2 Temetè 4

1Mà dè mùi fɛlɛ̀nù Ŋgàla sǐn ku e kanàì dè Jisɛ̀ Kolàì wɔ́ dè ji jìnù wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù wɔ̀ seli falan wòlúò nɛ̀ wòlu sɛ̀lìóò wo sɛlɛ́ì nù. 2Kewu dè sànyà gbǐn nù mù dè Ŋgàla kòwài tɛmu, e dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ é dè e sànyà kpedeó èì e sànyà dè. Mù gbàíòn dè má ŋgàma gbulúì nu wolonù, ŋwúnà wò gbulúì eodè, mù kpiìn wò, mù kálà wo kulu. Siya wò sɛlɛ wòló gbǐn kulu kálí gbàà eu jìjà. 3Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, dúwai dɛ̀ɛ̀ dè ji jìnù wòlíì wŏ è nɛ̀ wó jì nɔide tuwà ŋgàma sɛlɛ siyáà eu. Kɛ́ wò ŋgelè bɔ̀ɔ̀ wò ŋwàlà ve naà wo dè sɛlɛ siya nyɔɔi de kìi, wɔ̀ se wò wɔ̀lɔ́ wo jɛ́ì dè ei lɔmànù e nyìni ŋwùnù. 4Dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wŏ nɔide tuwà Ŋgàla jàkúìn nùu wòíì eu. Wò bɛ̀ ve wo gbì nɔide tuwàì sɛlɛ laàì kpoò kpoò wou. 5Doo gbǐn nù kewu dè mù ŋwúnù bulu kpáán, ka ŋwààmù sɛlɛ tààn sà ŋwùnù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwùnù. Kewu dè mù jòwò mù Ŋgàla kòwài tɛmu jòwóè Tedí Kàí ŋwùnù é kàìn Jisɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ jòwò mù jòwóì gbǐn mùnɛ̀ jɛ́ Ŋgàla wɔ jòwò nyɔ̀ɔ̀ ka jòwò. 6Dúwáì è ja mi saaɤa saai ŋwùnù, mà dè ve naà tàode wɔ̀lɔ́ nu wolonù. 7Mà fɔdɔ ya ma kɔ̀n kùlún kàíɔ̀. Mà simɛ́ɛ̀ kwa ya, ma keli sìdè kilékiléè, ŋwɔnɔ̀ mà dè nɛnɛ̀ Jisɛ̀ wɔ funàì sɛ̀lɛ́ɛ̀ dè kanù kpáán. 8De kwalàì lɛ̀ dè e dí wòló ŋwùnù wó nɛ̀ì wo tàodéè telembo eu jìjà, ŋwɔnɔ̀ de kwalai dɔ̀ɔ̀ dè mi tuwànù. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, wɔ́ dè telembo sɛlɛ nu seli nyɔɔ́ɔ̀, wɔ̀ wɔ̀ dè e mi ni jìnù sànya dɔ̀ɔ̀ nù. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì nɔɔ̀ mì kɔlɛn de kwalai jìnù dè, kɛ́ wɔ̀ kwalai ve wòló pɛ́ dè wò dí wɔ soo bàlàì gbì ya wɔ̀ jì. 9Kewu dè mù nɛ̀ wɔ̀lɔ́ mú gbɛ̀ì mù jì bùwàì mi bò. 10Dimà wɔ̀ tàode wɔ̀lɔ́ nu lɛ́ì jàvà tìyà ya wɔ wolo mì bu. Wɔ̀ Tɛsɛ̀lònàika jɛ̌ɛ̀ nù bɛ̀ ya. Kilisɛ̀n wɔ̀ Kàlesiya jɛ̌ɛ̀ nù bɛ̀ ya, Taitɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ bɛ̀ Dàmatiya jɛ̌ɛ̀ nù. 11Luù wɔ̀ kɔlɛ̀n nɔɔ̀ wɔ̀ dè mì fandɛ̀. Mù dè má jìnù nyìnì Maà, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mà jàvá wɔ́ jì wɔ dè mii mà jòwóè ŋwùnù. 12Màó Tàkikɔ̀ tiya ya Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù. 13Mù dè má jìnù nyìnì jogbóè má teó è Kapɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ́ dè Toya jɛ̌ɛ̀ nù, è kanàì dè jàkúìn pɛ́. Kɛ́ e wúlúì bulu bulúì dè jàkun wòló wó nyàŋgàì nɛ̀mɛ̀ kúìn. 14Àlèsandà, wɔ́ dè wúlé bɔ̀lɔ̀ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ nɛó è ma sà mànɔwɔ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ sa ve miníì tǔn. 15Mù pɛ́ mù yá mù bulu eu kìi e kàn wɔ̀ èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Tedí Kàí á dè e tɛmùnù e kàn Jisɛ̀, wɔ ŋwúnù ŋwunùì dè siìn e kàìn. 16Sànyáà nù wó bɛ̀nìó mì sɛlɛ tɛmu kadáà bò, wòlù gbǐn èó mì jèè ŋwúnù. Wo gbǐn wò gbàwòó mìì. Kɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ɔ faàì wo nɛ̀lɛ́ì nù faàòn. 17Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋwúnuó mì jèè, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nió mì de kewu ma tɛmu Tedí Kàí é kàìn Jisɛ̀ Kolàì bulu kàí fɔ́ɔ́n wɔ̀lɔ́ wòló wòì Jusi wóó dè wò nyìnì mi wòíì. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ màó mì è wɔ sa mì falan wù ku. 18Ŋgàmáà nù, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè mi sɛlɛ siìn gbǐn nu sa jìnù, wɔ nyàŋgè mi nɛ̀ wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ ŋwùnù é dè ji jìnù. À nà tùwà Ŋgàla wɔ fǔìn nù gbàà wɔ́wɔ̀wɔ́! È dè nyɔìŋ. 19Mà te Pùlèsilà nɛ̀ Àkweilà sɔn wòì e kanàì dè Ònɛ̀sefɔ̀lɔ̀ wɔ̀ sandoóò gbǐn. 20Ìlaitɔ̀ teó Kɔlin jɛ̌ɛ̀ nù, ŋwɔnɔ̀ mà teó Tùlòfimɔ̀, Màlitɔ nítíìn nù èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ deó kèdènù. 21Kewu dè mù jì ní tòóè kìyá kúlùn. Yùbulɔ̀, Pɔdɛ̀n, Linɔ̀ nɛ̀ Kùlɔdìyɔ̀ wò jòò wò te mù wòì. Nà bíò gbǐn wó dè ve wò te mù wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 22Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè mùi fandɛ̀. Ŋgàla wɔ nɛ̀ nàì wɔ sɛlɛ kàí soolóè faàòn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\