2 Temetè 3

1Temetè, è ŋwùwà ve mu sì sɛlɛ wɔ̀lɔ́, sànyai jèèkalióò nù sɛlɛ tààin tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè nɛ̀ jìnù. 2Wòlíì wò kpada ve nɔɔ̀ wo bulu ŋwùnù e kanàì dè wo lɛkwaíì. Wò tùwà ve wo bulu wo kulúì gbàà, wo dè jòŋga seli, wo dè mùndí wòlu gbǐlàì nyɔ̀ɔ̀ò. Wò dè ve wòlíì de fèì, wŏ wò gbàíòn wòì nyìnì. Wòlù nɛ̀ má wòì sɛlɛ kàí wŏ è nù sì. Wŏ mùndí kpada Ŋgàla sɛ̀lɛ sún gbǐn ŋwùnù. 3Wò dè ve nɔɔ̀ sǐn de seli nyɔ̀ɔ̀ò, wŏ wòlu jààsɛŋ bàlà. Wò dè ve wòlu nyɛlɛ siin tan nyɔ̀ɔ̀ò. Wò jɛ ve wòló wo kùlà kùláì dè kàí. 4Wò dè ve wòlu gbǐlàì nyɔ̀ɔ̀ò, wo dè wòlu kɔin, ŋwɔnɔ̀ wo kulúì dè ve nɔɔ̀ gbàà soolo. Wò jàvà ve kului nu nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ e tì Ŋgàla wɔ jàvà sɛ̀lɛ̀ eu. 5Wòlu wòló dè ve Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nɛ̀, kɛ́ wò sa ve wɔ de kewu jàdè faàn. Nà wòlu doo towóè wò jòò nàa dèàì bu. 6Wòlu wòló téŋ wò ka wòlíì boíì nù bɛ̀, nyinɔ wòló wòì nù kewu Ŋgàla sɛlɛ nù, wo sɛlɛ siíìn è wou ŋwɔmai ya nɛ̀ mùndí lɛ soo bi towóè dè wo namàìnù, wo kwa wò wo de kewúì jàdè. 7Nyinɔ wòló ka sɛlɛ kpɛn dè sànyà gbǐn nu, kɛ́ wòo ka sɛlɛ̀ èì ndè sa e kàn ŋgàmáà. 8Mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ Janì nɛ̀ Jambì wó dedí Mosè wɔ kɔ̀ɔ̀n towòì nyɔìŋ nɔɔ̀ wòlu wòló wò dè ŋgàmáà e kɔ̀ɔ̀n towò. Wòlu wòló towóè wo kulúì èì jòwònù dè kàí ŋwɔnɔ̀ wò Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè sòlì ya. 9Kɛ́ wŏ bàìŋ bɛ̀ bɛ́ɛ́lɛ́, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wòlíì gbǐn sà ve wo nùmú kùláà èì ndè mùnɛ̀ jɛ́ é nɛdí Janì nɛ̀ Jambì sɔn. 10Kɛ́ mù bulúì mùó mi kùlà kuláì gbǐn túúlé funa ya. E sɛlɛ siya bò pɛ́, e tàode nɛ̀ pɛ́, mi tàode de wúlúì pɛ́, e Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ bò pɛ́, e kulu kálí bò pɛ́, e jàvà bò pɛ́, 11e siin kamai bò pɛ́, e mànɔwɔ nɛ̀ sɛlɛ́ì towò towóì é nɛó mì Antiyɔ, Àìkonìyà nɛ̀ Letùlà, wòlu siin kamàì sɛlɛ wòló gbǐn má kálió kulu wò jàdè. Kɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sadí mì sɛlɛ tààin doo gbǐn nù. 12Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ jàvá wɔ́ nɛ̀ wɔ tàodéè Ŋgàla ŋwùnù, nɛ̀ Jisɛ̀ Kolàì wò jòò wo dè nù kɔlɛ̀n, wò kamai ve wò siìn. 13Ŋwɔnɔ̀ màlùŋ nde siin nyɔɔ́ò nɛ̀ wòló wó dè ve wo bului wòló júwàì wòì dè, wò dè ve nɔɔ̀ ku bɛ̀àì wo sɛlɛ siíìn nù. Nɛ̀ wòlíì jòò wò dè ve yii gbǐlai. 14Kɛ́ mùníì, sìɤàì ŋgàmáà bu wó siyaó è mù, nɛ̀ mùndí mù funàì è kpáán èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mù sì wòló wó siyaó mù sɛlɛ̀. 15Ŋwɔnɔ̀ mù sì è mú deó jí biyò jɛ́ wó siyaó mù Ŋgàla jàkúìn. Ŋwɔnɔ̀ dòò nɔɔ̀ èè nɛ̀ì mú dùmàì Ŋgàla wɔ wòlu sɛlɛ nu sa sɛ̀lɛ́ɛ̀ jàdè faàìn keleɤele nù, mu funàì Jisɛ̀ Kolàì. 16Ŋgàla jàkúìn gbǐn dè Ŋgàla wɔ nùu wòì. Ŋwɔnɔ̀ è dè kàí nà sɛlɛ ŋgàmáà siya ŋwùnù, e dè kàí wolu kpiìn ŋwùnù, e kàn sɛlɛ siìn e dè kàí sɛlɛ́ɛ̀ de foli ŋwùnù èì gbulu nù dè, e dè kàí telembo sɛlɛ kpɛnù. 17Wɔ̀lɔ́ nì ve Ŋgàla wɔ faàn jèe wòlúò gbǐn de kewu jòwo kàí gbǐn jòwo ŋwùnù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\