De Namu Nyɔɔ́ò 13

1Kèlì nyɔɔi nɛ̀ sɛlɛ siya nyɔɔi téŋ jòò wò dedí Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nù Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù. Wò wò dedí, Bànabà e kanàì dè Simìyɔ̀ŋ (wó bidí wɔ tan wòlu sǔléɔ̀) Sàliin jíɔ̀, Lùsiyɔ̀, Manèyɛ̀ (wɔ̀lɔ́ nɛ̀ tàvi kagbo wúlú nyɔɔ́ɔ̀ Ɛlɔ̀ sɔn wó sadí wò nù dí kɔlɛ̀n), e kanàì dè Sɔɔ̀. 2Èé wó dedí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ jòwóè jòwònù, wo dè síì nu bùlù, Ŋgàla Wɔi Nyináà sedí è wò wɔ̀ nɛ̀, "Nà sa Bànabà nɛ̀ Sɔɔ̀ wò bàdéò tidì, wò jòwò jòwo wɔ̀lɔ́ má jívìì wò e jòwo ŋwùnù." 3Wò bùlùdí sí kɛlɛ nù, wo sɔ̀ Ŋgàla wo gbǐlà Bànabà nɛ̀ Sɔɔ̀ sɔn wòì faàn wo tiya wò. 4Èé Ŋgàla Wɔi Nyináà kàdí Bànabà nɛ̀ Sɔɔ̀ sɔn tiya, wò bɛdí Sìlusìya jɛ gbàáà nù wo bùlù ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù wo wolo va wo bɛ̀ Saipulɔ nítíìn nù. 5Wó gbàidí Sàlame jɛ̌ɛ̀ nù, wò tɛmudí Ŋgàla kòwàì Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì boíì nù. Nɛ̀ Jɔ̀ɔ́n, wó bidí wɔ tan Maà wò jòò wò dedí va wɔ̀ dè wòi mà jòwóè jòwo ŋwùnù. 6Wɔ̀ bɛdí bulu póŋ nítíìn sɛɛnaíì, Pafo jɛ̌ɛ̀ nù. Podo nyɔ̀ɔ̀ kɔlɛ̀n dedí va, wò bidí wɔ tan Bàà Jisɛ̀. Wɔ̀ dedí Jusi jí. Wɔ̀ sedí è wòlíì wɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔ̀ɔ̀. 7Bàà Jisɛ̀ dedí jijíɔ̀ wɔ̀ bàdè wɔ́ dedí Lùuŋ kada gbàáà sǐn nítíìn eu jìjà. Wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ dedí Sɛkìyɔ̀ Pɔɔlɔ̀, ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ dedí wòlù keleɤele bìbi. Pɔɔlɔ̀ jívidí Bànabà nɛ̀ Sɔɔ̀ sɔn èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ jàvàdí wɔ nyìnì Ŋgàla wɔ wòíì èì. 8Kɛ́ podo nyɔɔ́ɔ̀ Bàà Jisɛ̀ (wɔ̀lɔ́ wɔ Kulii nyɛlɛ è dedí Ɛlemà) wɔ̀ì dí jàvá Pɔɔlɔ̀ wɔ́ jì Jisɛ̀ wɔ sɛlɛ̀ funàì. 9Sɔɔ̀ ŋwɔnɔ̀ wó bidí wɔ tan mùndí Pɔɔ̀, Ŋgàla Wɔi Nyináà dedí wɔ̀ jaindè dí tìti. Wɔ̀ kìidí podo nyɔɔ́ɔ̀ kúì nù, 10wɔ̀ tan wɔ̀, "Mù mù dè nyina siíòn kadáà wɔ jííjíɔ̀. Mù mù dè telembo sɛlɛ́ì gbǐn e kɔ̀ɔ̀n towò. Ŋwɔnɔ̀ mù ka nɔɔ̀ de kewunù dè sànyà gbǐn nù mù tùwà Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ ŋgàma sɛlɛ́ì duulì sɛ̀lɛ̀ì. 11Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ dè mù nɛ̀ sɛ̀lɛ̀ ei bɛlɛ sanù, wɔ̀ sa mù ku sɛlɛ̀. Mù sǐìn dè fulúnù, ŋwɔnɔ̀ mǔ sànyáà sà ye e sìɤàìnù dúwai téŋ tì." E dí de fúmù fúmù nù koo gbidí Ɛlemà wɔ sǐìn eodè e dí dè kpindi, wɔ̀ɔ bidí de sa. Wɔ̀ dedí naà sììnù wɔ̀lɔ́ wɔ̀ sà wòlù wò bùlù wɔ faáàn eu wò bɛ̀nì wɔ̀. 12Èé Pɔɔlɔ̀, sadí wɔ̀lɔ́ dí é nɛdí, wɔ̀ funaidí Jisɛ̀. Nɛ̀ mùndí sɛlɛ siyáà é kàìn Jisɛ̀ è sǔladí wɔ kulùì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. 13Pɔɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ bàdéò jòò wò bùlùdí ní eode dɛ̀ndɛ́ɛ̀ nù wo wolo Pafo jɛ̌ɛ̀ nù wo jì Pɛka jɛ gbàáà nù é dedí Pànfeliya tàvíì nù. Funù Jɔ̀ɔ́n Maà tedí wò wɔ kpelàì jèdè Jèlusàlɛ̀ŋ. 14Wò wolodí Pɛka jɛ̌ɛ̀ nù wo bɛ̀ Antiyɔ jɛ̌ɛ̀ nù Pɛsèdiya kagbóè nù. Lɔ̀ɔn Sànyáà nù wò bɛdí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nù wo kodè. 15Èé wòlíì dɛ̀ɛ̀ kàdí Mosè wɔ kaɤáà tèì e kanàì dè Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò jàkúìn, Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nu wòlù gbààvìíò tiyadí Pɔɔ̀ nɛ̀ wɔ̀ bàdéò jòò wòì wo bídedí wò wò nɛ̀, "Nà biò nà, à jàvá ná siyɛ̀ì wòlúò bò, è dè má tedí dè nà jɔ̀ɔ̀ wɔ̀lɔ́ é gbɛ̀ e nɛ̀ì wo kewunù, e kálà wo kulu." 16Pɔɔ̀ dɔdí dè wɔ ŋwúnù wɔ gbaya faàn jìjà wò kìi wɔ̀ ku, wɔ gbì siyɛ̀ì. Wɔ̀ tan dí wɔ̀ nɛ̀, "Nàí ná dè mì bàde Jusíò, e kanàì dè wòlúò wòì Jusi wóó dè wó dè vè, nà nyìnì mi wòíì èì. 17Esulɛ nyɔɔ́ò Ŋgàláà kàlàdí nà wòlu laíò faàn, wɔ nɛ̀ è wo tùmù wo kalàì tàvi kɔlɛn kíínɛ́í, èé wó dedí tàvì wùlɛ̀ nù konù wó bidí e tan Ijɛ̀. Ŋgàla sadí wò Ijɛ tàvíì nù wɔ bulu wɔ de kewu gbàáà nù. 18Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ kìidí wou jìjà tèì kowaa nyìyɛ́ì jàdè wó dedí sijɛ gbàáà nù. 19Ŋgàla nidí Esulɛ nyɔɔ́ò de kewu wo java towòì dɔ́wɔ́ò wó dedí Keena tàvíì eodè. 20Sɛlɛ wòló gbǐn nɛdí tèi kɔ̀lɛ̀ wúlú nyìyɛ̀ jèè tèì kowaa wààyò jàdè. "Èé wɔ̀lɔ́ kàdí è nù wolo, Ŋgàla nidí wò sɛlɛ tɛmu kadai e sìɤàìnù wɔ kèlì nyɔɔ́ɔ̀ Samìyɔ̀ wɔni tòò tili. 21Ŋwɔnɔ̀ wó bídedí Ŋgàla wɔ̀ nì wò kada gbàà, wɔ̀ nidí è Kèìsì wɔ jííjíɔ̀ Sɔɔ̀ wɔ̀lɔ́ wɔ́ wolodí Bɛnjimai kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù. Wɔ̀ dedí kada tèì kowaa nyìyɛ̀ jàdè. 22Èé Ŋgàla wɔ́ kàdí Sɔɔ̀ wɔ dí sa, wɔ̀ ŋwúnadí Dèèvé wɔ̀ dè kada wou jìjà. Àa sɛlɛ́ɛ̀ dè Ŋgàla wɔ́ tɛmudí è e kàn Dèèvé. 'Mà èì ndè sà ya wɔ̀lɔ́ Jɛsè wɔ jííjíɔ̀ Dèèvé wɔ̀ dè mi kului nyɔɔ́ɔ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ nɛ̀ ve sɛlɛ́ì gbǐn má jàvá wɔ́ nɛ̀ è.' 23Jisɛ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ wolodí Dèèvé wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nù, wɔ̀ Ŋgàla tùwàdí Esulɛ nyɔɔ́ò wo sɛlɛ nu sa Nyɔ̀ɔ̀, mùnɛ̀ jɛ́ wɔ́ nidí e nu kulu tùíì. 24Jisɛ̀ kìyá wɔ jòwóè tɔidè dùmà, Jɔ̀ɔ́n sedí Esulɛ nyɔɔ́ò gbǐn Ŋgàla kòwàì, wò nì wo sɛlɛ siíìn budè ku, wɔ̀ kwali wò wúlú Ŋgàla nímí. 25Èé Jɔ̀ɔ́n kàdí wɔ jòwóè de kala jìnù dè, wɔ̀ bídedí wòlúò wɔ̀ nɛ̀, 'Wòo naà nà saai mi? Èì mì dè ná jì mi tuwà dè. Kɛ́ nà kìi nɛ̀mu vè. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ dè ji jìnù mii jèè wɔ sɛlɛ̀ dè gbàà e tì miu. Ŋwɔnɔ̀ màì dè ŋwùwà bɛ́ɛ́lɛ́ ma kàn wɔ kɔyai nde jàkúìn.' 26"Mì biò nà, ná dè Ebilayɛɛ̀n wɔ kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu wóó e gbì wòló wòì wòì Jusi wóó dè wó dè vè wó ka Ŋgàla sɔ̀. Nà bò wò tiyàì tedí wɔ̀lɔ́ é ka wòlù sɛlɛ siìn nù sa! 27Wòlúò wó dè Jèlusàlɛ̀ŋ nɛ̀ wo wúlú nyɔɔ́ò jòò wòó è sì wɔ́ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè wòlu sɛlɛ nu sa Nyɔɔ́ɔ̀. Kpedeó wo kève Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wòíì èì ndè sa, wó ka è tèì Lɔ̀ɔn Sànyáì gbǐn nù. Ŋwɔnɔ̀ wò nɛó è Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò wòíì kànàì eu, èé wó saó Jisɛ̀ wɔu wòì wo java wɔ̀. 28Ŋwɔnɔ̀ jɛ́ bɛ́ɛ́lɛ́ wòó wɔ nɛ̀lɛ siin sún gbǐn sa, wò seó è Pailè wò nɛ̀ wò java wɔ̀. 29Èé wó kàó wòló gbǐn nɛ̀ Ŋgàla jàkúìn tɛmudí è e kàn wɔ̀, wɔ jède nyɔɔ́ò saó wɔ̀ tíì eodè wo kìima wɔ̀. 30Kɛ́ Ŋgàla júwadí wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, 31ŋwɔnɔ̀ kùlùì tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ jàdè wɔ̀ toluó wòló sǐn dè nɛ̀ wo jòò wó woloó Kalalii kagbóè nù wo bɛ̀ Jèlusàlɛ̀ŋ. Wòlu dòò wò wò dè naà wɔ sɛlɛ̀ a Esulɛ nyɔɔ́ò senù. 32Ŋwɔnɔ̀ à dè vè à nyìnì Tedí Kàí na bò. Sɛlɛ́ɛ̀ Ŋgàla nɛdí wɔ̀ nɛ̀ ve è nà gbàin laíò ŋwùnù, wɔ̀ è nɛ̀ ya nà ŋwùnù nàí á dè wo kɔ̀lɔ́ɛ̀ nu nyɔɔ́ò, èé wɔ́ júwaó Jisɛ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀. Mùnɛ̀ jɛ́ wó sàada è Doyo jàkúìn e wúlúì sɔníɔ̀ nù wò nɛ̀: 'Mù mù dè mi jí jííjíɔ̀, kɔ̀ɔ̀nù, mì mà dè naà mù te.' 34Ŋwɔnɔ̀ a sɛlɛ́ɛ̀ dè Ŋgàla tɛmudí è e kàn Jisɛ̀ wɔ de júwà sɛ̀lɛ́ɛ̀ falan jɔ̀ɔ̀. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve wɔ̌ tɛn ye. Ŋgàla tan dí wɔ̀, 'Mà gbɛ̀lɛ̀ ve nà gbɛ̀lɛi kàí má nidí e nu kulu tùíì Dèèvé ku.' 35Ŋwɔnɔ̀ ŋgàmáà nù wɔ̀ tɛmu è Ŋgàla jàkúìn dídɛ̀ɛ̀ wɔ̀ nɛ̀, 'Mǔ è ŋwuni mù faàn jèe jòwò nyɔɔ kàíɔ̀ wɔ́ jì tɛn.' 36Èé Dèèvé dedí tàodè, wɔ̀ nɛdí sɛlɛ́ì gbǐn Ŋgàla jàvàdí wɔ nɛ̀ è. Dɔ̀ɔ̀ ei jèdè wɔ̀ falan dí, wo kìima wɔ̀, wɔ̀ gbàin laíò woi fandɛ wɔ tɛn. 37Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ Ŋgàla wɔ́ júwaó wɔ̀ dè falan jɔ̀ɔ̀, wɔ̀ó tɛn. 38Mì biò nà, à jàvá ná sì è nà nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ saaláà nù, à dè na Ŋgàla kòwài senù e kàn sɛlɛ siin nu tǔn te sɛ̀lɛ̀. Ŋwɔnɔ̀ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ funàì ve Jisɛ̀, e nyɔɔ́ɔ̀ wolo ve sɛlɛ siíìn gbǐn nù Mosè wɔ kaɤáà èì wɔ nu saì gbɛ̀. 40Nà kìi naà na bulu eu vɛ. Dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve, wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ kèlì nyɔɔ́ò tɛmudí è ě jì nà nɛ̀. 41'Nà tuwà nɔidè nàí ná ka siyɛ siìn e kàn Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀. Wɔ̀lɔ́ dè nai sadai jìnù èè java ve nà. Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de jòwóè má dè jòwo jìnù nà nani tàodéè nù, è dè sɛlɛ sún nǎ è funàì, èe dè ve nì bɛ́ɛ́lɛ́ wòlù kɔ̀ìn e kpaì nù wɔ se è nà.' " 42Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wó dedí Jusíò Ŋgàla sɔ̀àì bóè nu wolonù, wòlúò sedí è wò wò nɛ̀, è dè má wo jì jèè dɔɔ wɔi jède Lɔ̀ɔn Sànyáà nù, wò se wò sɛlɛ tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ e kàn sɛlɛ dòò. 43Èé wòlúò wó kàdí gbaniíì nù wolo, Jusíò nɛ̀ wòlúò jòò wòì dí Jusi wóó dè, wo faàn dedí Jùdiyɛ nyɔɔ́ò Ŋgàla sɛ̀lɛ́ɛ̀ nù, wo tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà wò ŋwànìdí Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà bu. Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wò siyɛidí wo bò wo kálà wo kulu wɔ̀lɔ́ wò kándàì wo tàodéè nɛ̀ì wò funà Ŋgàla wɔ sɛlɛ kàí soolóè eu faàn. 44Dɔɔ wɔi jède Lɔ̀ɔn Sànyáà nù, jɛ̌ɛ̀ gbǐn jidí wɔ̀lɔ́ wò nyìnì tedí èì é kàìn Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀. 45Èé Jusíò sadí gbaniíì, wò tɔɔwodí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Wò siyɛidí siìn e kàn Pɔɔ̀, wò nɛ̀ wɔ̀ dè duuli tɛmùnù. 46Kɛ́ Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn wò siyɛidí kulu kálí wò nɛ̀, "È deó nài sɛlɛ̀ à se nà sepá Ŋgàla kòwàì. Èé nà è jàdè faàìn sa ya, ŋwɔnɔ̀ na bulúì nà è sì ya nà nɛ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì èì kàí dè na ŋwùnù, à dè naà nai wolonù à bɛ̀ wòlúò bò wòì Jusi wóó dè. 47Èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ wɔ̀ seì nà sɛlɛ wɔ̀lɔ́. Wɔ̀ tɛmudí è wɔ̀ nɛ̀, 'Mà nà lámbóì tùwà ya nà mɔ̀là wòlúò kudè wòì Jusi wóó de, dɔ̀ɔ̀ è nɛ̀ ve tàodéè nu nyɔɔ́ò gbǐn wo sà sɛlɛ nu wolo.' " 48Wòlúò wòì dí Jusi wóó dè wó nyìnìdí sɛlɛ wɔ̀lɔ́ èì, wo kulu dè tilidí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà, wo sa Wòlu Nyɔ̀ɔ̀ tedíì èì kaaje. Ŋwɔnɔ̀ wòló gbǐn Ŋgàla kàlàdí wò faàn, wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwúì ŋwùnù wò funaidí Jisɛ̀. 49Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ wòíì gbàvàìdí dè tàvi kagbo dɔ̀ɔ̀ nù. 50Kɛ́ Jusíò gbayadí jɛ wúlú nyɔɔ́ò nù e kanàì dè nyinɔ ŋwúnai bi nyɔɔ́ò wó bidí Ŋgàla sɔ̀. Wò gbidí naà Pɔɔ̀ nɛ̀ Bànabà sɔn kùlà siin kùlàì, wo kɛ̀n wò dè tàvi kagbo dɔ̀ɔ̀ nù. 51Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò gbɔ̀dɔ̀dí fowóè wo kɔyaíì èì, è dè wo seele wòlu doo ŋwùnù. Wò wolodí va wo bɛ̀ Ìkoniyɔŋ jɛ̌ɛ̀ nù. 52Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò kulu dè tilidí tɛ̀gbɛ̀lɛ̀ gbàà. Ŋgàla Wɔi Nyináà jidí wò jaindè dí tìti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\