2 Temetè 2

1Mì kìò, ŋwúndè Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè é dè nà bèè à Jisɛ̀ Kolàì wò jòò nà nu kɔlɛn dè sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù, e kava mù nù. 2Sɛlɛ wòló mùó mi seele wòì èì nyìnì ya wòlu tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ sǐn ku, siya è wòló wó dè sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò, wó gbɛ̀ ve wòlù wulɛi sɛlɛ siyàì. 3Sà mùni mànɔwɔ́ɛ̀ mùnɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wɔ sɛlɛ kamu sɛ́njɛlɛ̀. 4Sɛ́njɛlɛ wɔ̀lɔ́ wɔ́ dè sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀ɔ ka wɔ sɛ́njɛlɛ jòwóè nù faàn sa wɔ́ jì sɛlɛ wùlɛ̀ì bu ŋwànì, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ jàvá wɔ́ lɔ̀mà wɔ wòlù gbàáà kulu. 5Kpájào kɔ̀n nyɔɔ kàí wɔ̀ɔ kamu kpájào jí soolo, kɛní wɔ̀ yá kpájào kaɤáà eu kìi kàí fɔ́ɔ́n. 6Kùla nɛ̀ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka dè kewu wɔ jòwò dí tìti wɔ̀ sepá wɔ̀ wɔ̀ biì kɔlɔ́ dèèlìi nu sɛlɛ̀. 7Kùlà kulu dè è kàn kpaíì má dè e mɛnìnù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nì ve mù de kewu mu sà e gbǐn èì ndè. 8Mù kulu sìɤàì è nù wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ Kolàì, Ŋgàla júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ dè Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu jííjìì. Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ siyanù mà dè Tedí Kàí nù. 9Èé má ka Ŋgàla kòwàì tɛmu e kàn Jisɛ̀ wɔ Tedí Kàí, dɔɔ ŋwùnù mà dè mànɔwɔ sanù, wo mɛni mùndí mìì jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì mùnɛ̀ wɔ̀lɔ́ má dè kaɤa nyùmà nyɔ̀ɔ̀. Kɛ́ Ŋgàla wɔ wòíì èì jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì nù dè. 10Ŋwɔnɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ ŋwùnù mà kálìì kulu mànɔwɔ́ì gbǐn jɔ̀ɔ̀ Ŋgàla wɔ̀ gbàíòn ŋwùnù wɔ́ kàlàdí wò faàn. Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve Jisɛ̀ sa wò pɛ́ sɛlɛ̀ nù wɔ nì wò wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì. 11Àa wòíì dè wòlù gbɛ̀ eu faan funàì. È nɛ̀, "È dè má à Kolàì wò jòò à falaón, kɛní à wo jòò à dè ve mùndí tàodè. 12À kálí má kulu wɔ jòwóè jàdè, à nɛ̀ ve kulùì nù wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù. À sa má wɔ̀ jàdè faàìn, wɔ̀ pɛ́ wɔ̀ sa ve nà jàdè faàìn. 13Àì má bɛ́ɛ́lɛ́ sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ò dè wɔ ŋwùnù, wɔ̀ dè nɔɔ̀ sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ nà ŋwùnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ì sɛlɛ kamu sòlì nyɔɔ dèì gbɛ̀ wɔ bulu ŋwùnù." 14Jà sɛlɛ wɔ̀lɔ́ díwòò mù wòlúò wúlú nù, mù kpiìn wò Ŋgàla sǐn ku, wòo kɔ̀n kùlún wòi eodè. Èe ka sɛ̀lɛ kàí nyìnì, ŋwɔnɔ̀ è ka nɔɔ̀ wòló nyùmà wó ka nɔidè tuwa eu. 15Kewu dè mù jòwò jòwo kàí dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve mù jòwò faáìn dè kàí Ŋgàla sǐn dè. Dè mùnɛ̀ jòwo nyɔɔ kàí wɔ̀lɔ́ wɔ̀ɔ ka tɛ̀ɛ̀mì nɛ̀ wɔ jòwóè ŋwùnù. Dè sɛlɛ siya nyɔɔ kàí mù dè Ŋgàla wɔ wòíì siya ŋgàma gbulúì nù. 16Ka mɛni mù faàn nùmú mɛndɛi fi sɛ̀lɛ̀ì nù wó ka wòlù dè kɛ̀n Ŋgàla wɔi fandɛ̀. Sɛlɛ dòò wò wò ka è nɛ̀ wòlù bùlù sɛlɛ siìn nù, e nyìnì mùndí dàn wòlù tidì wo wolo Ŋgàla gbulúì nù. 17Wòlù dè má sɛlɛ dòò towóè siyànù e sɛlɛ̀ wolo mùnɛ̀ jɛ́ tŏdó gbàà ka wòlìì seli e dè wɔ jeíì jì. Wòlu dòò wo téŋ wò wò dè Àìmenìyɔ̀ nɛ̀ Fàìlitɔ̀. 18Wòó ŋgàma sɛlɛ siyáà bù wolo ya ŋwɔnɔ̀ wò dè naà Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò wúlúì nu wúúléé tùwànù. Wò dè naà wo senù wò nɛ̀ nà de dɔ sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀ èó nɛ ya. 19Kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ó bóè dè su ya wɔ kavàì. Ŋwɔnɔ̀ a wòíì dè wo sàadàì eodè. "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sì wòló wó dè wɔ ŋwùnù. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ nɛ̀ wɔ̀ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù wɔ̀ yá sɛlɛ siìn gbǐn nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ nù faàn sa." 20Bo gbàa dɛ̀ɛ̀ nù kài nɛ̀ kɔ́báì towò towóì dè va. Wò nyàŋgàì téŋ kání tunyɛ̀, kòo, tì, wo nyàŋgàì téŋ. Téŋ dè va wò bì woni jòwo bulu bulu. Téŋ dè va jòwò soolo gbǐn ŋwùnù. 21Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ sa ve wɔ faàìn sɛlɛ siin wòló gbǐn nù, wò kàlà ve wɔ̀ faàn jòwo kàí fɔ́ɔ́n bulu bulu ŋwùnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ wɔ bulùì tiya ya wɔ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù nɛ̀ mùndí wɔ̀ wɔ bulu nyɔ̀ŋgè nɛ̀ ya wɔ̀ jòwò jòwo kàí. 22Ka mɛni mù faàn nyàŋgbá wɔ lɛ soo bi siíìn nù. Kɛ́ kewu dè mù mɛni sɛlɛ wòló nù faàn. Telembo, Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ̀, wòlù jàvà, kulu lɔ̀mù, nɛ̀ wòlúò wó ka Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jíví màlùŋ nde kàí nù. 23Ka mɛni mù faàn nùmú sɛ̀lɛ̀ nɛ̀ sɛlɛ kɔin mɛndɛ fi sɛ̀lɛ̀ nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù sì è mù nɛ̀ sɛlɛ doo towóì e wúlú ka kwala dàn. 24Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ wɔ seli dàn. Wɔ̀ yá wòlù kàí dè wòlíì gbǐn ŋwùnù. Wɔ̀ yá wɔ kulúì lɔ̀mà wɔ dè sɛlɛ siya nyɔɔ kàí. 25Wɔ̀ yá wɔ bulùì nù kúlà wɔ̀ dè má wɔ kɔ̀ɔ̀n towóò kpiìnù. Kilaa ŋwùnù Ŋgàla gbɛ̀ e nɛ̀ì wo nì wo sɛlɛ siíìn budè ku, wo sì ŋgàmáà. 26Ŋwɔnɔ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wò jìàì ve naà kulu nù wo wolo nyina siíòn kadáà kedéè nù é kamuó wò, e nɛ̀ì wo dè wɔ kului sɛ̀lɛ́ì nɛ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\