3 Jɔ̀ɔ́n 1

1Jàkun wɔ̀lɔ́ wolo tàvi nyɔɔ́ɔ̀. È dè mì bàde kàíɔ̀ Keyɔ bo bɛ̀nù má jàvàì wɔ̀ dí tìti ŋgàmáà nù. 2Mì bàde kàíɔ̀, mà dè Ŋgàla sɔ̀nù wɔ̀lɔ́ mù kudè tɔnì nɛ̀ mùndí mù jaindéè mɔ̀lì. Ŋwɔnɔ̀ mà sì è mà nɛ̀ mù jaindéè mɔ̀lì mɔ̀lì è dè mù kulu de kùláà gbǐn nù. 3Mi kulu de tili tilìì dè tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà èé nà bíò téŋ jió vè wo dè mùi kaaje sa e kàn jɛ́ mú dè sɛlɛ kamùnù ŋgàmáà ŋwùnù. Ŋwɔnɔ̀ mù ka nɔɔ̀ mù tàode nɛ̀ ŋgàmáà nù wɔ́. 4Mà nyìnì má èì wò nɛ̀ mi wóó wò dè wo tàodéè nɛ̀nù ŋgàma nù, è kà mi kulu dè tila e tì sɛlɛ́ì gbǐn eu. 5Mì bàde kàíɔ̀, mù dè sɛlɛ kamu nyɔ̀ɔ̀ mù jòwóè nù mú ka è jòwò bíò ŋwùnù èe de ve ni bɛ́ɛ́lɛ́ mùì wò sì. 6Wò mù wòlu fuyó jàvà sɛ̀lɛ́ɛ̀ Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò se ya. Dè woi mà wo namúì nù gbulu wɔ̀lɔ́ nù é lɔ̀ma ve Ŋgàla kulu. 7Wò dè má namu nu bɛ̀nù Kolàì wɔ jòwóè ŋwùnù, wòló wòì Kolàì funàì wò nì má wò ei mà wòo ka è ku kamu. 8Nàí mu á funàì Kolàì, kɛní à yá wòlu wòló wòì mà dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve a dè jòwò dí kɔlɛ̀n ŋgàmáà ŋwùnù. 9Mà sàadaó jàkùn Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu nyɔɔ́ò bò. Kɛ́ Dìyotɛfɛ̀, wɔ́ jàvá wɔ́ dè sìŋgbéè wúlú nyɔ̀ɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ wɔ̌ mi wòíì júwà. 10Mà ka má va jì mà kwali ve sɛ̀lɛ doo gbǐn nà kudè wɔ́ nɛ̀ è e kanàì dè sɛlɛ siíìn wɔ́ dè e mi nyɛlɛ tɛmàìnù! Kɛ́ yèlé nì èì e gbǐn dè. Nà bíò jì má va, wɔ̌ è nɛ̀ wɔ́ dùmà wò jàdè faàìn. Ŋwɔnɔ̀ wòló bɛ́ɛ́lɛ́ wó ka nɛ̀ wò dùmà wò jàdè faàìn wɔ̀ ka tan wòo nɛ̀ è. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ nɛ̀ ve wɔ̌ wɔ wòíì júwà wɔ̀ ka wɔ faàn sìŋgbéè e sɛ̀lɛ́ì gbǐn èì sa wɔ kɛ̀n wɔ̀ dè. 11Mi ŋwɔnya kàíɔ̀, ka suŋwà sɛlɛ siin dí, kɛ́ suŋwà sɛlɛ kàí wɔ dí. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ kùlà kùláà dè kàí wɔ̀ dè Tedé Ŋgàla ŋwùnù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ ka sɛlɛ siin nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì kándàì, wɔ̀ì nɛ̀ Ŋgàla sa. 12Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà e kanàì dè ŋgàmáà wò ka seele wòi kàí ni e kàn Dɛ̀mitìyɔ̀ ŋwɔnɔ̀. Nà bulúì à dè wɔ seele, ŋwɔnɔ̀ nà seele wòíì dè ŋgàma. 13Sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ dè mì nùù mà jàvá má se è nà. Kɛ́ màì jàvá má kwali è jàkùn eu. 14È dè mi kulúì nù mà jì va bùwàì dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ve à na wo jòò a ko dí kɔlɛ̀n a dɛ̀kpɛ. 15Kulu lɔ̀mù dè nà jɔ̀ɔ̀ faàòn. Nà bàdéò gbǐn wò te nà wòì. À te nà bàdéò gbǐn wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\