2 Tɛsɛ̀lònàikà 2

1Nà biò nà, à jàvá naà á se nà sɛlɛ̀ e kàn nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ jèe jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ e kanàì dè jɛ́ nà gbǐn á dè ei gbanai jìnù wɔ̀ì. 2Nai fɛlɛ̀ fɛlɛ̀ì dè nàa nɛ̀ è wòlù wòo sìnyà na kulúì dè sá kpedeó wòo tùwà èì fuyuwù fuyuwù wò tan má Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ji sànyáà èó ja. Kilaa ŋwùnù wòlíì téŋ kulu de kùláà dè, nà à tɛmuó sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nà Ŋgàla kòwàíì nu kpedeó à kwalió è jàkùn eu a tiya è. 3Nàa ŋwuni è wòlù èe sa nà ŋgàma gbulúì nù. Sànya dɔ̀ɔ̀ ě jì soolo, kɛní wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wó tan ve wòì Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàvà. Nɛ̀ mùndí kɛní màlùŋ de siin nyɔɔ́ɔ̀ tolu ve, wɔ́ dè wòlù wɔ bɛ̀ mànɔwɔ sàáì. 4Màlùŋ de siin nyɔɔ́ɔ̀ jɛ ve wòló gbǐn wòlíì téŋ nɛ̀ wò dè ŋgàlai, dòò wò wò dè lɛ wòló wòlù ka wò sɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ gbaya ve wɔ bulùì wo gbǐn wou jìjà. Wɔ̀ bɛ̀ ve bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ ko Ŋgàla wɔ bóè nù, wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla. 5Nà wúlú nù wɔ̀yà ya? Mà seó nà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn à na wò jòò á deó dí kɔlɛ̀n. 6Ŋwɔnɔ̀ na bulúì nà sì wɔ̀lɔ́ é dè wɔ de kanù. Ŋwɔnɔ̀ dúwáì bulu bulúì kàmá tili, màlùŋ de siin nyɔɔ́ɔ̀ tolu ve tàodéè nù. 7Wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wò dè màlùŋ de siin kùla kùlànù, ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ́ɛ̀ Ŋgàla wɔ́ siya è nà èè gbɛ̀ e nɛ̀ì, a sà èì ndè. Kɛ́ wɔ̌ nɛnɛ̀ jì kɛní Ŋgàla sa ve wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ dí wɔ́ dè wɔ de kanù. 8Dɔ̀ɔ̀ kàmá nɛ̀ màlùŋ ndè siin nyɔɔ́ɔ̀ tolu ve tàodéè nù, kɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ kàmá jèè jì wɔ̀ javai ve màlùŋ de siin nyɔɔ́ɔ̀ wɔ nùu fivíì nɛ̀ mùndí wɔ tolu sɛlɛ́ɛ̀ nɛ̀ wɔ jì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nyùmà ve wɔ̀. 9Setɔ̀ŋ dè wɔ de kewúì màlùŋ dè siin nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ tu jìnù, dɔ̀ɔ̀ jì tàodéè nù. Wɔ̀ dè ve duuli kului sǔlà sɛ̀lɛ̀ì towò towóì e kanàì dè sǔkɛ́ sɛ̀lɛ̀ì nɛ̀. 10Wɔ̀ dè màlùŋ de siin gbului towò towóì kɔ̀in jìnù wɔ̀ gbǐlàì wòló wó dè màluŋ jìnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wòì ŋgàmáà jàvà, wó jì è jàdè faàìn dùmà wɔ̀lɔ́ è sa wò sɛlɛ̀ nù. 11Dɔɔ ŋwùnù Ŋgàla tiyaó wo bò sɛlɛ de kpɛn kpɛn dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve wo funàì duulì sɛ̀lɛ̀. 12Dɔ̀ɔ̀ wɔi jèdè dè wòló gbǐn wòo ka ŋgàmáà funàì, sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ é dè wo kului sɛ̀lɛ̀, Ŋgàla sa wò wúlú faàn. 13Nà biò nà, à yá Ŋgàla màmà sa sànyà gbǐn nù na ŋwùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jàvà nà dí tìti. Nà dedí wòlu ku nyɔɔ sepáò tidì Ŋgàla kàlàdí wò faàn wɔ̀ sa wò sɛlɛ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla nɛdí dɔ̀ɔ̀ wɔi Nyináà wɔ de kewúì saaláà nù èé wɔ́ nɛdí è na dè Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlù na ŋgàmáà e funai eu jìjà. 14Wɔ̀lɔ́ èì Ŋgàla jívidí nà. Wɔ̀ jívidí na Tedí Kàí saaláà nù á seó è nà dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve, nani dídɛ̀ɛ̀ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ bɛlɛ́ɛ̀ èì. 15Dɔɔ ŋwùnù nà biò nà, nà ŋwúnù bulu kpáán nà kan ŋgàma dè á siyaó è nà nùu wòì nù kpedeó á kwalió è jàkùn eu a tiya è na bò. 16Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì nɛ̀ Tedí Ŋgàla sɔn wó jàvàì nà nɛ̀ mùndí wó ka nà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ kulu lɔ̀múì nɛ̀ kului kàlà nì, wo sɛlɛ kàí soolóè saala nù, 17wo kálà na kulu, wo kava nù sɛlɛ kàí tɛmu nɛ̀ e nɛ ŋwùnù faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\