nì nà gbulu na nɛ̀ sɛlɛ kàí wòló gbǐn é dè na kulúì nù, sɛlɛ́ì gbǐn ná dè e nɛ̀nù Jisɛ̀ wɔ̀ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù wɔ kwala e wúlú faàòn. 12Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà nɛ̀ ve è Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ fǔìn dè nu gbàa dè, wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ tùwà ve na fǔìn nù gbàà. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ dè nɛ jìnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Tedé Ŋgàla nɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ sɔn wò ka wo sɛlɛ kàí soolóè nàì nɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\