2 Tɛsɛ̀lònàikà 3

1Nà biò nà, nà wòi wúlú kwalaíì dè nà sɔ̀ Ŋgàla nà pɛ́ nà ŋwùnù, wɔ̀lɔ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tedíì gbàvàì dè de fúmù fúmù nù nɛ̀ mùndí wòlíì dùmà è jàdè faàn bɛlɛ bi nù mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ ná dùmàó è jàdè faàìn. 2Nà sɔ̀ mùndí Ŋgàla nà ŋwùnù wɔ̀lɔ́ kùla siin nyɔɔ́ò wo faàn èe gbɛ̀ nàì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de èì wòlíì gbǐn dè wó funàì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. 3Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ɔ gbǐlàì wòlù. Wɔ̀ kava ve nà nù, wɔ kɔ̀nàì nau màlùŋ ndè siin nyɔɔ́ɔ̀ wɔ faàn ě nàì gbɛ̀. 4Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ è nɛ̀ ya a funàì nà dí tìti, ŋwɔnɔ̀ à funàì à nɛ̀ nà dè nɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù á seó è nà, nɛ̀ mùndí nà dè ve nɔɔ̀ e nɛ̀ wɔ́wɔ̀wɔ́. 5Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ nɛ̀ è na keleɤeléè dè nù gbàà e kan Ŋgàla wɔ jàváà e gbì kulu kálíì èì Kolàì ka è ni faàòn. 6Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má, nà biò nà, à sɛlɛ́ɛ̀ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ nɛ̀ à se è nà. Nà bíì wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ́ nɛ̀ ve wɔ̌ jòwò, nà wɔ jòò nàa dèàì bu èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dɔɔ nù saáì dè sɛlɛ́ì á siyaó è wɔ̀ wɔ̀ì e bu ŋwànìnù dè. 7Na bulúì nà sì è kàí fɔ́ɔ́n nà nɛ̀ nà dè wòlù na jòwò dí tìti mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ á nɛó. À na wo jòò á deó dí kɔlɛ̀n àó fɔlɔ sɛ̀lɛ̀ì dè nɛ̀. 8Àó wòlù gbǐn wɔ jɔ̀ɔ jìlɛ̀ jì mú nɛ̀ àó e màyɛ ni. Kɛ́ nà ŋgelè à jòwòó dí tìti a sà kanu. À jòwòó tɔɔlù gbì kwàndàì wɔ̀lɔ́ nà sɛlɛ̀ ě jì na sún gbǐn kpáŋàì. 9Á deó wɔ̀lɔ́ nɛ̀nù wòì tan nà jìlɛ nì sɛlɛ èó nai sɛ̀lɛ̀ dè. Kɛ́ à deó nɔɔ̀ dɔɔ nɛ̀nù nà sà nà kùlà kùláà nà pɛ́ nà ŋwànì è bù. 10Á deó na bò à bió e na se à nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ̀ɔ ka jòwò jàvà wɔ̀ɔ jì jìlɛ̀." 11À dè wòi wɔ̀lɔ́ tɛmùnù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, à èì nyìnì ya wòlíì téŋ dè na tidì wòì jòwò sɛ̀lɛ̀ jàvà, kɛní wo dè wò bàdè woni sɛlɛ́ì nu ŋwɔ tu. 12Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù, à dè wòlu doo towóì woi fɛlɛ̀nù, a dè mùndí wo kpiìn wò kúlò nù, wò dè wúdú sɛn wɔ̀lɔ́ gbǐn ŋwùnù wó jàvà è wo tàodéè nù. 13Nà biò nà, à nani kpiìn wòíì dè, nàa sòlì sɛlɛ kàí nɛ ŋwùnù. 14Wòlu sún gbɛ̀ va dèì wɔ̀ nɛ̀ tedíì é kàìn Jisɛ̀ á kwali è jàkun wɔ̀lɔ́ nù a tiya è na bò, wɔ̌ e wòíì júwà. È dè má nyɔìŋ na sǐn bèè sìɤàì wɔ̀ì, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má nà wɔ jòò nàa dèàì bu, dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve tɛ̀ɛ̀mì kamu wɔ̀. 15Ŋwɔnɔ̀ nàa kùlàì wɔ̀ mùnɛ̀ wɔ́ dè na kɔ̀ɔ̀n towò. Nà ŋgelè nà kpiìn wɔ̀ mùnɛ̀ jɛ́ ná ka nà bíò kpiìn. 16Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka nà gbǐn kulu lɔ̀mù ni, wɔ nì nà kulu lɔ̀mù wɔ́ faàòn. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè na gbǐn nai fandɛ̀ faàòn. 17Àa mi bulúì mi faan bèéè dè. Mìí má dè Pɔɔ̀ mà te na gbǐn wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Yèlé mà ka mi nyɛlɛ́ɛ̀ sàada mà dè má jàkùn gbǐn sàadanù. 18Nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ nɛ̀ wɔ sɛlɛ kàí soolóè nà gbǐn kpóŋ nàì faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\