De Namu Nyɔɔ́ò 11

1Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò e gbì bíò wòì wó dedí Jùdiyɛ kagbóè nù, wò nyìnìdí èì wò nɛ̀ wòló wòì Jusi wóó dè wò Ŋgàla wɔ wòíì jàdè faàìn dùmà ya. 2Èé Pitɛ̀ bɛdí Jèlusàlɛ̀ŋ, Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔi wòló wo kpo eode dùmà dùmàì é dedí, wò sadí Pitɛ̀ wɔ nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ èì bɛlɛ. Wò tɛmudí è wò nɛ̀, 3"Mù kúluón wòló boíì nù wòì nɛ̀ wò kpo eodè dùmà. Kɔlɛ̀n è dè mùndí, nà wo jòò na dè jìlɛ jì dí kɔlɛ̀n!" 4Dɔ̀ɔ̀ Pitɛ̀ kɔ̀ìn dí sɛlɛ́ì gbǐn e kpaì nù, wɔ se è wò e wolo e tɔide dùmàíì e bɛ̀ e sɛɛnaíì. 5Edèè Pitɛ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Mà deó Ŋgàla sɔ̀nù Jopa jɛ̌ɛ̀ nù ma saì sǐn sɛ̀lɛ saì. Mà sàó lɛ̀ dɛ̀ɛ̀ mùnɛ̀ jújú finya gbòolo e wolo jìjàìndéè e dè e nɔini nyìyɛ́ì kúlàì. È sɛɛnió mii fandɛ́ɛ̀. 6Mà kìió è nù kàí fɔ́ɔ́n ma sà de ŋwúnà lɛ̀ì, sǔde nɛ̀mɛ towò towóì, jɔde lɛ̀ì e kanàì dè nyàndáíì. 7Dɔ̀ɔ̀ mà nyìnìó wòi sún èì è nɛ̀, 'Pitɛ̀, dɔdè mù java wò mù jì wò.' 8Kɛ́ mà tɛmuó è mà nɛ̀, 'Ŋgàmáà nù, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ kpede. Nà kaɤáà nùu wòíì nù, màì nɛ̀ mi kǐna sún gbǐn mi ŋwɔ́ɛ̀ nù kwa.' 9Wòíì jió mùndí jèè è nɛ̀, 'Ka júwàì lɛ sún gbǐn mù kǐnà, Ŋgàla wɔ́ tan è dè kàí mù ŋwùnù.' 10Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ nɛó e dí dè taàn. Dɔɔ ei jèdè e gbǐn kpóŋ gbàió naà jìjàìndéè. 11Èé dɔ̀ɔ̀ kàó nɛ̀ wòlìì taàn woloó Sɛsèliya jɛ̌ɛ̀ nù wo jì bóè nù feé má deó. 12Ŋgàla Wɔi Nyináà seó è mì wɔ̀ nɛ̀ à wo jòò à bɛ̀, màa koì wúlú èì ndè. Mì bíò wɔ̀folɛ̀ wòló wó wolòì Jopa jɛ̌ɛ̀ nù, wò wò gbió mìì a bɛ̀. Nà gbǐn à kúluón Kɔ̀nilìyɔ bóè nù. 13Wɔ̀ seó nà jɛ́ wɔ́ sàó Ŋgàla wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ ŋwúnùnù wɔ bóè nù dɔ̀ɔ̀ tan wɔ̀, 'Tiya wòlù Jopa jɛ̌ɛ̀ nù wò jíví jijì dɛ̀ɛ̀ wó tan wɔ̀ Saimɔ̀ wó tan mùndí wɔ̀ Pitɛ̀. 14Wɔ̀ se ve nà wòi sún é nɛ̀ ve è mù, e gbi mù bóè èì na wolo sɛlɛ siìn nù.' 15Èé má kàó siyɛ tɔidè dùmà, Ŋgàla Wɔi Nyináà jió wò jaindè mùnɛ̀ jɛ́ nɔɔ̀ wɔ́ jidí nà pɛ́ nà jaindè e ku nyɔɔ sepáà nù. 16Dɔ̀ɔ̀ mi kulu ŋwàlàó Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wòíì nù wɔ́ tɛmuó è wɔ̀ nɛ̀, 'Jɔ̀ɔ́n bíò wòlu wúlú Ŋgàla nímí kwali, kɛ́ Ŋgàla dè wɔi Nyináà na jainde kwali jìnù.' 17Èì nde sà sà è dè ŋwɔnɔ̀ saba lɛ kɔlɛ́ɔ̀n wɔ́ tù è nà jɔ̀ɔ̀ á funàì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ Kolàì, è nɔɔ̀ è dè nì. Wòo naà mà deó má gbɛó Ŋgàla taìn kpede?" 18Èé Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò nyìnìdí wɔ̀lɔ́ èì wò wolodí naà Pitɛ̀ wɔ nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ e bɛlɛ saì, wo gbì Ŋgàla bèjìì wò nɛ̀, "Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ má, wòló wòì Jusi wóó dè Ŋgàla wɔ̀ wò gbulu nì ya wò nì wo sɛlɛ siíìn budè ku, wò nɛ̀ wo tàodéè Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù." 19Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò gbàvàìdí dè kùla siíìn ŋwùnù wɔ́ dedí wo kùlàìnù èé wó javadí Tiivìn. Wòlíì téŋ bɛdí bulu póŋ Fònisiya tàvíì nù nɛ̀ Saipulɔ nítíìn nù, téŋ bɛ̀ Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù wo dè nɔɔ̀ Jusíò kɔlɛ̀n Tedí Kàí se. 20Kɛ́ wo téŋ wò wolodí Saipulɔ nítíìn nù e kanàì dè Sɛ̀liin kagbóè nù wo bɛ̀ Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù wo se Tedí Kàí Kulii wóó. Wò dedí Ŋgàla kòwài tɛmùnù e kàn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wɔ Tedí Kàíì. 21Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ de kewúì dedí wò jɔ̀ɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà funaidí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ Jisɛ̀ wo jì wɔ bò. 22Sɛlɛ wɔ̀lɔ́ fǔìn tilidí Jisɛ̀ wɔ nyɔɔ́ò sìŋgbéè èì é dedí Jèlusàlɛ̀ŋ. Dɔɔ ŋwùnù wò tiyadí Bànabà Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù. 23Wɔ́ gbàidí va wɔ sà jɛ́ Ŋgàla gbɛ̀lɛ̀dí wòlúò, wɔ kulu dè tilidí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Wɔ̀ káladí wo kulu wò sìɤàì Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ bu wo kulu de kùláì gbǐn nù. 24Bànabà dedí wòlù kàì ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà dedí wɔ̀ jaindè dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ má wɔ dè mùndí wòlù, wòlù gbɛdí wɔu faan funàì. Ŋwɔnɔ̀ wòlu kèlè gbàà funaidí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. 25Dɔ̀ɔ̀ Bànabà bɛdí Tasɔ jɛ gbàáà nù wɔ̀ kìi Sɔɔ̀ dè. 26Èé wɔ́ kàdí Sɔɔ̀ sà, wɔ̀ bɛ̀nìdí wɔ̀ Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù. Tèì kɔlɛ̀n kpólóŋ jàdè Bànabà nɛ̀ Sɔɔ̀ sɔn nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò jòò wò bidí gbàdàì, ŋwɔnɔ̀ wò siyadí wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ sɛlɛ̀. Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù sepá wò jívaidí Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò, Kolàì wɔ nyɔɔ́ò. 27Dúwai dɔ̀ɔ̀ nù, kèlì nyɔɔi téŋ wolodí Jèlusàlɛ̀ŋ wo bɛ̀ Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù. 28Jiji dɛ̀ɛ̀ dedí wò tidì wò bidí wɔ tan Àkebɔ̀. Wɔ̀ dɔdí dè wɔ ŋwúnù. Ŋwɔnɔ̀ Ŋgàla Wɔi Nyináà wɔ de kewúì nù wɔ̀ tɛmudí sɛlɛ̀ e kàn ŋwɔmúì é dedí bùlu jìnù tàodéè gbǐn nù. (È bùlùdí dúwáì nù Kùlɔdìyɔ̀ wɔ́ dedí kada.) 29Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò dùmàìdí è nù wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn wò tiya wɔ̀lɔ́ gbǐn wo faàn gbɛ̀ ve èì, è dè ei mà wò bíò ŋwùnù wó dedí Jùdiyɛ̀. 30Ŋwɔnɔ̀ wò nɛdí wɔ̀lɔ́ wo tù e lɛkwaíì Bànabà nɛ̀ Sɔɔ̀ sɔn jɔ̀ɔ̀ wò bɛ̀nì è Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nù wòlu laíò bò.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\