2 Temetè 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo Pɔɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ Jisɛ̀ Kolàì wɔ de namu nyɔɔ dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ é dè Ŋgàla wɔ kului sɛ̀lɛ̀. Ŋgàla tiyaó wɔ̀ wɔ̀ se wòlíì gbǐn sɛlɛ̀ è kàn wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì wɔ́ nidí e nu kulu tùíì wòló nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wò jòò wó dè nù kɔlɛ̀n. 2È dè bɛ̀nù mi kului jííjíɔ̀ Temete bò. Tedé Ŋgàla nɛ̀ nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì sɔn wo nɛ̀ mùì wo sɛlɛ kàí soolóè, wo bàlà mù jààsɛŋ, wo nì mù kulu lɔ̀mù faàòn. 3Mà sa Ŋgàla màmà èé feleŋge èì mi kulúì nù dè má dè wɔi jòwàìnù mùnɛ̀ jɛ́ mì gbàin laíò bidí nɛ̀. Mà sa wɔ̀ màmà èé mù díwòò ka mì wúlú nù sìɤàì sànyà gbǐn nù mà dè má Ŋgàla sɔ̀nù. 4Mà kulu dè kùlà ya e kàn jɛ́ mú deó sŏnù mi va wolo sànyáà nù, ŋwɔnɔ̀ mà jàvá má sà mù dí tìti dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve mi kulu dè tili tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 5Mì kulu dè e funai kàí dɔ̀ɔ̀ nù é dè mù jɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ ŋwùnù. Nyɔìŋ nɔɔ̀ mù màmá, wó bidí wɔ tan Lowɛ̀ nɛ̀ mù nu Yunɛ̀ sɔn wò funaidí wɔ̀. Mà funàì bulu kàí fɔ́ɔ́n mà nɛ̀, è nɔɔ̀ è dè mù pɛ́ jɔ̀ɔ̀. 6Wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù mà jà e díwòò mù wúlú nù wɔ̀lɔ́ mù kan saba lɛ́ɛ̀ dè Ŋgàla wɔ́ nió è mù ku sànyáà nù má gbǐlaó mù wúlú faàn. 7Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ́ nì wɔ̀ nà, wɔ̀ɔ ka nà jaindè ŋwààmù kwali. Kɛ́ wɔ̀ ka nà de kewu ni, wɔ nì nà jàvà wɔ siya nà jɛ́ á gbɛ̀ ve nà bulu de kaìn. 8Ka nɛ̀ tɛ̀ɛ̀mì seele wòi tɛmu ŋwùnù é kàìn nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, kpedeó mu kève bɛ́ɛ́lɛ́ tɛ̀ɛ̀mì nɛ̀ mi ŋwùnù má dè kpindi bò nù Kolàì wɔ sɛlɛ ŋwùnù. Kɛ́ mù ŋgelè jì à sà mànɔwɔ Tedí Kàí ŋwùnù é kàìn Kolàì, mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ́ nìì mù e de kewúì. 9Ŋgàla saó nà sɛlɛ̀ nù wɔ kàlà nà faàn à dè wɔ̀ gbàìòn, èó nà jòwò faáìn ŋwùnù dè. Kɛ́ Ŋgàla nɛó è èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, è deó wɔ bulu wɔ sɛlɛ nu dùmàì nɛ̀ sɛlɛ kàí soolóè. Ŋgàla nɛdí nàì wɔ sɛlɛ kàí soolo wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù, wɔ kìyá bɛ́ɛ́lɛ́ tàodéè nyàŋgè. 10Kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ dí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn nà siya ya jìíì nà sɛlɛ nu sa Nyɔɔ́ɔ̀, Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ jidí è e saaláà nù. Kolàì wɔ̀ó falan wɔ de kewúì dè tìnì ya wɔ siya nà jɛ́ á nɛ̀ ve a sà wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì Tedí Kàí saala nù. 11Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ bulu wɔ ŋwùnù Ŋgàla kàlàó mì faàn mà dè wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀, nɛ̀ sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ Tedí Kàí tɛmu ŋwùnù. 12Sɛlɛ wòló ŋwùnù mà dè kpindi bò nù vè ma dè mànɔwɔ sa. Kɛ́ màì tɛ̀ɛ̀mi nɛ̀nù dè èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mà sì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ má funàì wɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ mà sì è mà nɛ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ nió è mì ku wɔ̀ gbɛ̀ ve eu kìi e sìɤàìnù sànya dɔ̀ɔ̀ tili. 13Ŋgàma sɛlɛ́ɛ̀ má siyaó è mù kan è dè kpáán mù dè e kìi mù dè mù jòwóè jòwò. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má mù sìɤàì Jisɛ̀ Kolàì wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀ wɔ jàváà bu, é dè nà bèè wɔ saaláà nù. 14Nyàŋgè lɛ́ì kàí funai wó nió è mù ku, Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì saaláà nù wɔ́ dè nà jaindè. 15Mù bulúì mù sì è mù nɛ̀ wòlúò gbǐn wó dè Esiya kagbóè nù e gbì naà Fejɛ̀lɔ̀ nɛ̀ Ɛ̀mojìnì wòì, wò gbàwòó mìì. 16Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ bàlà jààsɛŋ Ònɛ̀sefɔ̀lɔ̀ nɛ̀ sandoóò jòò faàòn, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ wɔ̀ nɛó mìì kídí. Nɛ̀ mùndí mi kpindi bo nu dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ èó wɔ̀ tɛ̀ɛ̀mì kamà. 17Èé wɔ́ gbàió Lùuŋ jɛ gbàáà nù feyàà, wɔ̀ koó nɔɔ̀ e dí wɔ gbì mi de kìi e sìɤàìnù wɔ sà mì. 18Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ bàlà Ònɛ̀sefɔlɔ jààsɛŋ Kolàì wɔ jède kpelai sànyáà nù faàòn. Ŋgàmáà nù mù bulúì mù sì è kàí fɔ́ɔ́n jɛ́ wɔ́ màó mìì, Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\