De Namu Nyɔɔ́ò 1

1Nyàmúɔ̀ Tìyofèlɔ̀: Mi jàkun ku nyɔɔ sepáà má sàadaó è mù bò, mà kwalió è nù sɛlɛ́ì gbǐn é kàìn Jisɛ̀ nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ̀ nɛdí è e kanàì dè sɛlɛ́ì gbǐn wɔ́ siyadí è, e wolo dúwáì eu wɔ́ dùmàdí wɔ̀ jòwóè tɔidè, 2e sìɤàìnù sànyáà nù Ŋgàla gbayadí wɔ̀ jìjàìndéè. Ŋgàla kìyá Jisɛ̀ jìjàìndéè gbaya, wɔ̀ siyadí sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wòló wɔ́ júwadí wò, wò dè wɔ de namu nyɔ̀ɔ̀ò Ŋgàla Wɔi Nyináà saaláà nù. 3Èé Jisɛ̀ wɔ mànɔwɔ́ɛ̀ kàdí dè kala, wɔ̀ siyadí wɔ bulùì wɔ de namu nyɔɔ́ò kùlùì kowaa nyìyɛ̀ jàdè, wɔ sa mɛndɛ gbǐn wò kulu jèè wɔ̀lɔ́ wɔ̀ dè naà tàodè mùndí. Wɔ̀ sedí wò sɛlɛ̀ e kàn Ŋgàla wɔ kada sɛ̀lɛ́ɛ̀. 4Èé wó kàdí èì gbanai dí kɔlɛ̀n Jisɛ̀ kpiin dí wò wɔ̀ nɛ̀, "Nàa wolo Jèlusàlɛ̀ŋ, nà tuwà saba lɛ́ɛ̀ jàdè mì Téɔ̀ wɔ́ nidí e nu kulu tùíì má sedí e sɛlɛ̀ nà. 5Jɔ̀ɔ́n kwalidí wòlíì wúlú Ŋgàla nímí, kɛ́ dúwai sɔ́ɛ̀n nù wò dè Ŋgàla Wɔi Nyináà na jainde kwali jìnù." 6Èé Jisɛ̀ nɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò jòò wó kàdí gbàdàì dí kɔlɛ̀n, wò bídedí wɔ̀ wò nɛ̀, "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, dúwai wɔ̀lɔ́ nù naà mù gbɛ̀ ve kada sɛ̀lɛ́ɛ̀ Esulɛ nyɔɔ́ò jɔ̀ɔ tùì jèè yɛ̀?" 7Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "E dúwáì nɛ̀ e nɛ̀ sànyáì bulu bulúì e de kewúì dè mì Téɔ̀ jɔ̀ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ èì lɛ̀ dè ná jì doo nɛ sànyáà si. 8Kɛ́ Ŋgàla Wɔi Nyináà kàmá nà jaindè jì, de kewu dè ve nà jaindè ŋwɔnɔ̀ nà dè ve mi seelei Jèlusàlɛ̀ŋ nɛ̀ Jùdiyɛ kagbóì gbǐn kpóŋ nù e kanàì dè Sàmeliya kagbóè nù nɛ̀ mùndí na dè mi seelei tàodéè sɛɛnaíì." 9Èé Jisɛ̀ kàdí wɔ̀lɔ́ tɛmu kala Ŋgàla gbayadí wɔ̀ Ŋgàlaò jɛ, wɔ de namu nyɔɔ́ò sìɤàìdí wɔ kìinù wɔ kúlùn koóè nù wɔ màlùŋ wò sǐn dè. 10Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dedí nɛnɛ̀ jìjàìndéè kìinù èé wɔ́ dedí bɛ̀nù, e dí de fúmù fúmù nù jijìì sɔn wo nu jújú tunyɛ̀ì wò jidí wo ŋwúnù woi fandɛ̀, 11wò nɛ̀, "Nà Kalalii jijíò, de ŋwúnù nà ŋwúnùì funù ná dè jìjàìndéè kìinù? Jisɛ̀ kwá wó saì wɔ̀ nai tidì wo gbaya wɔ̀ Ŋgàlaò jɛ, jɛ́ nɔɔ̀ ná saì wɔ̀ wɔ dè Ŋgàlaò jɛ bɛ̀, nyɔìŋ wɔ̀ dè jède kpelai jìnù." 12Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò kpelaidí jèdè Jèlusàlɛ̀ŋ wo wolo Ɔle kèì gbàáà nù wɔ̀lɔ́ e dí èì dí bàìŋ de Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ èì. E dí deó bàìŋ mùnɛ̀ namúì dòdóè wó nɛó wòlù dè namu Lɔ̀ɔn Sànyáà nù. 13Wó gbàidí Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù, wò gbàidí jìjà bóè nù wo bɛ̀ lúmbúì nù feé wó gbǐladí wo funai. Pitɛ̀, Jɔ̀ɔ́n, Jìín, Andùlù, Felè nɛ̀ Tamɔ̀, Bàtòlomìyò nɛ̀ Mafiyù, Àfiyà wɔ jííjíɔ̀ Jìín, Saimɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ jàvàdí wɔ tàvíì dí tìti e kanàì dè Jìín wɔ jííjíɔ̀ Judɛ̀. 14Wòlu doo gbǐn wò bidí ei gbanai dí kɔlɛ̀n, wo dè Ŋgàla sɔ̀ sànyà gbǐn nù nɛ̀ nyinɔ́ò jòò. Jisɛ̀ wɔ̀ biò nɛ̀ wò nu Mèèlé wò jòò wò bidí va jì. 15Sànya téŋ kàdí tì, wòlúò wó funaidí Jisɛ̀, wò gbɛdí wòlu kɔ̀lɛ̀ wúlú kɔlɛ̀n jèè kowaa sɔn dèì wò gbanaidí èì dí kɔlɛ̀n, Pitɛ̀ dɔdí naà dè wɔ̀ siyɛ. 16Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mì biò nà Ŋgàla wɔ wòíì è yá eu kànàì mùnɛ̀ jɛ́ Dèèvé wɔ́ dedí siyɛ̀nù Ŋgàla Wɔi Nyináà saaláà nù, wɔ́ tɛmudí sɛlɛ sún é kàn Judɛ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ bɛ̀nìó wòlíì Jisɛ̀ kamu ŋwùnù. 17Judɛ̀ deó nà sún èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wò júwaó wɔ̀ wɔ jòwò nà jòwóè sún." 18(Lɛkwaíì Judɛ̀ sàdí è wɔ kùla siíìn ŋwùnù, wɔ̀ tɛnaidí è tàvì feé wɔ faláàn jèìdí wɔ̀. Wɔ̀ fumu wɔ fuìn wɔ beíìŋ tolu. 19Wòlíì gbǐn kpóŋ wó dè Jèlusàlɛŋ wò nyìnì Judɛ̀ wɔ falan fǔìn èì. Wo jívàì tàvi dɔ̀ɔ̀ Àkɛdɛ̀mà wo kòwàíì nù. Wòi dɔɔ nu saáì dè "Tòyo Tàvì".) 20"Wò sàada è Ŋgàla wɔ doyo jàkúìn nù wò nɛ̀, 'Wɔ bóè nù dè kɔn faàòn. Wòlù gbǐn e ko è nù faàòn.' Wò sàada mùndí è wò nɛ̀, 'Wò nì wɔ jòwóè wòlù wùlɛ̀ ku faàòn.' 21"Dɔɔ ŋwùnù wòlù dɛ̀ɛ̀ è yá nà tidì bulu wɔ dè Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ de dɔ̀ sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀ e tɛmu nyɔɔ́ò sún. Kɛní e nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ yá wòlù dè wɔ̀lɔ́ wɔ́ deó nà tidì dúwáì nù à nà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wò jòò á deó de namunù. E tɔidè ko Jɔ̀ɔ́n wɔ wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali tedí tɛmu dúwáì eu, e bùlù sànyáà eu Ŋgàla wɔ́ gbaya Jisɛ̀ Ŋgàlaò jɛ." 23Dɔ̀ɔ̀ wò kàlàdí wòlìì sɔn wòì faàn. Kɔlɛ́ɔ̀n dedí Josɛ̀ wó bidí wɔ jívàì Bàsabɔ̀ (wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ sún dedí mùndí Jusitɔ̀). Kɔlɛ́ɔ̀n wɔ̀ wɔ̀ dedí Màtaiyà. 24Dɔ̀ɔ̀ wò sɔ̀dí Ŋgàla wò nɛ̀. "Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀, mù sì wɔ̀lɔ́ é dè wòlíì gbǐn wo kulúì nù, dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù siya nà wòlù kɔlɛ̀n wòlìì sɔn wòló tidì mú jàvà wɔ̀, 25wɔ̀ júwà de namu nyɔɔ jòwóè, Judɛ̀ wɔ́ teì wɔ bɛ̀ feé é ŋwùwá wɔ́ dè." 26Dɔ̀ɔ̀ wò mɛnidí kàí kwa kɔlɛ́ɛ̀n wòlìì sɔ́òn kɔlɛn júwa ŋwùnù. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wó júwadí wɔ̀ wɔ̀ dedí Màtaiyà. Wò tùwàdí wɔ̀ de namu nyɔ̀ɔ̀ wɔ bùlù wòlìì kowaa kwa kɔlɛ́òn wou, wo dè kowaa kwai sɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\