De Namu Nyɔɔ́ò 12

1Èé sɛlɛ wòló dedí naà nɛ̀nù, Kadáà Ɛlɔ̀ gbidí naà Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò téŋ siin kamàì. 2Wɔ̀ nɛdí è wo javàì Jɔ̀ɔ́n wɔ bíɔ̀ Jìín funú gbàà. 3Èé Ɛlɔ̀ kàdí è sì wɔ̀ nɛ̀ wɔ nɛ̀lɛ́ɛ̀ lɔ̀màdí Jusíò kulu, wɔ̀ bɛdí mùndí wɔ kamu Pitɛ̀. (Wɔ̀lɔ́ nɛdí Jusíò wo kpowú wɔ̀lɔ́ kìjɔ tun èì nù dè e gbǐdíì nɛ dúwáì nù.) 4Èé wó kamudí Pitɛ̀, wò mɛnidí wɔ̀ kpindi bò nù. Wò tùdí wɔ̀ sɛ́njɛlɛi koai nyìyɛ̀ jɔ̀ɔ̀ wò dè wɔi kìi. Sɛ́njɛlɛ́ì nyìyɛ̀ dedí koai kɔlɛ̀n nù. Ɛlɔ̀ dùmàìdí è nù wɔ̀lɔ́ Jusíò wou Falan Jíyà Gbǐdíì kàmá tì, wɔ nyìnì Pitɛ̀ Jusíò kudè wɔ sɛlɛ́ɛ̀ nu kìi ŋwùnù. 5Dɔɔ ŋwùnù Pitɛ̀ dedí nɔɔ̀ kpindi bóè nù. Kɛ́ Jisɛ̀ wɔ funai nyɔɔ́ò dedí nɔɔ̀ Ŋgàla sɔ̀nù kéléŋ wɔ ŋwùnù. 6Kǔdúwùlúì Ɛlɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀ bòdí wɔ̀ nyìnì yá Pitɛ̀ wòlúò kudè, e tɔɔlúì Pitɛ̀ dedí ŋwuninù sɛ́njɛlɛi sɔn wòi tidì. Wò mùwàìdí wɔ̀ jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀ì sɔn wo mɛni è sɛ́njɛlɛ́ò wòì. Ŋwɔnɔ̀ sɛ́njɛlɛ́ò téŋ dedí kpindi bóè ŋwɔu wo dè ei kìi. 7E dí de fúmù fúmù nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tedíò dɛ̀ɛ̀ ŋwúnudí va kpindi bóè gbǐn e mɔ̀lì èì ndè kalàìŋ. Tedíɔ̀ gbǐladí Pitɛ̀ wɔ̀ nyàŋgbà eodè faàn wɔ dúlà wɔ̀ dè sìɤí sìɤí wɔ̀ tan wɔ̀, "Fúmù dè mù dɔdè." Ŋwɔnɔ̀ e dí de fúmù fúmù nù jɔ̀lɔ̀ŋwɔ̀íì wolodí Pitɛ̀ faàn e bùlù dè. 8Dɔ̀ɔ̀ Tedíɔ̀ sedí è Pitɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, "Mùwà mù jogbóè jèe dòyóè kpé, mù kwa mù jàkúìn kɔyai nde." Pitɛ̀ nɛdí doo gbǐn. Tedíɔ̀ sedí è wɔ̀ mùndí wɔ̀ nɛ̀, "Kwala mù jogbóè, mù ŋwànì mì bu." 9Pitɛ̀ ŋwànìdí Tedíɔ̀ bu, wo tolu kpindi bóè nù. Pitɛ̀ wɔ̀ì dí bulu kwá wɔ̀lɔ́ sì tedíɔ̀ dedí e nɛ̀nù. Wɔ̀ sìàìdí bɔɔ̀ pɛ́ wɔ̀ dè sǐn sɛ̀lɛ saìnù. 10Wò tìdí sɛ́njɛlɛ́ò wo de koai ku nyɔɔ sepáà wo tì sɔníɔ̀ wɔ̀ì. Wó wolodí naà funù, wo bɛ̀ wúlé kpakíì kudè, e ŋwɔ́ɛ̀ kìiaidí jɛ̌ɛ̀ nu teema. Kpakíì kalidí e bulùì faàn eu wo tolu. Wò júwadí gbulu gbàáà wo dè jɛ̌ɛ̀ nu bɛ̀. E dí de fúmù fúmù nù tedíɔ̀ tedí Pitɛ̀ wɔ bɛ̀. 11Èé Pitɛ̀ kàdí wɔ̀lɔ́ sì é nɛdí wɔ̀, wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, "Mà sì naà è mà nɛ̀ è dè ŋgàma bulu bulu. Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ tedíɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ saì mì Ɛlɔ de kewúì jɔ̀ɔ̀ e kanàì dè sɛlɛ́ì gbǐn Jusíò deo e mi nɛ̀nài jìnù." 12Èé Pitɛ̀ kàdí wɔ̀lɔ́ sì é dedí wɔ nɛ̀nù, wɔ̀ bɛdí Jɔ̀ɔ́n wó bidí mùndí wɔ jívàì Maà wɔ̀ nu Mèèlé wɔ bóè kudè. Wòlù tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà kàdí èì gbanàì va wo dè Ŋgàla sɔ̀ Pitɛ̀ wɔ ŋwùnù. 13Pitɛ̀ kùlùdí kúnde kpúŋwúì. Nyinɔ jáo dɛ̀ɛ̀ dedí jòwò nyɔ̀ɔ̀ va wò bidí wɔ tan Lodà. Wɔ̀ jidí kpúŋwúì kùláì kìi. 14Wɔ̀ sìdí Pitɛ̀ wòíì nù. Èé wɔ́ nyìnìdí Pitɛ̀ wɔ wòíì èì wɔ̀ì dí bóè kali, wɔ̀ tùdí simɛ̀nù wɔ bɛ̀ wɔ tɛmu è wɔ̀ nɛ̀ Pitɛ̀ dè kúndéè ŋwúnùnù. 15Kɛ́ wòlúò sedí è wɔ̀ wò nɛ̀, "Mù kulúì èì mù jɔ̀ɔ̀ dè." Kɛ́ Lodà kándaidí èì nɔɔ̀ kpé wɔ̀ nɛ̀ è dè ŋgàma. Dɔ̀ɔ̀ wò sìnyàdí wɔ wòì dè wɔ̀ nɛ̀, "Pitɛ̀ wɔ nyináà wɔ̀ è dè." 16É dedí nɔɔ̀ nyɔìŋ, Pitɛ̀ kándaidí nɔɔ̀ kpúŋwúì kùlùì. E dí dedí nɔɔ̀ kpɛɛn wo kìyá bóè kali. Èé wó sàdí Pitɛ̀ ŋwúnùnù, è sadaidí wòì. 17Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ siyaidí wo bò faàìn wɔ̀lɔ́ wò nɛ̀ e dí bú. Wɔ̀ kɔ̀ìn dí sɛlɛ́ɛ̀ kpaì nù wɔ siya è wò jɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ tedíɔ̀ sadí wɔ̀ kpindi bóè nù. Wɔ̀ sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà se nɔɔ̀ sɛlɛ wɔ̀lɔ́ Jìín e kanàì dè bíò kpolóè." Dɔ̀ɔ̀ kàdí nɛ̀ Pitɛ̀ wolodí va wɔ bɛ̀ dí wùlɛ̀. 18Èé sàlìn kàdí sàn, kuŋgbe gbàà selidí sɛ́njɛlɛ́ò tidì. De nɛ̀ Pitɛ̀? 19Ɛlɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀ wò kìi Pitɛ̀ wɔ̀ dè, kɛ́ wòì dí wɔ̀ sà. Dɔ̀ɔ̀ Ɛlɔ̀ sedí è wɔi fandɛ nyɔɔ́ò wo bídè sɛ́njɛlɛ́ò e kàn Pitɛ̀ wɔ màluŋ sɛ̀lɛ́ɛ̀. Wɔ̀ tɛmudí è wo jàvà sɛ́njɛlɛ́ò. Èé wɔ̀lɔ́ kàdí è nù wolo Ɛlɔ̀ wolodí Jùdiyɛ tàvíì nù wɔ bɛ̀ Sɛsèliya jɛ gbàáà nù wɔ sa va dúwàì sɔn. 20Ɛlɔ̀ jìàìdí Tayà nɛ̀ Saidɔŋ jɛ̌ì nu nyɔɔ́ò wòì sɛlɛ kulu dí tìti. Dɔɔ ŋwùnù wò gbanaidí èì wo bɛ̀ wɔ sa. Wò bùwàdí e nɛ̀, nɛ̀ Bàlàsitɔ̀ wò jòò wo wòì dè nù kɔlɛ̀n. Bàlàsitɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ dedí kada bóè eu jìjà. Edèè wò bɛdí Ɛlɔ bóè wò bídè wɔ̀, nɛ̀ wo jòò wò nyàŋgè wo tidíì nù, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wo jìlɛ́ɛ̀ bidí Ɛlɔ̀ wɔ tàvíì nu wolo. 21Dúwáì wó tùdí è e sànyáà kàdí tili, kadáà Ɛlɔ̀ tùdí wɔ kada jogbóè, wɔ ko wɔ kada kpóè eodè wɔ gbì wòlúò bo siyɛ̀ì. 22Dɔ̀ɔ̀ wòlúò fadí wòì dè wò nɛ̀, "Wɔ̀lɔ́ èì wòlu fuyó dè wɔ́ dè siyɛ̀nù, kɛ́ nà ŋgàláò kɔlɛ̀n è dè." 23E dí de fúmù fúmù nù Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ tedíò dɛ̀ɛ̀ nɛdí è Ɛlɔ̀ kèdè, èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de wɔ̀ nɛdí è wòlúò júwà wɔ̀ mùnɛ̀ Ŋgàla. Loiŋ kwalidí wɔ̀ nù wo sìɤàì wɔ jìnù wɔ̀ falan. 24Ŋgàla wɔ wòíì gbàvàìdí dè tàvíì gbǐn nù e dè nù gbàà. 25Èé Bànabà nɛ̀ Sɔɔ̀ sɔn wó kàdí wo jòwóè dè kala Jèlusàlɛ̀ŋ, wò júwadí Jɔ̀ɔ́n wó bidí wɔ tan mùndí Maà nɛ̀ wo jòò wo kpolu dè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\