De Namu Nyɔɔ́ò 10

1Jiji dɛ̀ɛ̀ dedí Sɛsèliya jɛ̌ɛ̀ nù wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Kɔ̀nilìyɔ̀. Wɔ̀ dedí Lùuŋ sɛ́njɛlɛ́ò wòlù gbàà. Wò bidí wɔni sɛ́njɛlɛ kagbóè nu nyɔɔ́ò jívàì "Étele sɛ́njɛlɛ Kèléò." 2Wɔ̀ bidí Ŋgàla sɛlɛ́ɛ̀ faain sɔn júwàì. Nɛ̀ wɔ̀ gbàíòn gbǐn jòò wò bidí Ŋgàla sɔ̀. Wɔ̀ mà dí Jusi kómbó nyɔɔ́ò wòì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ bidí Ŋgàla sɔ̀ sànyà gbǐn nù. 3Kǔdúwùlu kwàndà kɔlɛ̀n, aavàì taaníɔ̀ nù, Kɔ̀nilìyɔ̀ saidí sǐn sɛ̀lɛ sàì wɔ sà Ŋgàla wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ wɔ̀ì bulu Kalàìŋ wɔ jì bóè nù wɔ̀ tan wɔ̀, "Kɔ̀nilìyɔ̀!" 4Wɔ̀ kìidí Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ wɔ dè ŋwààmù wɔ̀ tan wɔ̀, "Tedé, de de yɛ?" Tedíɔ̀ sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Mù Ŋgàla sɔ wòíì Ŋgàla wɔ̀ è jàdè faàn dùmà ya e kanàì dè mù sɛlɛ kàí nɛ̀ɛ́ɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ì wúlú nù wɔ̀yà e kàn mù. 5Tiya jijíò sún Jopa jɛ̌ɛ̀ nù wò bɛ̀ jiji dɛɛ bò wó tan wɔ̀ Saimɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè mùndí Pitɛ̀. 6Wɔ namu sìni téɔ̀ dè jàkun nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ Saimɔ̀, wɔ bóè é dè júwó ei fandɛ́ɛ̀." 7Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bɛdí. Kɔ̀nilìyɔ̀ jívidí wɔ jòwò nyɔɔ́ò sɔn e kanàì dè sɛ́njɛlɛ̀ kɔlɛ̀n, wɔ̀lɔ́ wɔ́ bidí Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ faàìn sɔn júwàì. 8Wɔ̀ sedí wò sɛlɛ́ɛ̀ é nɛdí, wɔ tiya wò Jopa jɛ̌ɛ̀ nù. 9Dɔɔ ei jède sànyáà nù, wòlúò wó kàdí Jopa jɛ̌ɛ̀ ei dàìnù dè. Kùlɔ́ɔ̀ kàdí wúlú tidì towàì, Pitɛ̀ gbàidí bóè wúlú tidì wɔ̀ sɔ̀ Ŋgàla. 10Ŋwɔmúì dedí wɔ̀ì ŋwɔnɔ̀ jìlɛ ji soóè dedí wɔ kamùnù. Èé wó kàdí jìlɛ́ɛ̀ nyàŋgènù dè, Pitɛ̀ saidí sǐn sɛ̀lɛ saì. 11Wɔ̀ sàdí jìjàìndéè kali lɛ sún mùnɛ̀ jújú finya gbòolo e dè e nɔini nyìyɛ́ì kúlàì jùdéè. 12Sǔde nɛ̀mɛ towò towóì dedí è nù. Jɔde nɛ̀mɛ̀ì e kanàì dè nyàndáíì. 13Pitɛ̀ nyìnìdí wòi dɛ̀ɛ̀ èì è nɛ̀, "Pitɛ̀, dɔdè mù java wò mù jì wò." 14Kɛ́ Pitɛ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Ŋgàmáà nù kpede, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. Màì nɛ̀ lɛ sún gbǐn jì wɔ̀lɔ́ nà kaɤáà nɛ̀ èì kàí dè." 15Wòíì jidí jèè mùndí è nɛ̀, "Lɛ wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ́ nɛ̀ è dè kàí mù ŋwùnù, ka júwà è mù kǐnà." 16Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛdí e dí dè taàn. Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀, lɛ dòò gbǐn gbàidí jìjàìndéè jèè. 17Pitɛ̀ dedí kulu de kùlànù e kàn sǐn sɛ̀lɛ saáì wɔ́ saidí è e nu saáì. É kàdí nyɔìŋ dè, wòlúò Kɔ̀nilìyɔ̀ tiyadí wò, wò kàdí Saimɔ̀ wɔ bóè sa. Ŋwɔnɔ̀ wò dedí naà jŏkunúì ŋwúnùnù. 18Wò jívidí wo bídè wò nɛ̀, "Namu nyɔ̀ɔ̀ dè vè wó tan wɔ̀ Saimɔ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè mùndí Pitɛ?" 19Pitɛ̀ dedí nɛnɛ̀ kulu de kùlànù e kàn sǐn sɛ̀lɛ saíì nu saáì. Dɔ̀ɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà tan dí wɔ̀, "Kìi nɛ̀mu. Wòlìì taàn dè vè wò dè mù de kìinù. 20Dɔɔ ŋwùnù nyàŋgè mù bulu nɛ̀ mù kúlò jùdéè, ŋwɔnɔ̀ ka koì wúlú èì ndè bɛ ŋwùnù. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, mì mà tiyàì wò." 21Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ kúlodí jùdéè wɔ se è wòlúò wɔ̀ nɛ̀, "Mì mà dè jijíɔ̀ ná dè wɔ de kìinù. De namu è de?" 22Wòlúò sìnyàdí wɔ wòì dè wò nɛ̀, "Sɛ́njɛlɛ́ò wòlù gbàáà, Kɔ̀nilìyɔ̀, wɔ̀ wɔ̀ tiyàì nà. Wɔ̀ dè telembo nyɔ̀ɔ̀, wɔ̀ ka Ŋgàla ŋwààmù, ŋwɔnɔ̀ Jusíò gbǐn kpóŋ ka wɔ bɛlɛ bi. Ŋgàla wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ taón wɔ̀ jíví mù wɔ bóè nù. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ nyìnì wɔ̀lɔ́ èì é dè mù nùù e tɛmu ŋwùnù." 23Pitɛ̀ jívidí wòlúò bóè nù wɔ fɛlɛ̀ì wòì va fun ŋwùnù. Èé sàlìn kàdí sàn Pitɛ̀ dɔdí dè nɛ̀ wòlúò jòò wo bɛ̀. Bíò téŋ wó dedí Jopa jɛ̌ɛ̀ nù, wò gbidí Pitɛ̀ wɔ̀ì wo bɛ̀. 24Dɔɔ ei jède sànyáà nù Pitɛ̀ gbàidí Sɛsèliya jɛ̌ɛ̀ nù feé Kɔ̀nilìyɔ̀ dedí wɔ tuwànù. Kɔ̀nilìyɔ̀ wɔ̀ gbàíòn nɛ̀ wɔ bàde kàí wòló wɔ́ jívidí wò, wò dedí va. 25Èé Pitɛ̀ kàdí bóè nu kúlùn de, Kɔ̀nilìyɔ̀ bɛdí wɔ bɛ̀ wɔ bùlù wɔ̀ kɔyàì. 26Kɛ́ Pitɛ̀ sedí è wɔ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Dɔdè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de mi bulúì bɛ́ɛ́lɛ́ mà dè wòlu fuyó." 27Pitɛ̀ sìɤàìdí Kɔ̀nilìyɔ̀ wɔ bo siyɛ̀ìnù wo kúlùn bóè nù, feé wó sàdí wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ wo gbanàì. 28Pitɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Na bulúì nà sì è kàí fɔ́ɔ́n è dè kaɤa Jusíò jɔ̀ɔ̀, Jusi jí wɔ̀ɔ kúlùn wòlù wùlɛ bo nù kpedeó wo kève bu dèàì. Kɛ́ Ŋgàla wɔ̀ è mì se ya wɔ̀ nɛ̀ màa júwàì wòlu sún gbǐn nàndí wòlù. 29Dɔɔ ŋwùnù mú tiyàì mi dí wòì, màì tan kpede, ŋwɔnɔ̀ mà ja. Dɔɔ ŋwùnù mà dè mù bídè nù, de ŋwùnù mù jívìì mì?" 30Kɔ̀nilìyɔ̀ sedí è Pitɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Kùlùì taàn è tì ya, dúwai wɔ̀lɔ́ nù kíínɛ́í, kǔdúwùlu kwàndà mà deó Ŋgàla sɔ̀nù mi bóè nù. E dí de fúmù fúmù nù mà sàó jiji dɛ̀ɛ̀ ŋwúnùnù mii ku, jogbo tunyɛ̀ e dè wɔ̀ì. 31Wɔ̀ jívió mì wɔ̀ nɛ̀, 'Kɔ̀nilìyɔ̀, Ŋgàla wɔ̀ mù wɔ sɔ wòíì jàdè faàìn dùmà ya. Ŋwɔnɔ̀ mù jòwo kàíì dí wòò è wɔ̀ wúlú nù ŋwàlà ya. 32Tiya wòlù Jopa jɛ̌ɛ̀ nù wò bɛ̀ wò jíví jijì dɛ̀ɛ̀ wɔ̀lɔ́ wó tan wɔ̀ Saimɔ̀, wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dè mùndí Pitɛ̀. Wɔ̀ dè namu nyɔ̀ɔ̀ jàkun nyàŋgè nyɔɔ́ɔ̀ Saimɔ̀ wɔ bóè nù wɔ̀lɔ́ é dè júwó wɔi fandɛ́ɛ̀.' 33Dɔɔ ŋwùnù mà tiyaó wòlù de fúmù fúmù nù. Ŋwɔnɔ̀ mù nɛ̀nàì kàí mú jìì. Nà gbǐn kpóŋ à dè naà vè Tedé Ŋgàla sǐn ku, a dè nɔide tuwa mùu à nyìnì wɔ̀lɔ́ èì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ nɛ̀ mù se è nà." 34Pitɛ̀ gbidí naà siyɛ̀ì wɔ̀ nɛ̀, "Mà naà è sì ya mà nɛ̀ è dè ŋgàma Ŋgàla ka wòlù gbǐn dè kan è ŋwùnàì nù. 35Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka Ŋgàla tɛ̀ɛ̀mì bi, wɔ nɛ̀ wɔ̀lɔ́ é dè kàí wɔ̀ sǐn ku, Ŋgàla dùmà ve e nyɔɔ́ɔ̀ jàdè faàìn. Èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wɔ̀ì Jusi jí dè. 36Àa tedíì dè Ŋgàla tiyadí è Esulɛ nyɔɔ́ò bò. Tedíì nɛ̀, à dè kulu lɔ̀mu Tedí Kàí tɛmu Jisɛ̀ Kolàì wɔ saaláà nù wɔ́ dè wòlù gbǐn wɔ Nyɔ̀ɔ̀. 37Nà sì sɛlɛ gbàáà é nɛdí Jùdiyɛ kagbóè dí gbǐn e tɔidè ko Kalalii kagbóè nù èé Jɔ̀ɔ́n kàdí wɔ Ŋgàla kòwàíì tɛmu e kàn wɔ wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali sɛ̀lɛ́ɛ̀. 38Na bulúì nà sì sɛlɛ̀ e kàn Nasɔlɛ jíɔ̀ Jisɛ̀ nɛ̀ mùndí jɛ́ Ŋgàla kwalió wɔi Nyináà nɛ̀ wɔ de kewúì wɔ̀ jaindè. Wɔ̀ bɛó díì gbǐn, wɔ dè sɛlɛ kàí nɛ̀, wɔ dè wòlíì gbǐn bawo wó dedí nyina siíòn kadáà wɔ de kewúì jàdè. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de Ŋgàla dedí wɔ̀ jèè. 39À dè seelei sɛlɛ wɔ̀lɔ́ gbǐn ŋwùnù Jisɛ̀ nɛdí è Jusíò tàvíì nù e kanàì dè Jèlusàlɛŋ jɛ gbàáà nù. Wò javaó wɔ̀, èé wó kpagbaó wɔ̀ tíì eodè. 40Kɛ́ kùlúì taaníɔ̀ eodè, Ŋgàla júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ wɔ̀ nɛ̀ è wòlù sà wɔ̀. 41Wɔ̀ì dí tolu wòlíì gbǐn sǐn dè, kɛní nɔɔ̀ nàí Ŋgàla wɔ́ kàlàì nà faàn à dè ei seelei. Èé wɔ́ dɔdí dè falan jɔ̀ɔ̀, à wɔ̀ jòò à jidí jìlɛ̀ à namu nímí dí kɔlɛ̀n. 42Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ sedí è nà wɔ̀ nɛ̀ à se Tedí Kàí wòlù gbǐn. Nɛ̀ mùndí à tɛmu è à nɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè sɛ̀lɛ nu seli kadáà Ŋgàla ŋwúnadí wɔ̀, wɔ̀ seli wòlu sɛ̀lìóò nɛ̀ falan wòlúò wò jòò wo sɛ̀lɛ́ì nù. 43Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò gbǐn tɛmu dí sɛlɛ̀ e kàn wɔ̀ wò nɛ̀, 'Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ funàì ve wɔ̀, Ŋgàla te ve e nyɔɔ́ɔ̀ sɛlɛ siíìn nu tǔn, Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ e de kewúì saala nù.' " 44Pitɛ̀ sìɤàìdí nɔɔ̀ siyɛ̀nù Ŋgàla Wɔi Nyináà jì wòlúò jaindè wó dedí nɔide tuwànù wɔ tedíì eu. 45Jusi wóó wó funaidí Jisɛ̀ nɛ̀ Pitɛ̀ wò jòò wó jidí, è sadaidí wòì èé Ŋgàla wɔ́ nidí wɔ saba lɛ́ɛ̀ wɔ̀lɔ́ é dè wɔi Nyináà wòlúò ku wòì dí Jusi wóó dè. 46Wò nyìnìdí doo wòíì èì wo dè towò kòwài towò towóì tɛmu wo dè Ŋgàla bèjì, wɔ de kewu gbàáà ŋwùnù. 47Pitɛ̀ siyɛidí jìjà wɔ̀ nɛ̀, "Wòlu wòló wò Ŋgàla wɔi Nyináà sà ya mùnɛ̀ jɛ́ nà pɛ́ á sàó wɔ̀. Wòlu sún gbǐn gbɛ̀ naà e tɛmu è wɔ̀ nɛ̀ àa kwali wò wúlú Ŋgàla nímí?" 48Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tɛmudí è wo kwali wò wúlú Ŋgàla nímí Jisɛ̀ Kolàì wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù. Edèè wò bídedí wɔ̀ nɛ̀ wo jòò wò nɛ̀ va kùlùì kpɛkpɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\